Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 16-10-2021
Tổng số tin : 221715

Hướng dẫn thành lập Sàn giao dịch Bất động sản

Lượt xem: 2134 - Ngày đăng : 25.11.2011

DANH MỤC HỒ SƠ CẦN NỘP

Lĩnh vực: Thông báo hoạt động Sàn giao dịch bất động sản

STT

Hồ sơ cần nộp

Loại Hồ sơ

Số lượng bản chính

Số lượng bản sao

1

Thông báo hoạt động

Tự viết theo mẫu

02

 

2

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Được cấp

 

02

3

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động

Tự viết theo mẫu

02

 

4

Quy chế hoạt động

Tự viết theo mẫu

02

 

5

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sàn

Tự viết theo mẫu

02

 

6

Hợp đồng thuê địa điểm mở Sàn/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.

 

 

02

7

Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản của Giám đốc Sàn.

Được cấp

 

01

8

02 chứng chỉ môi giới bất động sản của 02 nhân viên môi giới bất động sản.

Được cấp

 

02

9

02 chứng chỉ định giá bất động sản của 02 nhân viên định giá bất động sản.

Được cấp

 

02


                                                                                   Phụ lục 3

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ……………

(Ban hành kèm theo Quyết định số …………..)

 

-------------------

 

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Mục đích thành lập

Điều 2: Nguyên tắc hoạt động

Điều 3: Hình thức pháp lý

 

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SÀN GIAO DỊCH; QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA SÀN GIAO DỊCH

 

Điều 4: Tên và địa chỉ của sàn giao dịch bất động sản

Điều 5: Quy mô, cơ sở vật chất của sàn giao dịch bất động sản

Điều 6: Chức năng của sàn giao dịch bất động sản

Điều 7: Nhiệm vụ của sàn giao dịch bất động sản

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của sàn giao dịch bất động sản

   8.1 Quyền hạn của sàn giao dịch bất động sản

   8.2 Nghĩa vụ của sàn giao dịch bất động sản

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của cán bộ, nhân viên sàn giao dịch bất động sản

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản

   10.1 Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản

   10.2 Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản

 

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỘ PHẬN

 

Điều 11: Tổ chức bộ máy

   11.1 Cơ cấu tổ chức:

          - Giám đốc sàn;

          - Phó giám đốc sàn;

          -……..

          - Các bộ phận chuyên môn:

             + ………

   11.2 Sơ đồ tổ chức (vẽ sơ đồ tổ chức)

Điều 12: Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc sàn

   12.1 Nhiệm vụ

   12.2 Quyền hạn

Điều 13: Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Giám đốc sàn

   13.1 Nhiệm vụ

   13.2 Quyền hạn

Điều 14: Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận (hoặc phòng) chuyên môn:

   14.1 Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận (hoặc phòng) ……..

   14.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận (hoặc phòng) ……..

   14.3 Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận (hoặc phòng) ……..

 

CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

 

Điều 15: Nguyên tắc quản lý tài chính

Điều 16: Nguồn vốn hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Điều 17: Doanh thu và chi phí của sàn giao dịch bất động sản

   17.1 Doanh thu hoạt động

   17.2 Chi phí hoạt động

Điều 18: Thu nhập và phân bổ thu nhập

   18.1 Thu nhập

   18.2 Phân bổ thu nhập

 

 

 

CHƯƠNG V

QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG TRONG GIAO DỊCH

 

Điều 19: Trách nhiệm của sàn giao dịch bất động sản đối với khách hàng

Điều 20: Trách nhiệm của khách hàng đối với sàn giao dịch bất động sản

Điều 21: Quy trình thực hiện các dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản

   21.1 Quy trình môi giới bất động sản

   21.2 Quy trình định giá bất động sản

   21.3 Quy trình đấu giá bất động sản

   21.4 ………………………………..

 

CHƯƠNG VI

QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯA VÀO GIAO DỊCH; CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN, GIAO DỊCH TẠI SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

 

Điều 22: Nội dung thông tin về bất động sản khi đưa lên sàn giao dịch bất động sản

   22.1 Loại bất động sản

   22.2 Vị trí bất động sản

   22.3 Thông tin về quy hoạch

   22.4 Quy mô, diện tích của bất động sản

   22.5 Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản

   22.6 Thực trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

   22.7 Tình trạng pháp lý của bất động sản

   22.8 Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có)

   22.9 Gía bán, giá chuyển nhượng, giá cho thuê

   22.10 Quyền và lợi ích của người có liên quan

   22.11 Các thông tin liên quan đến chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ sử dụng bất động sản……..

Điều 23: Quy định về thời hạn công khai các thông tin trên sàn giao dịch bất động sản

Điều 24: Quy định về quản lý thông tin

Điều 25: Quy định về cung cấp thông tin

Điều 26: Quy định về giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản

 

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 27: Hiệu lực thi hành

Điều 28: Tổ chức thực hiện

                                                                                 

       Giám đốc

                                                                             (Ký tên, đóng dấu)


                                                                                                                  Phụ lục 2                                                                       

 

CÔNG TY ………………………

 
 
 

 


Số:              

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

 


            Hà Nội, ngày

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của

Sàn giao dịch bất động sản ……………………

 
 
 

 


         

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 06 năm 2006;

          Căn cứ Nghị định 153/N Đ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

          Căn cứ Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP;

          Căn cứ Điều lệ của Công ty …………………………………………..

         

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY …………………………………. QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản …………………………..”.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc) thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Quy chế này.

Điều 3: Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc) và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 


                                                                                                                Phụ lục 4

 

CÔNG TY ………………………

 
 
 

 


Số:              

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

 


            Hà Nội, ngày

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc sàn Sàn giao dịch bất động sản ……………………

 
 
 

 


          Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 06 năm 2006;

          Căn cứ Nghị định 153/N Đ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

          Căn cứ Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP;

          Căn cứ Điều lệ của Công ty …………………………………………..

         

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY …………………………………. QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/ Bà: ………………………, sinh ngày ………….., chứng minh nhân dân số: ……………… do ………………. cấp ngày …………………... làm Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản ………………………………………..

Điều 2: Giám đốc sàn quản lý, điều phối hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản ………………………… và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc Công ty ……………………………. về tình hình hoạt động và hiệu quả kinh doanh của Sàn giao dịch bất động sản ……………………………….

Điều 3: Ông/ Bà ……………………. và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

 

TM. HĐQT/ HĐTV

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 Phụ lục 1

CÔNG TY ………………………

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày ………………

 

 

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN …………………..

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

 

Công ty:……………………………………………………………………………...

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………

Điện thoại:……………. Fax: ……………….. Email: ……………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………………… do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày ………………….

Ngành nghề kinh doanh: ………………………………………….............................

……………………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật của Công ty: ………………………………………

Chức danh: …………………………………………………………………………..

 

Thông báo hoạt động của

Sàn giao dịch bất động sản ……………………….. với các nội dung như sau:

 

1. Tên sàn giao dịch bất động sản: …………………………………………………

2. Địa điểm: …………………………Điện thoại:……………Email:……………..

3. Dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản: ……………………………………..

……………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………

4. Người quản lý sàn giao dịch bất động sản: ……………………………………….

          + Ngày sinh:……………………………………………………………….....

          + CMND số: ………………………………………………………………….

          + Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học quản lý sàn giao dịch bất động sàn số: …….. do …………………….. cấp ngày: ……………………………………..

5. Quy mô, diện tích của sàn giao dịch bất động sản: …………………………….

……………………………………………………………………………………

6. Cơ sở vật chất của sàn giao dịch bất động sản: ………………………………...

7. Thời điểm dự kiến hoạt động: ………………………………………………….

         

Công ty …………… cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

 

 

 

* Hồ sơ đính kèm:

 

Công ty ………………..

Người đại diện theo pháp luật (hoặc Giám đốc Công ty)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 


UBNDTHÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ XÂY DỰNG

Số:           /TB-SXD-QLN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                         

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

Hµ Néi, ngµy      th¸ng      n¨m2009

THÔNG BÁO

Về các nội dung liên quan đến việc nộp hồ sơ Thông báo

 hoạt động sàn giao dịch bất động sản

 

          Thực hiện Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29/6/2006, Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ. Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nộp hồ sơ Thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội được tiến hành công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo cụ thể các nội dung liên quan đến việc nộp hồ sơ Thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản như sau:

 

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

- Phòng Quản lý nhà và Kinh doanh bất động sản - Sở Xây dựng Hà Nội là đầu mối hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ .

- Địa chỉ: Tầng 4 nhà B, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  (cổng sau là 75 Tô Hiến Thành).

- Điện thoại:  39747406.

- Thời gian hoàn thành báo cáo gửi Bộ Xây dựng: 10 ngày làm việc.

- Lịch hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, (trừ thứ sáu hàng tuần và các ngày lễ, ngày tết  được nghỉ trong năm theo qui định).

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 033.334.6688
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower