Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 21-08-2019
Tổng số tin : 221706

Quy định về việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất

Lượt xem: 1184 - Ngày đăng : 21.11.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Quy định về việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất
Ban hành quy định về cÆ¡ chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cÆ¡ quan trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sá»­ dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vá»›i đất và quản lý hồ sÆ¡ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tá»± do - Hạnh phúc
---------

Số: 2089/2010/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÆ  CHẾ PHỐI HỢP, CUNG CẤP THÔNG TIN GIá»®A CÁC CÆ  QUAN TRONG VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ Há»®U NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ QUẢN LÝ Há»’ SÆ  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Há»™i đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Há»™i đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất Ä‘ai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sá»­ dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vá»›i đất;
Căn cứ Thông tÆ° số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bá»™ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sá»­ dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vá»›i đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2023/TTr-STNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 và Báo cáo kết quả thẩm định của Sở TÆ° pháp tại văn bản số 984/BC-STP ngày 15 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cÆ¡ chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cÆ¡ quan trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sá»­ dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vá»›i đất và quản lý hồ sÆ¡ địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lá»±c thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuá»™c Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các Ä‘Æ¡n vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank