Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 23-09-2019
Tổng số tin : 221706

Giá nhà rục rịch tăng mạnh

Lượt xem: 1036 - Ngày đăng : 11.05.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Giá nguyên vâÌ£t liêÌ£u tăng cao laÌ€ môÌ£t trong những yếu tố Ä‘ấy giá nhaÌ€ liêÌ€n kê, biêÌ£t thÆ°Ì£ taÌ£i các dÆ°Ì£ án bất Ä‘ôÌ£ng sản Ä‘ã hoaÌ€n thaÌ€nh xây thô lên cao hÆ¡n so với dÆ°Ì£ án Ä‘ang trong giai Ä‘oaÌ£n triển khai.

ThiÌ£ trÆ°Æ¡Ì€ng bất Ä‘ôÌ£ng sản Ä‘ang trong giai Ä‘oaÌ£n trâÌ€m lắng do chính sách tiêÌ€n têÌ£ thắt chặt, thanh khoản kém đặc biêÌ£t dÆ°Ì£ án bất Ä‘ôÌ£ng sản lớn có lÆ°Æ¡Ì£ng tiêÌ€n Ä‘âÌ€u tÆ° nhiêÌ€u. Tuy nhiên, theo nhâÌ£n Ä‘iÌ£nh nhiêÌ€u chuyên gia bất Ä‘ôÌ£ng sản, mặc duÌ€ bức tranh chung Ä‘ang laÌ€ gam maÌ€u xám nhÆ°ng vẫn có Ä‘iểm sáng vaÌ€ những dÆ°Ì£ án Ä‘ã trong giai Ä‘oaÌ£n hoaÌ€n thaÌ€nh, baÌ€n giao nhaÌ€ vẫn bán Ä‘Æ°Æ¡Ì£c cho những ngÆ°Æ¡Ì€i có nhu câÌ€u ở thÆ°Ì£c sÆ°Ì£.

/uploads/articles/2011/05/1304560827-531813.jpg
Ảnh minh họa

Đơn cử, nhÆ° dÆ°Ì£ án Văn Phú - chủ Ä‘âÌ€u tÆ° Ä‘ã baÌ€n giao căn nhaÌ€ liêÌ€n kêÌ€ cho khách haÌ€ng hoaÌ€n thiêÌ£n vêÌ€ ở. HiêÌ£n taÌ£i, giá mỗi m2 Ä‘Æ°Æ¡Ì€ng nhỏ Ä‘ang Ä‘Æ°Æ¡Ì£c chaÌ€o bán với mức 60-62 triêÌ£u Ä‘ôÌ€ng/m2, Ä‘Æ°Æ¡Ì€ng to trên 120 - 150 triêÌ£u Ä‘ôÌ€ng/m2 (nhaÌ€ liêÌ€n kêÌ€ Ä‘Æ°Æ¡Ì€ng to hâÌ€u nhÆ° không có ngÆ°Æ¡Ì€i bán ra - PV). Tính sÆ¡, mỗi căn liêÌ€n kêÌ€ diêÌ£n tích 100 m2 côÌ£ng tiêÌ€n xây thô khoảng gâÌ€n 1 tỉ Ä‘ôÌ€ng/ căn tổng tiêÌ€n Ä‘âÌ€u tÆ° khoảng 7 tỉ Ä‘ôÌ€ng/căn.

Hay nhÆ° dÆ°Ì£ án Văn Khê giá mỗi m2 Ä‘ất laÌ€ khoảng 85-90 triêÌ£u Ä‘ôÌ€ng/m2 (giao Ä‘ôÌ£ng tuÌ€y viÌ£ trí) côÌ£ng 600 triêÌ£u Ä‘ôÌ€ng/căn tiêÌ€n xây thô, ngÆ°Æ¡Ì€i mua trả khoảng 7-8 tỉ Ä‘ôÌ€ng/căn. DÆ°Ì£ án khu Ä‘ô thiÌ£ mới Bắc 32 – chủ Ä‘âÌ€u tÆ° công ty CP NhaÌ€ TÆ°Ì€ Liêm hiêÌ£n giá m2 nhaÌ€ xây thô xong khoảng trên 60 triêÌ£u Ä‘ôÌ€ng/m2.

Đáng chú ý, có môÌ£t Ä‘iểm chung laÌ€ tất cả những dÆ°Ì£ án naÌ€y Ä‘êÌ€u laÌ€ dÆ°Ì£ án cũ Ä‘ã khởi công vaÌ€ xây dÆ°Ì£ng xong do vâÌ£y giá xây thô phải trả khá rẻ khoảng 2-2.5 triêÌ£u Ä‘ôÌ€ng/m2 saÌ€n. Trong bối cảnh hiêÌ£n nay mức giá xây thô dÆ°Ì£ án lên cao Ä‘ến mức 4-4.5 triêÌ£u Ä‘ôÌ€ng/m2.

Không chỉ Ä‘ất dÆ°Ì£ án maÌ€ giá vâÌ£t liêÌ£u cũng Ä‘ẩy giá nhaÌ€ dân cũng tăng cao. Đơn cử, nhaÌ€ trong ngõ nhỏ taÌ£i các khu vÆ°Ì£c trung tâm quâÌ£n Đống Đa, Hai BaÌ€ TrÆ°ng, Ba ĐiÌ€nh, CâÌ€u Giấy diêÌ£n tích khoảng 40-45 m2 khoảng 5-6 tỉ Ä‘ôÌ€ng/căn, nhaÌ€ ngõ to, ô tô Ä‘ỗ cửa trên trung biÌ€nh 10 – 12 tỉ Ä‘ôÌ€ng/căn tăng 20% so cuối năm 2010.

Theo tiÌ€m hiểu phóng viên, trong mấy tháng Ä‘âÌ€u năm, giá nhiêÌ€u mặt haÌ€ng xây dÆ°Ì£ng tăng maÌ£nh trong Ä‘ó thép Ä‘ã tăng giá lâÌ€n thứ 3, hiện giao dịch phổ biến ở mức 18 – 19 triệu đồng/tấn, tăng gần 1 triệu đồng/tấn so vá»›i đầu năm. Giá thép của công ty Gang thép Thái Nguyên phổ biến ở mức 16.4 – 16.65 triệu đồng/tấn Thép Vinakyoei 16.37 – 17.14 triệu đồng/tấn (chÆ°a bao gôÌ€m VAT).

Bên cạnh Ä‘ó, giá xi măng bán lẻ cÅ©ng tăng từ 10,000 đến 20,000 đồng/tấn, ở các tỉnh phía Bắc dao Ä‘á»™ng quanh mức 1.1 – 1.390 triệu đồng/tấn, tại các tỉnh phía Nam ở mức 1.440 – 1.480 triệu đồng/tấn. TÆ°Æ¡ng tá»±, hàng loạt loại vật liệu xây dá»±ng khác nhÆ° gạch ngói, cát, Ä‘á, sÆ¡n, các thiết bị lắp đặt nhà bếp, nhà tắm... đều tăng giá từ 10 đến 30%. ChÆ°a kể, chi phí nhân công cÅ©ng tăng thêm 20-25% khiến nhiều công trình xây dá»±ng Ä‘ang phải xoay xở vá»›i các khoản chi vượt xa dá»± tính.

MôÌ£t chủ Ä‘âÌ€u tÆ° dÆ°Ì£ án cho biết, giá xăng tăng, giá nguyên vâÌ£t liêÌ£u tăng cao Ä‘ã Ä‘ẩy giá thaÌ€nh xây dÆ°Ì£ng tăng lên khoảng 30% so với năm ngoái. ViÌ€ vâÌ£y, chủ Ä‘âÌ€u tÆ° buôÌ£c tăng Ä‘Æ¡n giá xây dÆ°Ì£ng lên. ĐiêÌ€u naÌ€y phâÌ€n naÌ€o sẽ ảnh hưởng Ä‘ến giá bất Ä‘ôÌ£ng sản. So với thÆ¡Ì€i Ä‘iểm năm 2009, giá xây thô Ä‘ã tăng gấp 2 lâÌ€n bên caÌ£nh Ä‘ó sau nhiêÌ€u Ä‘Æ¡Ì£t sốt nóng giá Ä‘ất liên tuÌ£c phi mã Ä‘iêÌ€u naÌ€y khiến giá nhaÌ€ taÌ£i HaÌ€ NôÌ£i luôn cao hÆ¡n so với tất cả các TP khác nhÆ° TP HôÌ€ Chí Minh, ĐaÌ€ Nẵng, ….

“LÆ¡Ì£i thế hiêÌ£n nay Ä‘ang thuôÌ£c vêÌ€ dÆ°Ì£ án bất Ä‘ôÌ£ng sản Ä‘ã hoaÌ€n thiêÌ£n vaÌ€ baÌ€n giao nhaÌ€ bởi giá phâÌ€n rẻ hÆ¡n dÆ°Ì£ án Ä‘ang triển khai. Đặc biêÌ£t, với những khách haÌ€ng có nhu câÌ€u ở thÆ°Ì£c sÆ°Ì£ cÆ¡ hôÌ£i mua nhaÌ€ lúc naÌ€y laÌ€ hÆ¡Ì£p lý bởi thiÌ£ trÆ°Æ¡Ì€ng Ä‘ang trâÌ€m lắng, giá Ä‘ất Ä‘ang chững laÌ£i. NhiêÌ€u khả năng trong thÆ¡Ì€i gian tới, giới Ä‘âÌ€u tÆ° sẽ tiếp tuÌ£c xả haÌ€ng Ä‘ể thu tiêÌ€n vêÌ€” viÌ£ naÌ€y cho biết.

HiêÌ£n taÌ£i, nhiêÌ€u chủ Ä‘âÌ€u tÆ° dÆ°Ì£ án Ä‘ã thông báo viêÌ£c Ä‘óng tiêÌ€n xây thô với mức giá mới khá cao nhÆ° dÆ°Ì£ án Ä‘ô thiÌ£ mới An HÆ°ng chi phí xây thô nhaÌ€ liêÌ€n kêÌ€ diêÌ£n tích 80m2 khoảng 1.2 tỉ Ä‘ôÌ€ng.

Trả lÆ¡Ì€i báo chí mới Ä‘ây, ông Nguyá»…n Anh Tuấn - Phó viện trưởng Viện Kinh tế xây dá»±ng cho rằng, giá xây nhà phuÌ£ thuôÌ£c nhiêÌ€u yếu tố đầu vào từ nguyên vật liệu đến vận chuyển, công lao Ä‘á»™ng, xăng dầu Ä‘iện. Tuy nhiên, không loaÌ£i trÆ°Ì€ hiêÌ£n tÆ°Æ¡Ì£ng té nước theo mua của nhiêÌ€u chủ Ä‘âÌ€u tÆ° bởi việc tăng giá đầu vào khác vá»›i tăng giá công trình xây dá»±ng. NhiêÌ€u khi mức ảnh hưởng của đầu vào chỉ ở mức Ä‘á»™ thấp nhÆ°ng nhiều chủ thầu vẫn Ä‘ẩy giá công triÌ€nh tăng cao hÆ¡n vaÌ€ thÆ°Ì£c tế giá nhaÌ€ Ä‘ang tăng.

 
Theo VnMedia
Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank