Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 20-08-2019
Tổng số tin : 221706

Quy định thủ tục cấp sổ đỏ

Lượt xem: 1179 - Ngày đăng : 24.08.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Công ty luật TNHH Đại Việt
 Thủ tục cấp GCNQSDĐ (sổ đỏ) được quy định nhÆ° thế nào?
Trả lời

Thứ nhất, về hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận:

- Đối vá»›i trường hợp thá»­a đất không có tài sản gắn liền vá»›i đất hoặc có tài sản nhÆ°ng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhÆ°ng thuá»™c quyền sở hữu của chủ khác:

Tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 19 tháng 10 năm 2009 về cấp Giấy chứng nhận quyền sá»­ dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vá»›i đất quy định hồ sÆ¡ xin cấp giấy chứng nhận nhÆ° sau:

“1. Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận ná»™p má»™t (01) bá»™ hồ sÆ¡ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

b) Má»™t trong các loại giấy tờ về quyền sá»­ dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất Ä‘ai (nếu có);

c) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thá»±c hiện nghÄ©a vụ tài chính về đất Ä‘ai theo quy định của pháp luật (nếu có).”

- Đối vÆ¡í trường hợp tài sản gắn liền vá»›i đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sá»­ dụng đất: Tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 88/2009/NĐ-CP quy định hồ sÆ¡ xin cấp giấy chứng nhận trong trường hợp này nhÆ° sau:

“1. Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận ná»™p má»™t (01) bá»™ hồ sÆ¡ gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

b) Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì ná»™p giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 8 của Nghị định này; trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dá»±ng thì ná»™p giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dá»±ng theo quy định tại các khoản 1 và 3 Điều 9 của Nghị định này; trường hợp chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng thì ná»™p má»™t trong các giấy tờ về quyền sở hữu rừng cây quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và giấy tờ tại khoản 7 Điều 10 của Nghị định này;

c) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thá»±c hiện nghÄ©a vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

d) SÆ¡ đồ nhà ở hoặc công trình xây dá»±ng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại Ä‘iểm b khoản này Ä‘ã có sÆ¡ đồ nhà ở, công trình xây dá»±ng).”

Thứ hai, về trình tá»± thủ tục:

- NÆ¡i ná»™p hồ sÆ¡: Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 88 thì nÆ¡i nhận hồ sÆ¡ xin cấp giấy chứng nhận Văn phòng đăng ký quyền sá»­ dụng đất thuá»™c Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (sau Ä‘ây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sá»­ dụng đất cấp huyện), trừ trường hợp quy định tại Điều 18 của Nghị định này.

- Thẩm quyền: Văn phòng đăng ký quyền sá»­ dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sÆ¡, xác minh thá»±c địa trong trường hợp cần thiết; xác định đủ Ä‘iều kiện hay không đủ Ä‘iều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản và xác nhận vào Ä‘Æ¡n đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp cần xác minh thêm thông tin về Ä‘iều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền vá»›i đất thì Văn phòng đăng ký quyền sá»­ dụng đất gá»­i phiếu lấy ý kiến cÆ¡ quan quản lý về nhà ở, công trình xây dá»±ng, cÆ¡ quan quản lý nông nghiệp cấp huyện. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến, cÆ¡ quan quản lý về nhà ở, công trình xây dá»±ng, cÆ¡ quan quản lý nông nghiệp có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sá»­ dụng đất;

Văn phòng đăng ký nhà đất sẽ chuẩn bị hồ sÆ¡ kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích Ä‘o địa chính thá»­a đất (nÆ¡i chÆ°a có bản đồ địa chính) để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký Giấy chứng nhận.

- Thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận: Tại khoản 1,2,3 Điều 12 Nghị định 88/2009/NĐ-CP quy định: “Thời gian thá»±c hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kể từ ngày nhận đủ hồ sÆ¡ hợp lệ được quy định nhÆ° sau:

1. Không quá năm mÆ°Æ¡i (50) ngày làm việc đối vá»›i trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

2. Không quá ba mÆ°Æ¡i (30) ngày làm việc đối vá»›i trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sá»­ dụng đất mà có nhu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền vá»›i đất hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

3. Không quá hai mÆ°Æ¡i (20) ngày làm việc đối vá»›i trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận không thuá»™c trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”.

Luật sÆ° Ngô Thị Lá»±u

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank