Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 21-08-2019
Tổng số tin : 221706

Triển khai lập quy hoạch trên toàn địa bàn TP. Hà Nội

Lượt xem: 1064 - Ngày đăng : 19.01.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bá»™ Xây dá»±ng vừa trả lời UBND thành phố Hà Ná»™i về việc tổ chức triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dá»±ng nông thôn, hÆ°á»›ng dẫn Ä‘iều chỉnh cục bá»™ quy hoạch Ä‘ô thị và cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn TP. Hà Ná»™i.
Về việc triển khai công tác quy hoạch sau khi Quy hoạch chung xây dá»±ng Thủ Ä‘ô Hà Ná»™i đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ duyệt:

Về quy hoạch chung Ä‘ô thị: UBND thành phố Hà Ná»™i chỉ đạo UBND cấp huyện ( thị xã và huyện) tổ chức lập quy hoạch chung các Ä‘ô thị trên địa bàn thành phố Hà Ná»™i theo quy định của Luật quy hoạch Ä‘ô thị và Nghị định 37/2010/NĐ-CP, làm cÆ¡ sở để triển khai quy hoạch phân khu. Đối vá»›i các Ä‘ô thị Ä‘ã được định hÆ°á»›ng cụ thể, phù hợp vá»›i tình hình thá»±c tế của địa phÆ°Æ¡ng trong ná»™i dung nghiên cứu đồ án quy hoạch chung xây dá»±ng Thủ Ä‘ô Hà Ná»™i đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 có thể tổ chức lập ngay quy hoạch phân khu.

Về quy hoạch phân khu: Tổ chức lập quy hoạch phân khu cho các khu vá»±c trong thành phố, đặc biệt là trong khu vá»±c Ä‘ô thị trung tâm để có cÆ¡ sở xem xét việc tiếp tục triển khai các dá»± án Ä‘ang tồn tại. UBND các Ä‘ô thị, quận, huyện tổ chức lập quy hoạch phân khu trong phạm vi địa giá»›i hành chính do mình quản lý, làm cÆ¡ sở để xác định các dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng. Đối vá»›i các khu vá»±c có phạm vi liên quan tá»›i địa giá»›i hành chính của 2 quận, huyện trở lên thì UBND thành phố Hà Ná»™i có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch phân khu. Các thị trấn thì không cần lập quy hoạch phân khu.

Việc xác định phạm vi, ranh giá»›i, quy mô, các khu vá»±c lập quy hoạch phân khu phải dá»±a trên yêu cầu quản lý và thá»±c tế phát triển của Ä‘ô thị hoặc khu vá»±c và thuá»™c thẩm quyền, trách nhiệm của UBND thành phố Hà Ná»™i, UBND quận, huyện và các Ä‘ô thị theo quy định của pháp luật. Ná»™i dung quy hoạch phân khu phải tuân thủ các quy định của Luật quy hoạch Ä‘ô thị và Nghị định 37/2010/NĐ-CP, đồng thời phù hợp vá»›i nộị dung và các quy định của đồ án quy hoạch chung xây dá»±ng Thủ Ä‘ô Hà Ná»™iđến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tÆ°á»›ng Chính phủphê duyệt.

Về quy hoạch chi tiết: Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chi tiết thuá»™cchủ đầu tÆ° sau khi dá»± án đầu tÆ° Ä‘ã được xác định. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật quy hoạch Ä‘ô thị, Nghị định 37/2010/NĐ-CP và phù hợp vá»›i quy hoạch phân khu Ä‘ã được phê duyệt

Về quy hoạch khu vá»±c nông thôn: Các xã và các Ä‘iểm dân cÆ° nôngthôn được tổ chức lập quy hoạch theo quy định của Luật Xây dá»±ng, Nghị định 08/2005/NĐ-CP và Thông tÆ° 09/TT-BXD quy định việc lậpnhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dá»±ng xã nông thôn má»›i.

Đối vá»›i các đồ án Ä‘ã thá»±c hiện theo Luật Xây dá»±ng: Các đồ án quyhoạch xây dá»±ng Ä‘ã được phê duyệt và phù hợp vá»›i Quy hoạch chung xây dá»±ng Thủ Ä‘ô Hà Ná»™i đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được giữ nguyên giá trị pháp lý. Các đồ án không phù hợp cần phải xem xét Ä‘iều chỉnh. Việc Ä‘iều chỉnh thá»±c hiện theo quy định của Luật Quy hoạch Ä‘ô thị. Đối vá»›i các đồ án quy hoạch xây dá»±ng Ä‘ang tổ chức triển khai nghiên cứu được tiếp tục thá»±c hiện theo quy định về thá»±c hiện chuyển tiếp của Thông tÆ° 10/2010/TT-BXD của Bá»™ xây dá»±ng.

Về Ä‘iều chỉnh cục bá»™ quy hoạch Ä‘ô thị và cấp giấy phép quy hoạch:

Luật Quy hoạch Ä‘ô thị quy định: Điều chỉnh cục bá»™ quy hoạch Ä‘ô thị được tiến hành khi ná»™i dung dá»± kiến Ä‘iều chỉnh không ảnh hưởng lá»›n đến tính chất, ranh giá»›i, định hÆ°á»›ng phát triển chung của Ä‘ô thị; tính chất, chức năng, quy mô và các giải pháp quy hoạch chính của khu vá»±c lập quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết. NhÆ° vậy, việc xác định quy hoạch được Ä‘iều chỉnh cục bá»™ chủ yếu dá»±a trên sá»± phân tích, Ä‘ánh giá mức Ä‘á»™ ảnh hưởng của ná»™i dung dá»± kiến Ä‘iều chỉnh đối vá»›i quy hoạch Ä‘ã được phê duyệt mà không phụ thuá»™c vào quy mô Ä‘iều chỉnh (đất Ä‘ai, dân số...). Vì vậy, việc quy định thêm về định lượng cho các yếu tố để làm cÆ¡ sở xác định Ä‘iều chỉnh cục bá»™ là không cần thiết.

Theo quy định tại Điều 51 của Luật Quy hoạch Ä‘ô thị, việc Ä‘iều chỉnh cục bá»™ quy hoạch Ä‘ô thị được quyết định bằng Văn bản ( Quyết định Ä‘iều chỉnh của cấp có thẩm quyền) mà không phải lập và phê duyệt Đồ án Ä‘iều chỉnh cục bá»™. Ná»™i dung và kế hoạch Ä‘iều chỉnh cục bá»™ phải được thể hiện trong Báo cáo trình cÆ¡ quan có thẩm quyền quyết định.

Việc Ä‘iều chỉnh ranh giá»›i hoặc má»™t số chỉ tiêu sá»­ dụng đất quy hoạch (mật Ä‘á»™ xây dá»±ng, tầng cao công trình...) đối vá»›i má»™t lô đất trong khu vá»±c Ä‘ã có quy hoạch chi tiết được duyệt không phải tiến hành lập Đồ án Ä‘iều chỉnh cục bá»™ mà thông qua việc cấp Giấy phép quy hoạch do cÆ¡ quan có thẩm quyền cấp.

Việc thá»±c hiện Ä‘iều chỉnh cục bá»™ quy hoạch Ä‘ô thị, cấp giấy phép quy hoạch phải tuân thủ các quy định về trường hợp, ná»™i dung, trình tá»± thủ tục, lấy ý kiến cá»™ng đồng, cập nhật, công bố, công khai, lÆ°u trữ...tại các Điều 51, 52 và 71 của Luật Quy hoạch Ä‘ô thị 2009, và các Điều 35, 36, 37, 38, 39 và 40 của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập,thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch Ä‘ô thị;

(Theo Báo XD)

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank