Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 26-08-2019
Tổng số tin : 221706

Nghị định 153

Lượt xem: 1607 - Ngày đăng : 25.11.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÍNH PHỦ

________

Số : 153/2007/NĐ-CP

 

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tá»± do - Hạnh phúc

_____________________________________

                   Hà Ná»™i, ngày 15  tháng 10  năm 2007

 

 

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết và hÆ°á»›ng dẫn thi hành

Luật Kinh doanh bất động sản

_____

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Xét đề nghị của Bá»™ tr­Æ°á»Ÿng Bá»™ Xây dá»±ng,

 

NGHỊ ĐỊNH :

 

ChÆ°Æ¡ng I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hÆ°á»›ng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản về các loại bất Ä‘á»™ng sản được Ä‘Æ°a vào kinh doanh; vốn pháp định đối vá»›i tổ chức, cá nhân kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản; mua bán nhà, công trình xây dá»±ng theo hình thức ứng tiền trÆ°á»›c; Ä‘iều kiện năng lá»±c tài chính của chủ đầu tÆ° dá»± án kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản; chuyển nhượng toàn bá»™ dá»± án khu Ä‘ô thị má»›i, dá»± án khu nhà ở, dá»± án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp chứng chỉ môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản và quản lý, Ä‘iều hành sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản; quản lý nhà nÆ°á»›c về hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản.

Điều 2. Các loại bất Ä‘á»™ng sản được Ä‘Æ°a vào kinh doanh

1. Nhà, công trình xây dá»±ng theo quy định của pháp luật về xây dá»±ng được Ä‘Æ°a vào kinh doanh, bao gồm: công trình dân dụng; công trình công nghiệp; công trình giao thông; công trình thủy lợi; công trình hạ tầng kỹ thuật, trừ má»™t số loại nhà, công trình xây dá»±ng sau Ä‘ây: nhà ở công vụ; trụ sở cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c; công trình bí mật nhà nÆ°á»›c; công trình an ninh, quốc phòng; công trình được công nhận là di tích lịch sá»­, văn hoá, danh lam thắng cảnh thuá»™c sở hữu nhà nÆ°á»›c và các công trình khác mà pháp luật không cho phép kinh doanh.

2. Quyền sá»­ dụng đất được tham gia thị trường bất Ä‘á»™ng sản theo quy định của pháp luật về đất Ä‘ai.

3. Bất Ä‘á»™ng sản là nhà, công trình xây dá»±ng và quyền sá»­ dụng đất quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này phải có đủ các Ä‘iều kiện theo quy định tại Điều 7 của Luật Kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản thì má»›i được Ä‘Æ°a vào kinh doanh.

4. Căn cứ tình hình thá»±c tế phát triển kinh tế - xã há»™i và thị trường bất Ä‘á»™ng sản, Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ Ä‘iều chỉnh, bổ sung các loại bất Ä‘á»™ng sản được Ä‘Æ°a vào kinh doanh và các bất Ä‘á»™ng sản khác quy định tại Ä‘iểm c khoản 1   Điều 6 của Luật Kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản cho phù hợp vá»›i tình hình thá»±c tế.

 

 

ChÆ°Æ¡ng II

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 3. Vốn pháp định đối vá»›i doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản phải có vốn pháp định là 6 (sáu) tá»· đồng Việt Nam.

2. Việc xác nhận vốn pháp định của doanh nghiệp, hợp tác xã thá»±c hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã và đăng ký kinh doanh.

Điều 4. Mua bán nhà, công trình xây dá»±ng hình thành trong tÆ°Æ¡ng lai theo hình thức ứng tiền trÆ°á»›c

Chủ đầu tÆ° dá»± án kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản và khách hàng được thỏa thuận trong hợp đồng về việc mua bán nhà, công trình xây dá»±ng hình thành trong tÆ°Æ¡ng lai theo hình thức ứng tiền trÆ°á»›c phải bảo đảm các nguyên tắc và yêu cầu sau Ä‘ây:

1. Việc ứng tiền trÆ°á»›c phải được thá»±c hiện nhiều lần, lần đầu chỉ được huy Ä‘á»™ng khi chủ đầu tÆ° Ä‘ã bắt đầu triển khai xây dá»±ng cÆ¡ sở hạ tầng kỹ thuật theo tiến Ä‘á»™ và ná»™i dung của dá»± án Ä‘ã được phê duyệt. Các lần huy Ä‘á»™ng tiền ứng trÆ°á»›c tiếp theo phải phù hợp vá»›i tiến Ä‘á»™ xây dá»±ng nhà, công trình Ä‘ó;

Đối vá»›i dá»± án khu nhà ở thì ngoài việc phải thá»±c hiện theo quy định nêu trên còn phải thá»±c hiện theo các quy định của pháp luật về nhà ở;

2. Chủ đầu tÆ° phải sá»­ dụng Ä‘úng mục Ä‘ích tiền ứng trÆ°á»›c của khách hàng để đầu tÆ° tạo lập bất Ä‘á»™ng sản;

3. Khách hàng ứng tiền trÆ°á»›c được hưởng giá mua, giá chuyển nhượng bất Ä‘á»™ng sản tại thời Ä‘iểm ký hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

4. Trường hợp chủ đầu tÆ° giao bất Ä‘á»™ng sản chậm tiến Ä‘á»™ ghi trong hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm vá»›i khách hàng theo hợp đồng và phải trả cho khách hàng má»™t khoản tiền lãi của phần tiền ứng trÆ°á»›c tính theo lãi suất vay ngân hàng thÆ°Æ¡ng mại tại thời Ä‘iểm giao bất Ä‘á»™ng sản tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i thời gian chậm tiến Ä‘á»™;

Trường hợp chủ đầu tÆ° giao nhà, công trình xây dá»±ng không Ä‘úng chất lượng, thời hạn và các cam kết trong hợp đồng thì chủ đầu tÆ° phải chịu trách nhiệm vá»›i khách hàng; khách hàng có quyền yêu cầu chủ đầu tÆ° có biện pháp khắc phục kịp thời và bồi thường thiệt hại do lá»—i của chủ đầu tÆ° gây ra, nếu chủ đầu tÆ° không thá»±c hiện thì khách hàng có quyền Ä‘Æ¡n phÆ°Æ¡ng chấm dứt hoặc huá»· bỏ hợp đồng và chủ đầu tÆ° phải hoàn trả toàn bá»™ số tiền khách hàng Ä‘ã ứng trÆ°á»›c và má»™t khoản tiền lãi của phần tiền ứng trÆ°á»›c theo lãi suất vay ngân hàng thÆ°Æ¡ng mại;

5. Trường hợp khách hàng không thá»±c hiện Ä‘úng cam kết về việc ứng tiền trÆ°á»›c trong hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm vá»›i chủ đầu tÆ° theo hợp đồng và phải trả cho chủ đầu tÆ° má»™t khoản tiền lãi của số tiền chậm trả tính theo lãi suất vay ngân hàng thÆ°Æ¡ng mại tại thời Ä‘iểm trả tiền tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i thời gian chậm trả. Chủ đầu tÆ° có quyền yêu cầu khách hàng thá»±c hiện Ä‘úng các cam kết trong hợp đồng và bồi thường thiệt hại do lá»—i của khách hàng gây ra, nếu khách hàng không thá»±c hiện thì chủ đầu tÆ° có quyền Ä‘Æ¡n phÆ°Æ¡ng chấm dứt hoặc huá»· bỏ hợp đồng, khách hàng chịu phạt theo hợp đồng và chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc vi phạm hợp đồng gây ra;

6. Việc chọn lãi suất vay ngân hàng thÆ°Æ¡ng mại quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này phải được thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 5. Điều kiện năng lá»±c tài chính đối vá»›i chủ đầu tÆ° dá»± án khu Ä‘ô thị má»›i, dá»± án khu nhà ở, dá»± án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

1. Chủ đầu tÆ° dá»± án khu Ä‘ô thị má»›i, dá»± án khu nhà ở, dá»± án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phải có vốn đầu tÆ° thuá»™c sở hữu của mình để thá»±c hiện dá»± án theo quy định sau Ä‘ây:

a) Đối vá»›i dá»± án khu Ä‘ô thị má»›i và dá»± án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thì không thấp hÆ¡n 20% tổng mức đầu tÆ° của dá»± án Ä‘ã được phê duyệt;

b) Đối vá»›i dá»± án khu nhà ở thì không thấp hÆ¡n 15% tổng mức đầu tÆ° của dá»± án có quy mô sá»­ dụng đất dÆ°á»›i 20 ha, không thấp hÆ¡n 20% tổng mức đầu tÆ° của dá»± án có quy mô sá»­ dụng đất từ 20 ha trở lên Ä‘ã được phê duyệt.

2. Tổng mức đầu tÆ° dá»± án khu Ä‘ô thị má»›i, dá»± án khu nhà ở, dá»± án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thá»±c hiện theo các quy định của pháp luật tÆ°Æ¡ng ứng.

3. Vốn thuá»™c sở hữu của chủ đầu tÆ° là vốn thá»±c có của chủ đầu tÆ° tính đến năm trÆ°á»›c liền kề vá»›i năm chủ đầu tÆ° thá»±c hiện dá»± án khu Ä‘ô thị má»›i, dá»± án khu nhà ở, dá»± án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp được thể hiện trong báo cáo tài chính của chủ đầu tÆ° và phải được kiểm toán Ä‘á»™c lập xác nhận. Trường hợp chủ đầu tÆ° là doanh nghiệp, hợp tác xã má»›i thành lập thì phải có văn bản xác nhận của cÆ¡ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chủ đầu tÆ° có trách nhiệm chứng minh năng lá»±c tài chính của mình để thá»±c hiện dá»± án thông qua việc lập danh mục các dá»± án Ä‘ang thá»±c hiện đầu tÆ°, trong Ä‘ó nêu rõ tổng vốn đầu tÆ° của từng dá»± án.

Điều 6. Chuyển nhượng toàn bá»™ dá»± án khu Ä‘ô thị má»›i, dá»± án khu nhà ở, dá»± án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

1. Chuyển nhượng toàn bá»™ dá»± án khu Ä‘ô thị má»›i, dá»± án khu nhà ở, dá»± án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp là việc chuyển nhượng toàn bá»™ quyền, nghÄ©a vụ và lợi ích hợp pháp từ chủ đầu tÆ° cÅ© sang chủ đầu tÆ° má»›i thông qua hợp đồng bằng văn bản và được cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền cho phép.

2. Trong trường hợp dá»± án khu Ä‘ô thị má»›i, dá»± án khu nhà ở, dá»± án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Ä‘ang thá»±c hiện dở dang mà chủ đầu tÆ° gặp khó khăn, không đủ Ä‘iều kiện để tiếp tục thá»±c hiện dá»± án theo Ä‘úng tiến Ä‘á»™ và ná»™i dung dá»± án Ä‘ã được phê duyệt hoặc chủ đầu tÆ° không còn nhu cầu tiếp tục thá»±c hiện dá»± án thì chủ đầu tÆ° lập hồ sÆ¡ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cho phép chuyển nhượng toàn bá»™ dá»± án Ä‘ó cho chủ đầu tÆ° khác.

3. CÆ¡ quan cho phép đầu tÆ° là cÆ¡ quan cho phép chuyển nhượng dá»± án. Việc xem xét, cho phép chuyển nhượng dá»± án phải đảm bảo dá»± án không bị gián Ä‘oạn, không làm thay đổi mục tiêu và đảm bảo quyền, nghÄ©a vụ của khách hàng và các bên liên quan khác.

4. Điều kiện, thủ tục chuyển nhượng toàn bá»™ dá»± án được thá»±c hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định này.

5. Chủ đầu tÆ° cÅ© có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa Ä‘áng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan khác.

6. Chủ đầu tÆ° má»›i có trách nhiệm thá»±c hiện toàn bá»™ nghÄ©a vụ và được hưởng mọi quyền, lợi ích của chủ đầu tÆ° dá»± án theo quy định tại Điều 19,   Điều 20 của Luật Kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản, các quy định trong văn bản cho phép đầu tÆ° của cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền và hợp đồng chuyển nhượng dá»± án do hai bên ký kết.

Điều 7. Điều kiện chuyển nhượng toàn bá»™ dá»± án khu Ä‘ô thị má»›i, dá»± án khu nhà ở, dá»± án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Dá»± án được chuyển nhượng toàn bá»™ khi có đủ các Ä‘iều kiện sau Ä‘ây:

1. Dá»± án không thuá»™c đối tượng bị xá»­ lý theo quy định tại Điều 10 Nghị định này;

2. Dá»± án Ä‘ã được phê duyệt theo quy định của pháp luật;

3. Chủ đầu tÆ° Ä‘ã có quyền sá»­ dụng đất thông qua hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sá»­ dụng đất;

4. Phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của toàn bá»™ dá»± án hoặc theo giai Ä‘oạn và phải có các công trình hạ tầng kỹ thuật tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i ná»™i dung, tiến Ä‘á»™ thá»±c hiện dá»± án Ä‘ã được phê duyệt;

5. Chủ đầu tÆ° má»›i phải Ä‘áp ứng các Ä‘iều kiện sau Ä‘ây:

a) Là tổ chức, cá nhân kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản có các Ä‘iều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật Kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản và Điều 3 Nghị định này;

b) Đáp ứng Ä‘iều kiện về tài chính đối vá»›i chủ đầu tÆ° dá»± án theo quy định tại Điều 5 Nghị định này;

c) Có văn bản cam kết thá»±c hiện dá»± án theo Ä‘úng tiến Ä‘á»™ được phê duyệt.

Điều 8. Thủ tục chuyển nhượng toàn bá»™ dá»± án khu Ä‘ô thị má»›i, dá»± án khu nhà ở, dá»± án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

1. Đối vá»›i dá»± án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép đầu tÆ° thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, giải quyết. Đối vá»›i dá»± án do Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ cho phép đầu tÆ° thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến các cÆ¡ quan liên quan để báo cáo Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ quyết định.

2. Chủ đầu tÆ° gá»­i hồ sÆ¡ xin chuyển nhượng toàn bá»™ dá»± án đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nÆ¡i có dá»± án. Hồ sÆ¡ xin chuyển nhượng toàn bá»™ dá»± án bao gồm:

a) Đơn xin chuyển nhượng toàn bá»™ dá»± án phải nêu rõ lý do chuyển nhượng; tình hình thá»±c hiện đầu tÆ° dá»± án tính đến thời Ä‘iểm xin chuyển nhượng; đề xuất chủ đầu tÆ° má»›i; phÆ°Æ¡ng án giải quyết quyền lợi, nghÄ©a vụ của khách hàng và các bên liên quan;

b) Văn bản cho phép đầu tÆ° của cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền;

c) Hồ sÆ¡ dá»± án Ä‘ã được phê duyệt theo quy định của pháp luật;

d) Hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sá»­ dụng đất;

đ) Cam kết của chủ đầu tư mới.

3. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sÆ¡ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tÆ° về việc cho phép hoặc không cho phép chuyển nhượng toàn bá»™ dá»± án.

Điều 9. Hợp đồng chuyển nhượng toàn bá»™ dá»± án khu Ä‘ô thị má»›i, dá»± án khu nhà ở, dá»± án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

1. Hợp đồng chuyển nhượng toàn bá»™ dá»± án do hai bên thỏa thuận, trong Ä‘ó phải xác định rõ chủ đầu tÆ° má»›i có trách nhiệm thá»±c hiện đầy đủ các nghÄ©a vụ của chủ đầu tÆ° cÅ© vá»›i khách hàng, các bên liên quan và các nghÄ©a vụ khác theo ná»™i dung dá»± án Ä‘ã được phê duyệt.

2. Hợp đồng chuyển nhượng toàn bá»™ dá»± án phải được chủ đầu tÆ° cÅ© thông báo đến khách hàng, các bên liên quan để thá»±c hiện và các cÆ¡ quan liên quan để theo dõi, quản lý.

Điều 10. Xá»­ lý đối vá»›i dá»± án khu Ä‘ô thị má»›i, dá»± án khu nhà ở, dá»± án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp khi chủ đầu tÆ° có vi phạm

1. CÆ¡ quan cho phép đầu tÆ° quyết định thu hồi văn bản cho phép đầu tÆ° hoặc giấy chứng nhận đầu tÆ° dá»± án để giao cho chủ đầu tÆ° khác tiếp tục thá»±c hiện dá»± án trong các trường hợp sau Ä‘ây:

a) Chủ đầu tÆ° vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tÆ° xây dá»±ng, quy hoạch, kiến trúc, quản lý đất Ä‘ai mà không có giải pháp khắc phục kịp thời theo yêu cầu của cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền;

b) Chủ đầu tÆ° không thá»±c hiện Ä‘úng ná»™i dung dá»± án hoặc sau 12 tháng, kể từ ngày nhận bàn giao đất mà không triển khai thá»±c hiện dá»± án hoặc chậm tiến Ä‘á»™ quá 24 tháng so vá»›i tiến Ä‘á»™ được duyệt.

2. Chủ đầu tÆ° có dá»± án bị thu hồi quy định tại khoản 1 Điều này không được giao làm chủ đầu tÆ° các dá»± án kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản má»›i trong thời gian 02 năm, kể từ ngày dá»± án bị thu hồi. 

3. CÆ¡ quan quyết định thu hồi văn bản cho phép đầu tÆ° hoặc giấy chứng nhận đầu tÆ° có trách nhiệm:

a) Yêu cầu chủ đầu tÆ° cÅ© giải quyết những tồn tại của dá»± án đảm bảo quyền, nghÄ©a vụ, trách nhiệm của khách hàng và các bên liên quan;

b) Thông báo và tổ chức lá»±a chọn chủ đầu tÆ° má»›i để tiếp tục thá»±c hiện dá»± án.

 

 

ChÆ°Æ¡ng III

ĐÀO TẠO, Bá»’I DƯỠNG KIẾN THỨC, CẤP CHỨNG CHỈ

MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

 

Điều 11. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản và quản lý, Ä‘iều hành sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

1. Cá nhân hoạt Ä‘á»™ng môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản, quản lý, Ä‘iều hành sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản phải được Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và chuyên môn về môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản và quản lý, Ä‘iều hành sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản.

2. CÆ¡ sở Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản và quản lý, Ä‘iều hành sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản phải có đủ các Ä‘iều kiện quy định tại Điều 12 của Nghị định này.

3. CÆ¡ sở Ä‘ào tạo, bồi dưỡng được tổ chức Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản, định giá bất Ä‘á»™ng sản, quản lý, Ä‘iều hành sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản và các ná»™i dung khác Ä‘áp ứng yêu cầu của hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh và thị trường bất Ä‘á»™ng sản.

Điều 12. Điều kiện đối vá»›i cÆ¡ sở Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản và quản lý, Ä‘iều hành sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

CÆ¡ sở Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản và quản lý, Ä‘iều hành sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản phải có đủ các Ä‘iều kiện sau Ä‘ây:

1. Có đăng ký kinh doanh về Ä‘ào tạo đối vá»›i doanh nghiệp hoặc có chức năng, nhiệm vụ Ä‘ào tạo đối vá»›i các tổ chức khác;

2. Có chÆ°Æ¡ng trình, giáo trình, tài liệu phù hợp vá»›i chÆ°Æ¡ng trình khung do Bá»™ Xây dá»±ng ban hành;

3. Giảng viên có trình Ä‘á»™ chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy Ä‘áp ứng yêu cầu của các môn học. Giảng viên là các nhà giáo chuyên nghiệp, các chuyên gia, các nhà quản lý, người có chứng chỉ và kinh nghiệm trong hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản.

Điều 13. Tổ chức Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản và quản lý, Ä‘iều hành sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

1. TrÆ°á»›c khi tiến hành Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản và quản lý, Ä‘iều hành sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản, các cÆ¡ sở Ä‘ào tạo phải Ä‘Æ°a lên Website của Bá»™ Xây dá»±ng các thông tin: tên và địa chỉ liên hệ của cÆ¡ sở; lÄ©nh vá»±c, chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức; Ä‘á»™i ngÅ© giảng viên. Khi tổ chức Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản và quản lý, Ä‘iều hành sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản thì các cÆ¡ sở Ä‘ào tạo, bồi dưỡng phải thông báo bằng văn bản tá»›i Sở Xây dá»±ng địa phÆ°Æ¡ng, nÆ¡i tổ chức Ä‘ào tạo.

2. Thủ trưởng cÆ¡ sở Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản và quản lý, Ä‘iều hành sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản quyết định và chịu trách nhiệm về các ná»™i dung sau Ä‘ây:

a) Tổ chức các khoá Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản và quản lý, Ä‘iều hành sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản trong phạm vi Ä‘ã đăng ký;

b) Phê duyệt chÆ°Æ¡ng trình, giáo trình, tài liệu Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản và quản lý, Ä‘iều hành sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản trên cÆ¡ sở chÆ°Æ¡ng trình khung của Bá»™ Xây dá»±ng; bảo đảm trang bị cho học viên kiến thức pháp luật về hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản và pháp luật có liên quan, kiến thức chuyên môn và kỹ năng môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản, quản lý, Ä‘iều hành sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản;

c) Thu học phí trên cÆ¡ sở bảo đảm Ä‘áp ứng chi phí Ä‘ào tạo và phù hợp vá»›i các quy định của Nhà nÆ°á»›c;

d) Tổ chức việc Ä‘ánh giá kết quả học tập và cấp giấy chứng nhận Ä‘ã hoàn thành khoá Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho học viên.

3. Định kỳ 06 tháng má»™t lần cÆ¡ sở Ä‘ào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm báo cáo kết quả Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản và quản lý, Ä‘iều hành sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản tá»›i Sở Xây dá»±ng, nÆ¡i cÆ¡ sở đặt trụ sở chính.

Định kỳ hàng năm Sở Xây dá»±ng có trách nhiệm báo cáo Bá»™ Xây dá»±ng về tình hình Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản và quản lý, Ä‘iều hành sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản.

Bá»™ Xây dá»±ng có trách nhiệm phối hợp vá»›i Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra các cÆ¡ sở Ä‘ào tạo, bồi dưỡng, phát hiện xá»­ lý kịp thời các cÆ¡ sở có vi phạm trong việc tổ chức Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản và quản lý, Ä‘iều hành sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản.  

Điều 14. Điều kiện và hồ sÆ¡ cấp chứng chỉ môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản

1. Cá nhân được cấp chứng chỉ môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản khi có đủ các Ä‘iều kiện sau Ä‘ây:

a) Không phải là cán bá»™, công chức nhà nÆ°á»›c;

b) Có năng lá»±c hành vi dân sá»± đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cÆ¡ quan có thẩm quyền; không Ä‘ang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sá»±, chấp hành án phạt tù;

c) Có giấy chứng nhận Ä‘ã hoàn thành khoá Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản;

d) Có hồ sÆ¡ xin cấp chứng chỉ môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Hồ sÆ¡ xin cấp chứng chỉ môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản, bao gồm:

a) Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau Ä‘ây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nÆ¡i cÆ° trú của người xin cấp chứng chỉ;

b) 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ;

c) Bản sao chứng minh nhân dân hoặc há»™ chiếu của người xin cấp chứng chỉ;

d) Bản sao giấy chứng nhận Ä‘ã hoàn thành khóa Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản.

Điều 15. Điều kiện và hồ sÆ¡ cấp chứng chỉ định giá bất Ä‘á»™ng sản

1. Cá nhân được cấp chứng chỉ định giá bất Ä‘á»™ng sản khi có đủ các Ä‘iều kiện sau Ä‘ây:

a) Không phải là cán bá»™, công chức nhà nÆ°á»›c;

b) Có năng lá»±c hành vi dân sá»± đầy đủ; không bị cấm hành nghề theo quyết định của cÆ¡ quan có thẩm quyền; không Ä‘ang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sá»±, chấp hành án phạt tù;

c) Có giấy chứng nhận Ä‘ã hoàn thành khoá Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất Ä‘á»™ng sản;

d) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học;

Ä‘) Có hồ sÆ¡ xin cấp chứng chỉ định giá bất Ä‘á»™ng sản theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Hồ sÆ¡ xin cấp chứng chỉ định giá bất Ä‘á»™ng sản, bao gồm:

a) Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nÆ¡i cÆ° trú của người xin cấp chứng chỉ;

b) 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ;

c) Bản sao chứng minh nhân dân hoặc há»™ chiếu của người xin cấp chứng chỉ;

d) Bản sao giấy chứng nhận Ä‘ã hoàn thành khóa Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất Ä‘á»™ng sản;

đ) Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học.

Điều 16. Trình tá»±, thủ tục và tổ chức cấp chứng chỉ môi giá»›i, chứng chỉ định giá bất Ä‘á»™ng sản

1. Người xin cấp chứng chỉ môi giá»›i, chứng chỉ định giá bất Ä‘á»™ng sản ná»™p hồ sÆ¡ xin cấp chứng chỉ tại cÆ¡ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

2. CÆ¡ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sÆ¡ và cấp chứng chỉ trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sÆ¡ hợp lệ. Trường hợp hồ sÆ¡ thiếu hoặc không hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản cho người xin cấp chứng chỉ biết rõ lý do trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sÆ¡.

3. Người xin cấp chứng chỉ phải ná»™p má»™t khoản lệ phí cấp chứng chỉ môi giá»›i, chứng chỉ định giá bất Ä‘á»™ng sản là 200.000 (hai trăm nghìn) đồng. CÆ¡ quan cấp chứng chỉ được sá»­ dụng lệ phí này cho việc cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

4. Chứng chỉ môi giá»›i, chứng chỉ định giá bất Ä‘á»™ng sản được cấp có giá trị sá»­ dụng trong phạm vi cả nÆ°á»›c.

Bá»™ Xây dá»±ng ban hành mẫu chứng chỉ môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản, chứng chỉ định giá bất Ä‘á»™ng sản để áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nÆ°á»›c.

Điều 17. Quyền và nghÄ©a vụ của người xin cấp chứng chỉ, trách nhiệm của cÆ¡ quan cấp chứng chỉ môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản

1. Người xin cấp chứng chỉ môi giá»›i, chứng chỉ định giá bất Ä‘á»™ng sản có các quyền sau Ä‘ây:

a) Yêu cầu cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền cung cấp thông tin liên quan đến việc Ä‘ào tạo, cấp chứng chỉ và quản lý hành nghề môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản;

b) Yêu cầu được cấp chứng chỉ Ä‘úng thời hạn khi có đủ Ä‘iều kiện;

c) Được hành nghề môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản, định giá bất Ä‘á»™ng sản theo Ä‘úng ná»™i dung chứng chỉ Ä‘­Æ°á»£c cấp;

d) Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm trong việc Ä‘ào tạo, cấp chứng chỉ và quản lý hành nghề môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

Ä‘) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Người xin cấp chứng chỉ môi giá»›i, chứng chỉ định giá bất Ä‘á»™ng sản có các nghÄ©a vụ sau Ä‘ây:

a) Ná»™p hồ sÆ¡ xin cấp chứng chỉ theo quy định và chịu trách nhiệm trÆ°á»›c pháp luật về hồ sÆ¡ xin cấp chứng chỉ của mình;

b) Ná»™p lệ phí theo quy định;

c) Các nghÄ©a vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. CÆ¡ quan cấp chứng chỉ có trách nhiệm công khai các thông tin, thủ tục, hồ sÆ¡ về cấp chứng chỉ, chịu trách nhiệm về việc cấp chứng chỉ chậm, sai hoặc có hành vi tiêu cá»±c, gây phiền hà cho người xin cấp chứng chỉ, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Cấp lại chứng chỉ môi giá»›i, chứng chỉ định giá bất Ä‘á»™ng sản

1. Người Ä‘ã được cấp chứng chỉ môi giá»›i, chứng chỉ định giá bất Ä‘á»™ng sản được đề nghị cấp lại chứng chỉ khi chứng chỉ cÅ© bị rách nát hoặc bị mất.

2. Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ bao gồm:

a) Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh;

b) 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm xin cấp lại chứng chỉ;

c) Chứng chỉ cÅ© bị rách nát. Trường hợp mất chứng chỉ thì phải có giấy xác nhận của cÆ¡ quan Ä‘ã cấp chứng chỉ nếu xin cấp lại chứng chỉ ở cÆ¡ quan khác.

3. Trình tá»±, thủ tục cấp lại chứng chỉ thá»±c hiện theo quy định tại Điều 16 của Nghị định này.

4. Nội dung của chứng chỉ cấp lại được ghi như nội dung của chứng chỉ cũ.

Điều 19. Quản lý hành nghề môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản, định giá bất Ä‘á»™ng sản

1. CÆ¡ quan quản lý hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản ở địa phÆ°Æ¡ng, cÆ¡ quan cấp chứng chỉ môi giá»›i, chứng chỉ định giá bất Ä‘á»™ng sản có trách nhiệm:

a) Quản lý hành nghề môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản tại địa phÆ°Æ¡ng theo quy định của pháp luật;

b) Kiểm tra, thanh tra và xá»­ lý kịp thời các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cÆ¡ quan có thẩm quyền xá»­ lý theo quy định của pháp luật;

c) Định kỳ hàng năm hoặc Ä‘á»™t xuất (theo yêu cầu) tổng hợp, báo cáo Bá»™ Xây dá»±ng tình hình cấp, thu hồi chứng chỉ và quản lý hành nghề môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản, định giá bất Ä‘á»™ng sản tại địa phÆ°Æ¡ng.

2. Người nÆ°á»›c ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi gi�

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank