Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 19-09-2019
Tổng số tin : 221706

Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011

Lượt xem: 1161 - Ngày đăng : 03.03.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Ná»™i ngày 28/11/2010 về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Ná»™i năm 2011.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------------------

Số: 59/2010/QĐ-UBND

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tá»± do - Hạnh phúc

---------------------------------------------------------------

 Hà Ná»™i, ngày  28  tháng 12  năm  2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Ban hành quy định giá các loại đất trên

 Ä‘ịa bàn thành phố Hà Ná»™i năm 2011

---------------------------------------------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất Ä‘ai ngày 26/11/2003; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phÆ°Æ¡ng pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sá»­a đổi bổ sung má»™t số Ä‘iều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Há»™i đồng nhân dân thành phố Hà Ná»™i khoá XIII (kỳ họp thứ 22) về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Ná»™i năm 2011;

Theo đề nghị của Liên ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố, Sở TÆ° pháp, Sở Xây dá»±ng, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Kế hoạch và đầu tÆ°, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3818/TTr- LN ngày 10/11/2010 và Báo cáo thẩm định số 2025/STP-VBPQ ngày 20/12/2010 của Sở TÆ° pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Ná»™i năm 2011 (có Bảng giá các loại đất kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lá»±c kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế Quyết định số 124/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của Uá»· ban nhân dân thành phố Hà Ná»™i về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Ná»™i năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uá»· ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thÞ x·, các tổ chức, há»™ gia Ä‘ình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tuá»›ng Chính phủ;
- Đ/c Bí thÆ° Thành uá»·;
- Bá»™: TN&MT; TC; XD; TÆ° pháp;
- Viện KSND TC; Toà án NDTC;
- Thường trá»±c Thành Uá»·;
- Thường trá»±c HĐND Thành phố;
- Đoàn đại biểu Quốc Há»™i TP Hà Ná»™i;
- Chñ tÞch  UBND Thµnh phè;

- Các PCT UBND Thành phố;

- Website Chính phủ ;

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ TP;
- CVP, PVP; tổ chuyên viên; KT, Nth;
- Trung tâm công báo (để đăng công báo);
- LÆ°u, VT(3b), KT(150b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


 Vũ Hồng Khanh
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tá»± do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Ná»™i năm 2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 28 /12/2010

của Uá»· ban nhân dân thành phố Hà Ná»™i)


ChÆ°Æ¡ng I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Giá các loại đất quy định tại Quyết định này được xác định làm căn cứ và cÆ¡ sở để:

a) Tính thuế đối vá»›i việc sá»­ dụng đất; thuế thu nhập trong việc giao dịch chuyển nhượng quyền sá»­ dụng đất theo quy định của pháp luật;

b) Tính giá trị quyền sá»­ dụng đất để thu lệ phí trÆ°á»›c bạ theo quy định của pháp luật;

c) Tính tiền sá»­ dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sá»­ dụng đất hoặc đấu thầu dá»± án có sá»­ dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34, Điều 35 của Luật Đất Ä‘ai 2003;

d) Tính giá trị quyền sá»­ dụng đất khi giao đất không thu tiền sá»­ dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất Ä‘ai 2003;

Ä‘) Xác định giá trị quyền sá»­ dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nÆ°á»›c khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lá»±a chọn hình thức giao đất có thu tiền sá»­ dụng đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 59 của Luật Đất Ä‘ai 2003;

e) Tính giá trị quyền sá»­ dụng đất để bồi thường, há»— trợ khi Nhà nÆ°á»›c thu hồi đất sá»­ dụng vào mục Ä‘ích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cá»™ng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất Ä‘ai năm 2003;

g) Xác định giá sàn để phục vụ đấu gia quyền sá»­ dụng đất; đấu thầu dá»± án có sá»­ dụng đất;

h) Tính tiền bồi thường đối vá»›i người có hành vi vi phạm pháp luật về đất Ä‘ai mà gây thiệt hại cho Nhà nÆ°á»›c theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nÆ°á»›c giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sá»­ dụng đất, hoặc đấu thầu lá»±a chọn chủ đầu tÆ° thá»±c hiện dá»± án có sá»­ dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá, đấu thầu không được thấp hÆ¡n mức giá do Uá»· ban nhân dân Thành phố quy định tại quyết định này.

3. Quy định này không bắt buá»™c áp dụng đối vá»›i trường hợp người có quyền sá»­ dụng đất thoả thuận về giá đất khi thá»±c hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sá»­ dụng đất, góp vốn bằng quyền sá»­ dụng đất theo quy định của Luật Đất Ä‘ai năm 2003.

Điều 2. Nguyên tắc cụ thể khi định giá các loại đất

1. Căn cứ vào khả năng sinh lời, khoảng cách tá»›i đường giao thông, đường phố và Ä‘iều kiện cÆ¡ sở hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, các vị trí được xác định theo nguyên tắc: vị trí 1 tiếp giáp trục đường giao thông có tên trong bảng giá có khả năng sinh lợi và Ä‘iều kiện cÆ¡ sở hạ tầng thuận lợi hÆ¡n các vị trí tiếp theo, các vị trí 2,3,4 theo thứ tá»± khả năng sinh lợi và Ä‘iều kiện cÆ¡ sở hạ tầng kém thuận lợi hÆ¡n.

2. Nguyên tắc khi định giá đất phi nông nghiệp.

a) Trường hợp thá»­a đất của má»™t chủ sá»­ dụng ở vị trí có trùng từ 2 mức giá trở lên thì xác định giá theo vị trí có mức giá cao nhất.

b) Các vị trí trong má»—i đường, phố thuá»™c các quận; các phường của thÞ x·  SÆ¡n Tây; các thị trấn được xác định nhÆ° sau:

- Vị trí 1: áp dụng đối vá»›i thá»­a đất của má»™t chủ sá»­ dụng có ít nhất má»™t mặt giáp vá»›i đường, phố được quy định trong các bảng giá kèm theo quyết định này;

- Vị trí 2: áp dụng đối vá»›i thá»­a đất của má»™t chủ sá»­ dụng có ít nhất má»™t mặt giáp vá»›i ngõ, ngách, hẻm (sau Ä‘ây gọi chung là ngõ) có mặt cắt ngõ (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, phố tá»›i vị trí thá»­a đất) từ 3,5 m trở lên.

- Vị trí 3: áp dụng đối vá»›i thá»­a đất của má»™t chủ sá»­ dụng có ít nhất má»™t mặt giáp vá»›i ngõ có mặt cắt ngõ (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, phố tá»›i vị trí thá»­a đất) từ 2m đến dÆ°á»›i 3,5 m.

- Vị trí 4: áp dụng đối vá»›i thá»­a đất của má»™t chủ sá»­ dụng có ít nhất má»™t mặt giáp vá»›i ngõ có mặt cắt ngõ (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, phố tá»›i vị trí thá»­a đất) dÆ°á»›i 2m.

c) Đối vá»›i các thá»­a đất của má»™t chủ sá»­ dụng tại các vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 có ngõ nối thông vá»›i nhiều đường, phố có giá đất khác nhau thì áp dụng theo vị trí của đường, phố gần nhất. Nếu thá»­a đất có khoảng cách đến các đường, phố bằng nhau thì áp dụng theo đường phố có mức giá cao nhất.

d) Đối vá»›i thá»­a đất của má»™t chủ sá»­ dụng đất tại vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 thuá»™c các khu dân cÆ° cÅ©, không nằm trong khu Ä‘ô thị má»›i, không nằm trong cụm công nghiệp hoặc khu công nghiệp, cách hè đường, phố từ 200 m trở lên (theo chiều sâu của ngõ) được xem xét giảm giá nhÆ° sau:

- Cách hè đường, phố từ 200 m đến 300 m: giảm 5% so vá»›i giá đất quy định.

- Cách hè đường, phố trên 300 m đến 500 m: giảm 10% so vá»›i giá đất quy định.

- Cách hè đường, phố trên 500 m: giảm 15% so vá»›i giá đất quy định.

Không áp dụng quy định tại Ä‘iểm này trong trường hợp Nhà nÆ°á»›c thu hồi đất sá»­ dụng vào mục Ä‘ích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cá»™ng và phát triển kinh tế theo quy định tại §iều 39, §iều 40 của Luật Đất Ä‘ai n¨m 2003; trong trường hợp này, giá đất các vị trí 3, vị trí 4 được xác định theo giá đất vị trí 3 (gọi chung là vị trí còn lại).

Ä‘) Đối vá»›i thá»­a đất của mét chủ sá»­ dụng có chiều sâu tính từ chỉ giá»›i hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ được chia các lá»›p để tính giá nhÆ° sau:

- Lá»›p 1: tính từ chỉ giá»›i hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ đến 100 m, tính bằng 100% mức giá quy định.

 - Lá»›p 2: tính từ chỉ giá»›i hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ từ trên 100m đến 200 m, giảm 10% so vá»›i giá đất của lá»›p 1.

 - Lá»›p 3 tính từ chỉ giá»›i hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ từ trên 200 m đến 300 m giảm 20% so vá»›i giá đất của lá»›p 1.

 - Lá»›p 4 tính từ chỉ giá»›i hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ từ trên 300 m giảm 30% so vá»›i giá đất của lá»›p 1.

e) Chỉ giá»›i hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ nêu tại Điều 2 của quy định này được áp dụng nhÆ° sau:

- Đối vá»›i các trường hợp được Nhà nÆ°á»›c giao, cho thuê đất má»›i thì chỉ giá»›i hè đường, phố tính theo chỉ giá»›i quy hoạch đường, phố được duyệt;

- Các trường hợp còn lại, chỉ giá»›i hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ tính theo chỉ giá»›i hè đường, phố hiện trạng.

g) Trường hợp thá»­a đất của má»™t chủ sá»­ dụng đất có hình thể đặc thù (hình L, hình     ) thì phần diện tích tiếp giáp vá»›i đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ tính từ mặt tiền đến hết chiều sâu của thá»­a đất được áp dụng giá theo Ä‘úng vị trí, mục Ä‘ích quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7 ChÆ°Æ¡ng II của quy định này. Phần diện tích còn lại xác định nhÆ° sau:

- Nếu thá»­a đất có mặt tiếp giáp vá»›i đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ ³ 3,5m thì phần diện tích còn lại áp dụng hệ số K = 0,9 của giá đất theo quy định.

- Nếu thá»­a đất có mặt tiếp giáp vá»›i đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ kích thÆ°á»›c từ 2 m đến dÆ°á»›i 3,5 m thì phần diện tích còn lại áp dụng hệ số K = 0,8 của giá đất theo quy định.

- Nếu thá»­a đất có mặt tiếp giáp vá»›i đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ kích thÆ°á»›c < 2 m thì phần diện tích còn lại áp dụng giá đất vị trí thấp hÆ¡n liền kề của đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ.

h) Trường hợp các thá»­a đất thuá»™c địa giá»›i hành chính các xã ngoại thành, nằm xen kẽ vá»›i các thá»­a đất tại các trục đường giao thông thuá»™c địa giá»›i hành chính thị trấn, vùng giáp ranh quận ná»™i thành; hoặc trên cùng má»™t Ä‘oạn đường giao thông bên này là địa giá»›i hành chính xã, bên kia là địa giá»›i hành chính thị trấn, vùng giáp ranh quận ná»™i thành thì xác định giá theo vị trí có mức giá cao nhất. Nguyên tắc phân loại vị trí, xác định giá đất các trường hợp này tuân thủ các quy định tại ®iểm a, b, c, d, Ä‘, e, g trên Ä‘ây và Điều 5 ChÆ°Æ¡ng II của quy định này.

i) Trường hợp các thá»­a đất ở khu vá»±c ngã ba, ngã tÆ° giao cắt giữa các đường phố mà có mặt tiếp giáp (vị trí 1) vá»›i hai đường, phố thì được tính hệ số bằng 1,2 giá đất của đường, phố có giá đất cao nhất, nhÆ°ng mức giá sau khi Ä‘iều chỉnh không vượt quá mức giá tối Ä‘a theo khung giá đất của Chính phủ.

k) Đối vá»›i các đường phố chÆ°a đặt tên (bao gồm các đường má»›i mở, các tuyến đường trong các khu Ä‘ô thị má»›i) mà chÆ°a quy định mức giá thì giá đất được xác định theo giá đất của đường, phố có tên tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng trong khu vá»±c.

 

ChÆ°Æ¡ng II

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

 

Điều 3. Giá đất nông nghiệp

1. Giá đất nông nghiệp trồng lúa nÆ°á»›c, đất trồng cây hàng năm còn lại, đất trồng cây lâu năm, đất mặt nÆ°á»›c nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất, rừng phòng há»™, rừng đặc dụng tại các xã thuá»™c các huyện được xác định căn cứ mục Ä‘ích sá»­ dụng khi giao, cho thuê và được phân theo khu vá»±c, theo vùng (vùng đồng bằng, vùng trung du, vùng núi) quy định tại Bảng 1; Bảng 2, Bảng 3; Bảng 4; Bảng 5 và Phụ lục phân loại các xã.

2. Giá đất vườn, ao trong cùng thá»­a đất có nhà ở nhÆ°ng không được xác định là đất ở; đất nông nghiệp trong phạm vi khu dân cÆ° thị trấn, khu dân cÆ° nông thôn Ä‘ã được xác định ranh giá»›i theo quy hoạch được cÆ¡ quan Nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền xét duyệt (trường hợp chÆ°a có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giá»›i của thá»­a đất có nhà ở ngoài cùng khu dân cÆ°) được tính bằng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm cùng khu vá»±c, cùng vùng quy định tại Bảng 3.

3. Giá đất nông nghiệp khác (bao gồm đất tại các xã ngoại thành sá»­ dụng để xây dá»±ng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục Ä‘ích trồng trọt kể cả các hình thức trồng trọt không trá»±c tiếp trên đất; xây dá»±ng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại Ä‘á»™ng vật khác được pháp luật cho phép, xây dá»±ng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nu«i trång thuá»· sản, xây dá»±ng cÆ¡ sở Æ°Æ¡m tạo cây giống, con giống; xây dá»±ng kho, nhà của há»™ gia Ä‘ình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thá»±c vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp) được xác định bằng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm của cùng khu vá»±c, cùng vùng quy định tại Bảng 3.

Điều 4. Giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại Ä‘ô thị

1. Tại các quận; các phường của thÞ x· SÆ¡n Tây; các thị trấn thuá»™c các huyện, giá đất được xác định theo Điều 2 của quy định này, mức giá cụ thể cho từng đường, phố và từng vị trí quy định tại Bảng 6 (đối vá»›i các quận, các phường thuá»™c thÞ x· SÆ¡n Tây); Bảng 7 (đối vá»›i các thị trấn thuá»™c các huyện).

2. Tại các phường Viên SÆ¡n, Trung HÆ°ng, Trung SÆ¡n Trầm thuá»™c thÞ x· SÆ¡n Tây và thị trấn Tây Đằng thuá»™c huyện Ba Vì, giá đất được xác định theo quy định tại khoản 2 §iều 5.

Điều 5. Giá đất ở và sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp khu vá»±c nông thôn (gồm khu vá»±c giáp ranh Ä‘ô thị, khu vá»±c ven trục đường giao thông chính và các xã nông thôn)

1. Giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thuá»™c các xã giáp ranh các quận (có chung ranh giá»›i hành chính vá»›i quận) được xác định cụ thể cho từng đường, phố quy định tại Bảng 8 và Phụ lục phân loại các xã. Cụ thể nhÆ° sau:

a) Các xã giáp ranh thuá»™c huyện Từ Liêm: được xác định theo 4 vị trí (1, 2, 3, 4) nhÆ° đất phi nông nghiệp quy định cho các quận, thị trấn.

b) Các xã giáp ranh thuá»™c các huyện Gia Lâm, Hoài Đức, ChÆ°Æ¡ng Mỹ, Thanh Oai, Thanh Trì:

- Trong phạm vi tính từ chỉ giá»›i hè đường, phố có tên trong bảng giá đến 200 m được xác định theo 4 vị trí ( 1, 2, 3, 4) nhÆ° đất phi nông nghiệp quy định cho các quận, thị trấn;

- Vị trí còn lại ngoài 200 m tính từ chỉ giá»›i hè đường, phố có tên trong bảng giá quy định cụ thể tại Bảng 8.

2. Giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu vá»±c ven trục đầu mối giao thông chính có tên trong bảng giá (từ chỉ giá»›i hè đường, phố đến 200 m) thuá»™c các huyện; các xã và phường Viên SÆ¡n, phường Trung HÆ°ng, phường Trung SÆ¡n Trầm, thÞ x· SÆ¡n Tây (quy định tại Bảng 9) và thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì (quy định tại Bảng 7) được xác định cụ thể cho từng đường, phố, cụ thể nhÆ° sau:

- Trong phạm vi tính từ chỉ giá»›i hè đường, phố đến 200 m được xác định theo 4 vị trí (1, 2, 3, 4) nhÆ° đất phi nông nghiệp quy định cho các quận, thị trấn và không thấp hÆ¡n giá đất cùng mục Ä‘ích sá»­ dụng khu dân cÆ° nông thôn liền kề.

Trường hợp thá»­a đất nằm trong phạm vi 200 m của các trục đường có tên trong bảng giá giao nhau thì xác định giá theo vị trí của đường có mức giá cao nhất (thá»±c hiện mục a, khoản 2 §iều 2 của quy định này).

- Vị trí còn lại ngoài 200 m tính từ chỉ giá»›i hè đường, phố có tên trong bảng giá áp dụng giá đất khu dân cÆ° nông thôn liền kề.

3. Giá đất ở và sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp khu dân cÆ° nông thôn tại các khu vá»±c còn lại được quy định tại Bảng 10.

Các trường hợp được Nhà nÆ°á»›c giao đất, cho thuê đất tại các khu dân cÆ° nông thôn được quy hoạch để thá»±c hiện dá»± án khu Ä‘ô thị má»›i, cụm công nghiệp hoặc khu công nghiệp thì căn cứ vào đường quy hoạch được duyệt (nếu không có đường quy hoạch thì áp dụng theo đường hiện trạng) để áp dụng giá đất theo 4 vị trí của đường, phố gần nhất có tên trong bảng giá quy định tại Bảng 9 và không bị giá»›i hạn bởi phạm vi 200 m tính từ chỉ giá»›i hè đường, phố.

Điều 6. Giá đất phi nông nghiệp khác

1. Giá đất xây dá»±ng trụ sở cÆ¡ quan Nhà nÆ°á»›c và đất xây dá»±ng công trình sá»± nghiệp, đất sá»­ dụng vào mục Ä‘ích quốc phòng, an ninh, đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cÆ¡ sở tôn giáo sá»­ dụng, đất có công trình là Ä‘ình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ), đất phi nông nghiệp khác (bao gồm đất xây dá»±ng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trÆ°ng bầy tác phẩm nghệ thuật, cÆ¡ sở sáng tác văn hoá nghệ thuật), được xác định bằng giá đất ở có cùng vị trí, đường, phố, loại xã.

2. Giá đất sá»­ dụng vào mục Ä‘ích công cá»™ng theo các quy định tại Ä‘iểm b khoản 5 §iều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các loại đất phi nông nghiệp khác (bao gồm: đất có các công trình xây dá»±ng khác của tÆ° nhân không nhằm mục Ä‘ích kinh doanh và không gắn liền vá»›i đất ở; đất làm nhà nghỉ, lán trại cho người lao Ä‘á»™ng phục vụ thi công công trình xây dá»±ng; đất tại các phường, thị trấn được sá»­ dụng để xây dá»±ng nhà phục vụ mục Ä‘ích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trá»±c tiếp trên đất; đất xây dá»±ng chuồng trại chăn nuôi Ä‘á»™ng vật được pháp luật cho phép; đất xây dá»±ng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuá»· sản; đất xây dá»±ng nhà kho, nhà của há»™ gia Ä‘ình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thá»±c vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp) được xác định bằng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có cùng vị trí, đường, phố, loại xã.

3. Giá đất làm nghÄ©a trang, nghÄ©a địa: Uá»· ban nhân dân Thành phố sẽ có quy định cho từng trường hợp phát sinh cụ thể.

4. Giá đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nÆ°á»›c chuyên dùng sá»­ dụng vào mục Ä‘ích nuôi trồng thuá»· sản được xác định bằng giá đất nuôi trồng thuá»· sản của cùng khu vá»±c, cùng vùng; sá»­ dụng vào mục Ä‘ích phi nông nghiệp hoặc sá»­ dụng vào mục Ä‘ích phi nông nghiệp kết hợp vá»›i nuôi trồng khai thác thuá»· sản được xác định bằng giá đất phi nông nghiệp có cùng mục Ä‘ích sá»­ dụng, vị trí, đường, phố, loại xã.

Điều 7. Giá đất chÆ°a sá»­ dụng

Đất chÆ°a sá»­ dụng là đất chÆ°a xác định mục Ä‘ích sá»­ dụng, khi cần có giá để tính tiền bồi thường đối vá»›i người có hành vi vi phạm pháp luật đối vá»›i loại đất này thì căn cứ vào giá của loại đất liền kề có mức giá cao nhất (trường hợp liền kề vá»›i hai loại đất khác nhau trở lên) để xác định giá đất. Khi đất chÆ°a sá»­ dụng được cÆ¡ quan có thẩm quyền cho phép Ä‘Æ°a vào sá»­ dụng thì căn cứ vào giá đất cùng loại, cùng mục Ä‘ích sá»­ dụng được quy định tại bản quy định này để định mức giá cụ thể.

 

ChÆ°Æ¡ng III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 8. Đối vá»›i những khu vá»±c chÆ°a được xác định trong Bảng giá, Phụ lục ban hành kèm theo quy định này hoặc các trường hợp má»›i phát sinh do xây dá»±ng đường, phố, khu Ä‘ô thị má»›i, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các sở, ngành và Uá»· ban nhân dân các quận, huyện, thÞ x· lập phÆ°Æ¡ng án giá, báo cáo Uá»· ban nhân dân Thành phố quyết định.

Điều 9. Trường hợp áp dụng giá đất cho các đối tượng và mục Ä‘ích sá»­ dụng đất cụ thể theo các quy định của pháp luật phải thá»±c hiện sát giá thị trường trong Ä‘iều kiện bình thường mà giá đất quy định tại quyết định này chÆ°a phù hợp vá»›i giá thị trường trong Ä‘iều kiện bình thường thì Sở Tài chính chủ trì cùng các Sở, ngành và Uá»· ban nhân dân các quận, huyện, thÞ x· có liên quan lập phÆ°Æ¡ng án giá trình Uá»· ban nhân dân Thành phố quyết định hoặc báo cáo Thường trá»±c há»™i đồng nhân dân Thành phố cho ý kiến trÆ°á»›c khi quyết định theo các nguyên tắc sau:

1. Đối vá»›i giá các loại đất phi nông nghiệp, nếu áp dụng vào các mục Ä‘ích sá»­ dụng đất theo quy định của pháp luật phải xác định mức giá sát vá»›i giá thị trường trong Ä‘iều kiện bình thường thì tại thời Ä‘iểm xác định giá, Liên ngành lập phÆ°Æ¡ng án trình UBND Thành phố quyết định Ä‘iều chỉnh giá đất đảm bảo phù hợp vá»›i quy định của pháp luật trong giá»›i hạn cho phép cao hÆ¡n hoặc thấp hÆ¡n không quá 20% mức giá của cùng vị trí, cùng mục Ä‘ích sá»­ dụng đất Ä‘ã công bố. Các trường hợp Ä‘iều chỉnh cao hÆ¡n hoặc thấp hÆ¡n 20% mức giá của cùng vị trí, cùng mục Ä‘ích sá»­ dụng đất Ä‘ã công bố thì Liên ngành phải lập phÆ°Æ¡ng án báo cáo UBND Thành phố để xin ý kiến Thường trá»±c Há»™i đồng nhân dân Thành phố trÆ°á»›c khi quyết định.

2. Đối vá»›i các trường hợp Ä‘iều chỉnh giá đất nông nghiệp (nếu có), Liên ngành phải lập phÆ°Æ¡ng án báo cáo UBND Thành phố để xin ý kiến Thường trá»±c Há»™i đồng nhân d&a

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank