Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 25-08-2019
Tổng số tin : 221706

Hướng dẫn thành lập Sàn giao dịch Bất động sản

Lượt xem: 1457 - Ngày đăng : 25.11.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

DANH MỤC HỒ SƠ CẦN NỘP

LÄ©nh vá»±c: Thông báo hoạt Ä‘á»™ng Sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

STT

Hồ sơ cần nộp

Loại Hồ sơ

Số lượng bản chính

Số lượng bản sao

1

Thông báo hoạt Ä‘á»™ng

Tự viết theo mẫu

02

 

2

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Được cấp

 

02

3

Quyết định ban hành Quy chế hoạt Ä‘á»™ng

Tự viết theo mẫu

02

 

4

Quy chế hoạt động

Tự viết theo mẫu

02

 

5

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sàn

Tự viết theo mẫu

02

 

6

Hợp đồng thuê địa Ä‘iểm mở Sàn/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.

 

 

02

7

Giấy chứng nhận Ä‘ã hoàn thành khóa Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, Ä‘iều hành sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản của Giám đốc Sàn.

Được cấp

 

01

8

02 chứng chỉ môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản của 02 nhân viên môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản.

Được cấp

 

02

9

02 chứng chỉ định giá bất Ä‘á»™ng sản của 02 nhân viên định giá bất Ä‘á»™ng sản.

Được cấp

 

02


                                                                                   Phụ lục 3

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ……………

(Ban hành kèm theo Quyết định số …………..)

 

-------------------

 

ChÆ°Æ¡ng 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Mục Ä‘ích thành lập

Điều 2: Nguyên tắc hoạt Ä‘á»™ng

Điều 3: Hình thức pháp lý

 

CHƯƠNG II

CHỨC NÄ‚NG, NHIỆM VỤ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SÀN GIAO DỊCH; QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC Tá»” CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA SÀN GIAO DỊCH

 

Điều 4: Tên và địa chỉ của sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

Điều 5: Quy mô, cÆ¡ sở vật chất của sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

Điều 6: Chức năng của sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

Điều 7: Nhiệm vụ của sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

Điều 8: Quyền và nghÄ©a vụ của sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

   8.1 Quyền hạn của sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

   8.2 NghÄ©a vụ của sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

Điều 9: Quyền và nghÄ©a vụ của cán bá»™, nhân viên sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

Điều 10: Quyền và nghÄ©a vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

   10.1 Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

   10.2 NghÄ©a vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

 

CHƯƠNG III

Tá»” CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỘ PHẬN

 

Điều 11: Tổ chức bá»™ máy

   11.1 CÆ¡ cấu tổ chức:

          - Giám đốc sàn;

          - Phó giám đốc sàn;

          -……..

          - Các bá»™ phận chuyên môn:

             + ………

   11.2 SÆ¡ đồ tổ chức (vẽ sÆ¡ đồ tổ chức)

Điều 12: Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc sàn

   12.1 Nhiệm vụ

   12.2 Quyền hạn

Điều 13: Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Giám đốc sàn

   13.1 Nhiệm vụ

   13.2 Quyền hạn

Điều 14: Chức năng, nhiệm vụ của các bá»™ phận (hoặc phòng) chuyên môn:

   14.1 Chức năng, nhiệm vụ của bá»™ phận (hoặc phòng) ……..

   14.2 Chức năng, nhiệm vụ của bá»™ phận (hoặc phòng) ……..

   14.3 Chức năng, nhiệm vụ của bá»™ phận (hoặc phòng) ……..

 

CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

 

Điều 15: Nguyên tắc quản lý tài chính

Điều 16: Nguồn vốn hoạt Ä‘á»™ng của sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

Điều 17: Doanh thu và chi phí của sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

   17.1 Doanh thu hoạt Ä‘á»™ng

   17.2 Chi phí hoạt Ä‘á»™ng

Điều 18: Thu nhập và phân bổ thu nhập

   18.1 Thu nhập

   18.2 Phân bổ thu nhập

 

 

 

CHƯƠNG V

QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG TRONG GIAO DỊCH

 

Điều 19: Trách nhiệm của sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản đối vá»›i khách hàng

Điều 20: Trách nhiệm của khách hàng đối vá»›i sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

Điều 21: Quy trình thá»±c hiện các dịch vụ của sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

   21.1 Quy trình môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản

   21.2 Quy trình định giá bất Ä‘á»™ng sản

   21.3 Quy trình đấu giá bất Ä‘á»™ng sản

   21.4 ………………………………..

 

CHƯƠNG VI

QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯA VÀO GIAO DỊCH; CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN, GIAO DỊCH TẠI SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

 

Điều 22: Ná»™i dung thông tin về bất Ä‘á»™ng sản khi Ä‘Æ°a lên sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

   22.1 Loại bất Ä‘á»™ng sản

   22.2 Vị trí bất Ä‘á»™ng sản

   22.3 Thông tin về quy hoạch

   22.4 Quy mô, diện tích của bất Ä‘á»™ng sản

   22.5 Đặc Ä‘iểm, tính chất, công năng sá»­ dụng, chất lượng của bất Ä‘á»™ng sản

   22.6 Thá»±c trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã há»™i

   22.7 Tình trạng pháp lý của bất Ä‘á»™ng sản

   22.8 Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sá»­ dụng bất Ä‘á»™ng sản (nếu có)

   22.9 Gía bán, giá chuyển nhượng, giá cho thuê

   22.10 Quyền và lợi ích của người có liên quan

   22.11 Các thông tin liên quan đến chủ đầu tÆ°, chủ sở hữu, chủ sá»­ dụng bất Ä‘á»™ng sản……..

Điều 23: Quy định về thời hạn công khai các thông tin trên sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

Điều 24: Quy định về quản lý thông tin

Điều 25: Quy định về cung cấp thông tin

Điều 26: Quy định về giao dịch tại sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

 

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 27: Hiệu lá»±c thi hành

Điều 28: Tổ chức thực hiện

                                                                                 

       Giám đốc

                                                                             (Ký tên, Ä‘óng dấu)


                                                                                                                  Phụ lục 2                                                                       

 

CÔNG TY ………………………

 
 
 

 


Số:              

 

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tá»± do – Hạnh phúc

 
 
 

 


            Hà Ná»™i, ngày

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt Ä‘á»™ng của

Sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản ……………………

 
 
 

 


         

Căn cứ Luật Kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản ngày 29 tháng 06 năm 2006;

          Căn cứ Nghị định 153/N Đ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hÆ°á»›ng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản;

          Căn cứ Thông tÆ° 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 hÆ°á»›ng dẫn thá»±c hiện má»™t số ná»™i dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP;

          Căn cứ Điều lệ của Công ty …………………………………………..

         

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY …………………………………. QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt Ä‘á»™ng của Sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản …………………………..”.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc) thá»±c hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Quy chế này.

Điều 3: Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc) và các bá»™ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lá»±c kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký tên, Ä‘óng dấu)

 

 

 

 


                                                                                                                Phụ lục 4

 

CÔNG TY ………………………

 
 
 

 


Số:              

 

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tá»± do – Hạnh phúc

 
 
 

 


            Hà Ná»™i, ngày

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc sàn Sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản ……………………

 
 
 

 


          Căn cứ Luật Kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản ngày 29 tháng 06 năm 2006;

          Căn cứ Nghị định 153/N Đ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hÆ°á»›ng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản;

          Căn cứ Thông tÆ° 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 hÆ°á»›ng dẫn thá»±c hiện má»™t số ná»™i dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP;

          Căn cứ Điều lệ của Công ty …………………………………………..

         

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY …………………………………. QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/ Bà: ………………………, sinh ngày ………….., chứng minh nhân dân số: ……………… do ………………. cấp ngày …………………... làm Giám đốc Sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản ………………………………………..

Điều 2: Giám đốc sàn quản lý, Ä‘iều phối hoạt Ä‘á»™ng của Sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản ………………………… và chịu trách nhiệm trÆ°á»›c Há»™i đồng quản trị/Há»™i đồng thành viên và Ban Giám đốc Công ty ……………………………. về tình hình hoạt Ä‘á»™ng và hiệu quả kinh doanh của Sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản ……………………………….

Điều 3: Ông/ Bà ……………………. và các bá»™ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lá»±c kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

 

TM. HĐQT/ HĐTV

CHỦ TỊCH

(Ký tên, Ä‘óng dấu)

 

 

 

 Phụ lục 1

CÔNG TY ………………………

 

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tá»± do – Hạnh phúc

----------------------

Hà Ná»™i, ngày ………………

 

 

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN …………………..

 

Kính gá»­i: Sở Xây dá»±ng thành phố Hà Ná»™i

 

Công ty:……………………………………………………………………………...

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………

Điện thoại:……………. Fax: ……………….. Email: ……………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………………… do Sở Kế hoạch và Đầu tÆ° cấp ngày ………………….

Ngành nghề kinh doanh: ………………………………………….............................

……………………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật của Công ty: ………………………………………

Chức danh: …………………………………………………………………………..

 

Thông báo hoạt Ä‘á»™ng của

Sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản ……………………….. vá»›i các ná»™i dung nhÆ° sau:

 

1. Tên sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản: …………………………………………………

2. Địa Ä‘iểm: …………………………Điện thoại:……………Email:……………..

3. Dịch vụ của sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản: ……………………………………..

……………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………

4. Người quản lý sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản: ……………………………………….

          + Ngày sinh:……………………………………………………………….....

          + CMND số: ………………………………………………………………….

          + Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học quản lý sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sàn số: …….. do …………………….. cấp ngày: ……………………………………..

5. Quy mô, diện tích của sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản: …………………………….

……………………………………………………………………………………

6. CÆ¡ sở vật chất của sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản: ………………………………...

7. Thời Ä‘iểm dá»± kiến hoạt Ä‘á»™ng: ………………………………………………….

         

Công ty …………… cam kết chịu trách nhiệm trÆ°á»›c pháp luật về tính chính xác, trung thá»±c của ná»™i dung thông báo này.

 

 

 

* Hồ sÆ¡ Ä‘ính kèm:

 

Công ty ………………..

Người đại diện theo pháp luật (hoặc Giám đốc Công ty)

(Ký, Ä‘óng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 


UBNDTHÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ XÂY Dá»°NG

Số:           /TB-SXD-QLN

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                         

 Äá»™c lập - Tá»± do - Hạnh phúc

           

Hµ Néi, ngµy      th¸ng      n¨m2009

THÔNG BÁO

Về các ná»™i dung liên quan đến việc ná»™p hồ sÆ¡ Thông báo

 hoạt Ä‘á»™ng sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản

 

          Thá»±c hiện Luật Kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản ngày 29/6/2006, Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hÆ°á»›ng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản, Thông tÆ° 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bá»™ Xây dá»±ng hÆ°á»›ng dẫn thá»±c hiện má»™t số ná»™i dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ. Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp ná»™p hồ sÆ¡ Thông báo hoạt Ä‘á»™ng sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản trên địa bàn Thành phố Hà Ná»™i được tiến hành công khai, minh bạch, Ä‘úng pháp luật.

Sở Xây dá»±ng Hà Ná»™i thông báo cụ thể các ná»™i dung liên quan đến việc ná»™p hồ sÆ¡ Thông báo hoạt Ä‘á»™ng sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản nhÆ° sau:

 

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

- Phòng Quản lý nhà và Kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản - Sở Xây dá»±ng Hà Ná»™i là đầu mối hÆ°á»›ng dẫn và tiếp nhận hồ sÆ¡ .

- Địa chỉ: Tầng 4 nhà B, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà TrÆ°ng, Hà Ná»™i  (cổng sau là 75 Tô Hiến Thành).

- Điện thoại:  39747406.

- Thời gian hoàn thành báo cáo gá»­i Bá»™ Xây dá»±ng: 10 ngày làm việc.

- Lịch hÆ°á»›ng dẫn và tiếp nhận hồ sÆ¡: trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, (trừ thứ sáu hàng tuần và các ngày lá»…, ngày tết  Ä‘ược nghỉ trong năm theo qui định).

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank