Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 17-09-2019
Tổng số tin : 221706

Cac mẫu đơn đăng ký cấp Chứng chỉ

Lượt xem: 1166 - Ngày đăng : 17.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Phụ lục 1                                            CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tá»± do – Hạnh phúc--------------      ……, ngày……tháng……năm……                                                                  ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN  Kính gá»­i: Sở Xây dá»±ng  Hà Ná»™i 1. Họ và tên (chữ in hoa):.............................................................................................................2. Ngày, tháng, năm sinh : .............................................................................................................3. NÆ¡i sinh: ...................................................4. Quốc Tịch :..........................................................5. Số CMTND hoặc há»™ chiếu (Ä‘ính kèm bản sao có chứng thá»±c): ...........................................ngày cấp :.....................................................nÆ¡i cấp :.....................................................................6. Địa chỉ thường trú (ghi chính xác, chi tiết) : ..................................................................................................................................................................................................................................7. Số Ä‘iện thoại để liên hệ : di Ä‘á»™ng :.................................... cố định :..........................................email : ............................................... website :..............................................................................8. Tên cÆ¡ quan, Ä‘Æ¡n vị công tác : ...................................................................................................Địa chỉ : ................................................................................Điện thoại :.......................................9. Trình Ä‘á»™ chuyên môn (Ä‘ính kèm bản sao có chứng thá»±c) : - Giấy chứng nhận hoàn thành khoá học Ä‘ào tạo về môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản: Do cÆ¡ sở Ä‘ào tạo .......................................................................................................... cấp ngày :.........................Khoá học tổ chức từ ngày ....................................... đến ngày ..................................................10. Kinhnghiệm nghề nghiệp (nếu có) : .......................................................................................Đề nghị được cấp chứng chỉ Môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản. Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bá»™ ná»™i dung trong Đơn này và cam kết :- Hiện tại tôi không bị cấm hành nghề theo quyết định của cÆ¡ quan có thẩm quyền ; không trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sá»± ; chấp hành án phạt tù.- Không phải là cán bá»™, công chức nhà nÆ°á»›c.- Hành nghề theo Ä‘úng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan

Xác nhận của UBND xã,

phường nÆ¡i cÆ° trú 
Người làm Ä‘Æ¡n(Ký và ghi rõ họ tên)
    Phụ lục 2                                            CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tá»± do – Hạnh phúc--------------      ……, ngày……tháng……năm……                                                                 ÄÆ N ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN Kính gá»­i: Sở Xây dá»±ng Hà Ná»™i

1. Họ và tên (chữ in hoa):..............................................................................................................2. Ngày, tháng, năm sinh : .............................................................................................................3. NÆ¡i sinh: ...................................................4. Quốc tịch :............................................................5. Số CMTND hoặc há»™ chiếu (Ä‘ính kèm bản sao có chứng thá»±c) .............................................ngày cấp.......................................................nÆ¡i cấp ......................................................................6. Địa chỉ thường trú (ghi chính xác, chi tiết): ...................................................................................................................................................................................................................................7. Số Ä‘iện thoại để liên hệ : di Ä‘á»™ng :......................................... cố định :.....................................email : ............................................... website :..............................................................................8. Tên cÆ¡ quan, Ä‘Æ¡n vị công tác : ...................................................................................................Địa chỉ : ........................................................................................Điện thoại :...............................9. Trình Ä‘á»™ chuyên môn (Ä‘ính kèm bản sao có chứng thá»±c): -  Văn bằng chuyên môn được cấp (đại học, cao đẳng ....) : ..................................................Loại hình Ä‘ào tạo (Tại chức, chính quy, .....) : .......................................................................Do trường ..................................................................................... cấp năm ..............................- Giấy chứng nhận hoàn thành khoá học Ä‘ào tạo về Định giá  bất Ä‘á»™ng sản: Do cÆ¡ sở Ä‘ào tạo...................................................................................................... cấp ngày:..............................Khóa học tổ chức từ ngày ........................................... đến ngày ..............................................10. Kinh nghiệm nghề nghiệp (nếu có) : .......................................................................................                                    Äá» nghị được cấp chứng chỉ định giá bất Ä‘á»™ng sản. Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bá»™ ná»™i dung trong Đơn này và cam kết :- Hiện tại tôi không bị cấm hành nghề theo quyết định của cÆ¡ quan có thẩm quyền ; có năng lá»±c hành vi dân sá»± đầy đủ ; không trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sá»±, chấp hành án phạt tù.- Không phải là cán bá»™, công chức nhà nÆ°á»›c.- Hành nghề theo Ä‘úng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Xác nhận của UBND xã,

phường nÆ¡i cÆ° trú 
Người làm Ä‘Æ¡n(Ký và ghi rõ họ tên)
 Phụ lục 4CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tá»± do – Hạnh phúc--------------      ……, ngày……tháng……năm……                                                                 ÄÆ N ĐĂNG KÝ CẤP LẠI (CẤP ĐỔI) CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN Kính gá»­i: Sở Xây dá»±ng Hà Ná»™i1. Họ và tên (chữ in hoa) :............................................................................................................2. Ngày, tháng, năm sinh : .............................................................................................................3. NÆ¡i sinh: ...................................................4. Quốc tịch :...........................................................5. Số CMTND hoặc há»™ chiếu (Ä‘ính kèm bản sao có chứng thá»±c) ..............................................ngày cấp.......................................................nÆ¡i cấp ................................................................6. Địa chỉ thường trú (ghi chính xác, chi tiết):.............................................................................................................................................................................................................................7. Số Ä‘iện thoại để liên hệ : di Ä‘á»™ng :..........................................cố định :...............................email : ............................................... website :.......................................................................8. Tên cÆ¡ quan, Ä‘Æ¡n vị công tác : ............................................................................................Địa chỉ : .........................................................................................Điện thoại :.......................9. Số chứng chỉ cÅ© :...................................... cấp ngày : .........................................................10. Lý do xin cấp lại, cấp đổi chứng chỉ : .................................................................................................................................................................................................................................Đề nghị được cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ Định giá bất Ä‘á»™ng sản. Tôi xin chịu trách về toàn bá»™ ná»™i dung trong Đơn này và cam kết :- Hiện tại tôi không bị cấm hành nghề theo quyết định của cÆ¡ quan có thẩm quyền ; có năng lá»±c hành vi dân sá»± đầy đủ ; không trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sá»± ,chấp hành án phạt tù.- Không phải là cán bá»™, công chức nhà nÆ°á»›c.- Hành nghề theo Ä‘úng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Xác nhận của UBND xã,

phường nÆ¡i cÆ° trú
Người làm Ä‘Æ¡n(Ký và ghi rõ họ tên)
        Phụ lục 3CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tá»± do – Hạnh phúc--------------      ……, ngày……tháng……năm…             ÄÆ N ĐĂNG KÝ CẤP LẠI (CẤP ĐỔI) CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN Kính gá»­i: Sở Xây dá»±ng Hà Ná»™i 1. Họ và tên (chữ in hoa) :........................................................................................................2. Ngày, tháng, năm sinh : ......................................................................................................3. NÆ¡i sinh: .....................................................4. Quốc tịch: ...................................................5. Số CMTND hoặc há»™ chiếu (Ä‘ính kèm bản sao có chứng thá»±c): .............................................ngày cấp :....................................................nÆ¡i cấp :...............................................................6. Địa chỉ thường trú (ghi chính xác, chi tiết): .............................................................................................................................................................................................................................7. Số Ä‘iện thoại để liên hệ : di Ä‘á»™ng .........................................cố định ..................................email : ............................................... website :.......................................................................8. Tên cÆ¡ quan, Ä‘Æ¡n vị công tác : ............................................................................................Địa chỉ : .......................................................................................Điện thoại :.........................9. Số chứng chỉ cÅ© :...................................... cấp ngày : .........................................................10. Lý do xin cấp lại, cấp đổi chứng chỉ : .................................................................................................................................................................................................................................Đề nghị được cấp lại (đổi) chứng chỉ Môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản. Tôi xin chịu trách về toàn bá»™ ná»™i dung trong Đơn này và cam kết :- Hiện tại tôi không bị cấm hành nghề theo quyết định của cÆ¡ quan có thẩm quyền ; có năng lá»±c hành vi dân sá»± đầy đủ ; không trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sá»±, chấp hành án phạt tù.- Không phải là cán bá»™, công chức nhà nÆ°á»›c.- Hành nghề theo Ä‘úng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Xác nhận của UBND xã,

phường nÆ¡i cÆ° trú 
Người làm Ä‘Æ¡n(Ký và ghi rõ họ tên)
       Phụ lục 5 CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tá»± do – Hạnh phúc--------------      ……, ngày……tháng……năm… GIẤY UỶ QUYỀN NHẬN CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI (ĐỊNH GIÁ) BẤT ĐỘNG SẢN Kính gá»­i : Sở Xây dá»±ng Hà ná»™i 1.     Họ tên người uá»· quyền :....................................................................................Số CMTND : ........................... ngày cấp : ....................... NÆ¡i cấp : .....................Địa chỉ thường trú :.................................................................................................Có hồ sÆ¡ đề nghị cấp chứng chỉ Môi giá»›i (Định giá) bất Ä‘á»™ng sản ná»™p tại Sở Xây dá»±ng Hà ná»™i số : ...............................................Uá»· quyền cho :2. Họ tên người được uá»· quyền : ............................................................................Số CMTND : ........................ ngày cấp : ......................... NÆ¡i cấp : ......................Địa chỉ thường trú tại : ...........................................................................................Đến Sở Xây dá»±ng Hà Ná»™i nhận chứng chỉ Môi giá»›i (Định giá) bất Ä‘á»™ng sản.Thời hạn uá»· quyền : Từ ngày............................... đến ngày ................................... 
Xác nhận của chính quyền địa phÆ°Æ¡ng hoặc phòng công chứng Người uá»· quyền Người được uá»· quyền
  

 

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank