Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 21-08-2019
Tổng số tin : 221706

Thủ tục Cấp chứng chỉ Môi giới, Định giá bất động sản

Lượt xem: 1145 - Ngày đăng : 25.11.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

 THỦ TỤC

Cấp chứng chỉ Môi giá»›i, Định giá bất Ä‘á»™ng sản

  (Theo HÆ°á»›ng dẫn số 2938/SXD-QLN&KDBĐS ngày 5/5/2009 của Sở Xây dá»±ng Hà ná»™i)

Căn cứ Luật Kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hÆ°á»›ng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản;

Căn cứ Thông tÆ° số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 về việc hÆ°á»›ng dẫn thá»±c hiện má»™t số ná»™i dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hÆ°á»›ng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản;

Căn cứ Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bá»™ trưởng Bá»™ Xây dá»±ng về việc ban hành chÆ°Æ¡ng trình khung Ä‘ào tạo bồi dưỡng kiến thức về Môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản. Định giá bất Ä‘á»™ng sản và quản lý Ä‘iều hành sàn giao dịch bất Ä‘á»™ng sản;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 2/8/2008 của UBND Thành phố về việc thành lập Sở Xây dá»±ng Hà Ná»™i;

Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cÆ¡ cấu tổ chức của Sở Xây dá»±ng Hà Ná»™i;

Căn cứ Văn bản số 119/BXD-QLN của Cục Quản lý nhà, Bá»™ Xây dá»±ng ngày 4/11/2008

Sở Xây dá»±ng Hà Ná»™i hÆ°á»›ng dẫn trình tá»±, thủ tục cấp chứng chỉ Môi giá»›i, Định giá bất Ä‘á»™ng sản nhÆ° sau :

I/ ĐỐI T­Æ¯á»¢NG ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN :

- Chứng chỉ Môi giá»›i, Định giá bất Ä‘á»™ng sản cấp cho cá nhân hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh dịch vụ bất Ä‘á»™ng sản tại Việt Nam.

- Các cá nhân đăng ký cấp chứng chỉ Môi giá»›i, Định giá bất Ä‘á»™ng sản phải thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại Hà Ná»™i, Ä‘ã hoàn thành khoá Ä‘ào tạo bồi dưỡng kiến thức về môi giá»›i, định giá bất Ä‘á»™ng sản tại các cÆ¡ sở Ä‘ào tạo được Bá»™ Xây dá»±ng chấp thuận ; hoặc không thường trú, tạm trú dài hạn tại Hà Ná»™i nhÆ°ng Ä‘ã hoàn thành khoá Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản, định giá bất Ä‘á»™ng sản tại cÆ¡ sở Ä‘ào tạo (kể cả chi nhánh) được Bá»™ Xây dá»±ng cho phép tổ chức Ä‘ào tạo tại Hà Ná»™i.

- Trường hợp người nÆ°á»›c ngoài có chứng chỉ hành nghề Môi giá»›i, Định giá bất Ä‘á»™ng sản do nÆ°á»›c ngoài cấp còn giá trị thì được công nhận và sá»­ dụng để hành nghề tại Việt Nam. Chứng chỉ hành nghề do nÆ°á»›c ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thá»±c theo quy định của pháp luật Việt Nam và gá»­i cho Sở Xây dá»±ng Hà Ná»™i để theo dõi, quản lý. Việc cấp chứng chỉ Môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản, chứng chỉ Định giá bất Ä‘á»™ng sản cho đối tượng là người nÆ°á»›c ngoài, người Việt Nam định cÆ° nÆ°á»›c ngoài sẽ thá»±c hiện sau khi có hÆ°á»›ng dẫn riêng của Bá»™ Xây dá»±ng.

II/ ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN Há»’ SÆ  KHI CẤP MỚI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ  BẤT ĐỘNG SẢN :

A. ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN Há»’ SÆ  KHI CẤP MỚI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN :

1- Cá nhân được cấp chứng chỉ Môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản khi có đủ các Ä‘iều kiện sau Ä‘ây :

- Không phải là cán bá»™, công chức nhà nÆ°á»›c;

- Có năng lá»±c hành vi dân sá»± đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cÆ¡ quan có thẩm quyền; không Ä‘ang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sá»±, chấp hành án phạt tù;

- Đã hoàn thành khoá Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản;

- Có hồ sÆ¡ đăng ký cấp chứng chỉ môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản theo quy định tại khoản 2 dÆ°á»›i Ä‘ây.

2- Thành phần hồ sÆ¡ đăng ký cấp chứng chỉ môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản 01 bá»™, bao gồm:

- Đơn đăng ký cấp chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6 và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nÆ¡i cÆ° trú của người xin cấp chứng chỉ. Đơn đăng ký cấp chứng chỉ theo mẫu qui định tại Phụ lục1 kèm theo HÆ°á»›ng dẫn này ;

- 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm đăng ký cấp chứng chỉ;

- Bản sao có chứng thá»±c chứng minh nhân dân hoặc há»™ chiếu (còn giá trị sá»­ dụng) của người đăng ký cấp chứng chỉ;

- Bản sao có chứng thá»±c Giấy chứng nhận Ä‘ã hoàn thành khóa Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản.

B. ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN Há»’ SÆ  CẤP MỚI CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN :

1- Cá nhân được cấp chứng chỉ Định giá bất Ä‘á»™ng sản khi có đủ các Ä‘iều kiện sau Ä‘ây :

- Không phải là cán bá»™, công chức nhà nÆ°á»›c;

- Có năng lá»±c hành vi dân sá»± đầy đủ; không bị cấm hành nghề theo quyết định của cÆ¡ quan có thẩm quyền; không Ä‘ang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sá»±, chấp hành án phạt tù;

- Đã hoàn thành khoá Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất Ä‘á»™ng sản;

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

- Có hồ sÆ¡ đăng ký cấp chứng chỉ Định giá bất Ä‘á»™ng sản theo quy định tại khoản 2 dÆ°á»›i Ä‘ây.

2- Thành phần hồ sÆ¡ đăng ký cấp chứng chỉ định giá bất Ä‘á»™ng sản 01 bá»™, bao gồm:

- Đơn đăng ký cấp chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6 và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nÆ¡i cÆ° trú của người xin cấp chứng chỉ. Đơn đăng ký cấp chứng chỉ theo mẫu qui định tại phụ lục 2 kèm theo HÆ°á»›ng dẫn này;

- 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm đăng ký cấp chứng chỉ;

- Bản sao có chứng thá»±c chứng minh nhân dân hoặc há»™ chiếu (còn giá trị sá»­ dụng)của người đăng ký cấp chứng chỉ;

- Bản sao có chứng thá»±c Giấy chứng nhận Ä‘ã hoàn thành khóa Ä‘ào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất Ä‘á»™ng sản;

- Bản sao có chứng thá»±c văn bằng chuyên môn : tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

C/ ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN Há»’ SÆ  KHI CẤP LẠI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN :

1- Người Ä‘ã được cấp chứng chỉ môi giá»›i, chứng chỉ định giá bất Ä‘á»™ng sản được đăng ký cấp lại chứng chỉ khi chứng chỉ cÅ© bị rách, nát hoặc bị mất.

2- Hồ sÆ¡ đăng ký cấp lại chứng chỉ 01 bá»™ bao gồm:

- Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6,  nêu rõ lý do đăng ký cấp lại và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nÆ¡i cÆ° trú của người xin cấp chứng chỉ. Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ theo mẫu qui định tại Phụ lục 3,4 kèm theo HÆ°á»›ng dẫn này ;

- Có chứng chỉ cÅ© (đối vá»›i trường hợp bị rách, nát).

- Có giấy xác minh của cÆ¡ quan công an hoặc chính quyền địa phÆ°Æ¡ng (đối vá»›i trường hợp bị mất chứng chỉ).

- 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm đăng ký cấp lại chứng chỉ;

* Ná»™i dung của chứng chỉ cấp lại được ghi nhÆ° ná»™i dung của chứng chỉ cÅ© (có ghi cấp lại lần thứ...)

*Trường hợp đăng ký cấp lại chứng chỉ ở cÆ¡ quan khác thì phải có giấy xác nhận của cÆ¡ quan Ä‘ã cấp chứng chỉ trÆ°á»›c Ä‘ây và ná»™i dung của chứng chỉ được ghi nhÆ° chứng chỉ được cấp má»›i.

III/ THU Há»’I CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN :

1- Sở Xây dá»±ng Hà Ná»™i  thu hồi chứng chỉ Môi giá»›i bất Ä‘á»™ng sản, định giá bất Ä‘á»™ng sản do Sở Xây dá»±ng Hà Ná»™i Ä‘ã cấp trong các trường hợp sau Ä‘ây:

- Người được cấp chứng chỉ mất năng lá»±c hành vi dân sá»±;

- Người được cấp chứng chỉ kê khai trong hồ sÆ¡ xin cấp chứng chỉ không trung thá»±c;

- Chứng chỉ bị tẩy xoá, sá»­a chữa;

- Người được cấp chứng chỉ cho người khác mượn, thuê chứng chỉ để hành nghề;

- Người được cấp chứng chỉ vi phạm các nguyên tắc hành nghề quy định tại Điều 44, Điều 51 của Luật Kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản và ná»™i dung ghi trong chứng chỉ;

- Người được cấp chứng chỉ vi phạm các quy định của pháp luật đến mức bị thu hồi chứng chỉ.

2- Người bị thu hồi chứng chỉ không được cấp lại chứng chỉ trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ.

IV. TRÌNH Tá»°, THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN :

1. Trình tá»±, thủ tục nhận hồ sÆ¡ cấp (cấp lại) chứng chỉ Môi giá»›i, Định giá bất Ä‘á»™ng sản :

- NÆ¡i tiếp nhận hồ sÆ¡ đề nghị cấp chứng chỉ Môi giá»›i, Định giá bất Ä‘á»™ng sản :  Bá»™ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Xây dá»±ng Hà Ná»™i, 52 Lê Đại Hành, Hà Ná»™i

- Thời gian tiếp nhận hồ sÆ¡ : 14h đến 16h30 ngày thứ Hai và thứ TÆ° hàng tuần (trừ ngày lá»…).

- Trình tá»± nhận hồ sÆ¡ :

+ Công chức tiếp nhận hồ sÆ¡ kiểm tra tính pháp lý và ná»™i dung hồ sÆ¡, đối chiếu khoá học do cÆ¡ sở Ä‘ào tạo báo cáo. Nếu trường hợp hồ sÆ¡ Ä‘ã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sÆ¡ viết phiếu nhận hồ sÆ¡ và hẹn trả kết quả cho người ná»™p hồ sÆ¡. Trường hợp hồ sÆ¡ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sÆ¡ hÆ°á»›ng dẫn để người ná»™p hồ sÆ¡ hoàn chỉnh theo Ä‘úng qui định.

+ Sở Xây dá»±ng Hà Ná»™i xét cấp má»›i, cấp lại chứng chỉ Môi giá»›i, chứng chỉ Định giá bất Ä‘á»™ng sản trong thời gian tối Ä‘a 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sÆ¡ hợp lệ, trường hợp hồ sÆ¡ thiếu hoặc không hợp lệ thì Sở Xây dá»±ng Hà Ná»™i sẽ có văn bản thông báo cho người xin cấp chứng chỉ biết rõ lý do trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sÆ¡.

2. Trình tá»±, thủ tục trả chứng chỉ Môi giá»›i, Định giá bất Ä‘á»™ng sản :

- NÆ¡i trả hồ sÆ¡ : Bá»™ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Xây dá»±ng Hà Ná»™i, 52 Lê Đại Hành, Hà Ná»™i.

- Thời gian trả chứng chỉ : 14h đến 16h30 ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lá»…).

- Trình tá»± trả chứng chỉ :

+ Công chức trả chứng chỉ viết phiếu ná»™p lệ phí. Người nhận chứng chỉ Ä‘em phiếu đến ná»™p tiền tại bá»™ phận Tài vụ thuá»™c phòng Hành chính quản trị Sở Xây dá»±ng.

+ Sau khi kiểm tra chứng từ ná»™p lệ phí, CMTND của người đăng ký chứng chỉ Môi giá»›i, Định giá bất Ä‘á»™ng sản, công chức hÆ°á»›ng dẫn người đến nhận chứng chỉ ký sổ và trao trả chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ.

V/ TRÌNH Tá»° THU Há»’I CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN:

- Khi người được cấp chứng chỉ Môi giá»›i, Định giá bất Ä‘á»™ng sản thuá»™c diện quy định tại khoản 1 mục III HÆ°á»›ng dẫn này, Sở Xây dá»±ng Hà Ná»™i sẽ ra Thông báo thu hồi chứng chỉ Môi giá»›i, Định giá bất Ä‘á»™ng sản.

- Thông báo thu hồi sẽ được gá»­i tá»›i người bị thu hồi chứng chỉ, Uá»· ban nhân dân địa phÆ°Æ¡ng - nÆ¡i người bị thu hồi chứng chỉ cÆ° trú, cÆ¡ quan nÆ¡i người bị thu hồi chứng chỉ, đồng thời đăng trên trang web của Sở Xây dá»±ng Hà Nôi.

- Theo thời gian tại Thông báo thu hồi chứng chỉ, người bị thu hồi chứng chỉ có trách nhiệm ná»™p lại chứng chỉ Môi giá»›i, Định giá tại Bá»™ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Xây dá»±ng Hà Ná»™i ; ký biên bản thu hồi chứng chỉ.

VI/  LỆ PHÍ VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC :

- Mức thu lệ phí cấp má»›i, cấp lại chứng chỉ môi giá»›i, chứng chỉ định giá bất Ä‘á»™ng sản là : 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).

- Đơn đăng ký cấp má»›i, cấp lại chứng chỉ Môi giá»›i, chứng chỉ Định giá bất Ä‘á»™ng sản theo mẫu, được viết bằng máy vi tính, hoặc viết tay, ghi đầy đủ thông tin, không được viết tắt, tẩy xoá, hoặc viết chèn thêm ná»™i dung Ä‘iều chỉnh, bổ sung trên Ä‘Æ¡n.

- Người đăng ký cấp chứng chỉ Môi giá»›i, chứng chỉ Định giá bất Ä‘á»™ng sản phải trá»±c tiếp ná»™p và nhận kết quả tại Bá»™ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Xây dá»±ng Hà Ná»™i, trường hợp Ä‘i nhận há»™ chứng chỉ Môi giá»›i và Định giá bất Ä‘á»™ng sản, người Ä‘i nhận há»™ phải mang theo Giấy uá»· quyền của người được cấp chứng chỉ, Giấy uá»· quyền phải có xác nhận của chính quyền địa phÆ°Æ¡ng hoặc Văn phòng công chứng (theo mẫu qui định tại Phụ lục 5 của HÆ°á»›ng dẫn này).

- Trường hợp các tổ chức có nhu cầu ná»™p hồ sÆ¡ đăng ký cấp Chứng chỉ Môi giá»›i, Định giá bất Ä‘á»™ng sản cho nhân viên của tổ chức ngoài việc Ä‘áp ứng các Ä‘iều kiện và thành phần hồ sÆ¡ cho từng nhân viên nêu trên thì phải có công văn đề nghị kèm theo danh sách nhân viên gá»­i Sở Xây dá»±ng Hà Ná»™i.

HÆ°á»›ng dẫn này thay thế cho HÆ°á»›ng dẫn số 514/SXD-QLN&KDBĐS  và HÆ°á»›ng dẫn số 515/SXD-QLN&KDBĐS của Sở Xây dá»±ng Hà Ná»™i ban hành ngày 21/8/2008.

 

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank