Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 26-08-2019
Tổng số tin : 221706

Phát triển đô thị

Lượt xem: 1728 - Ngày đăng : 25.11.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông tÆ° số 23/2010/TT-BXD ngày 23/12/2010 của Bá»™ Xây dá»±ng về việc hÆ°á»›ng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại Ä‘ô thị

 

   BỘ XÂY Dá»°NG                                                CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 23/2010/TT-BXD                                                    Độc lập - Tá»± do - Hạnh phúc
                                                                                 Hà Ná»™i, ngày 23 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG TƯ

HÆ°á»›ng dẫn xác định chi phí lập vàthẩm định đề án phân loại Ä‘ô thị

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cÆ¡ cấu tổ chức của Bá»™ Xây dá»±ng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại Ä‘ô thị;

Bá»™ Xây dá»±ng hÆ°á»›ng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại Ä‘ô thị nhÆ° sau:

ChÆ°Æ¡ng I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Ä‘iều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tÆ° này hÆ°á»›ng dẫn việc xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại Ä‘ô thị theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại Ä‘ô thị.

2. Các tổ chức, cá nhân sá»­ dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nÆ°á»›c để lập, thẩm định đề án phân loại Ä‘ô thị áp dụng các hÆ°á»›ng dẫn tại Thông tÆ° này để xác định và quản lý chi phí.

Điều 2. Nguyên tắc xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại Ä‘ô thị

1. Chi phí lập và thẩm định đề án phân loại Ä‘ô thị xác định bằng cách lập dá»± toán theo hÆ°á»›ng dẫn tại Thông tÆ° này.

2. Chi phí lập và thẩm định đề án phân loại Ä‘ô thị được xác định phù hợp vá»›i đối tượng thá»±c hiện các công việc này.

3. Việc quản lý chi phí lập và thẩm định đề án phân loại Ä‘ô thị phải tuân thủ các quy định có liên quan đến việc quản lý nguồn vốn ngân sách của Nhà nÆ°á»›c.

ChÆ°Æ¡ng II

XÁC ĐỊNH CHI PHÍ LẬP VÀ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI ÄÔ THỊ

Điều 3. Ná»™i dung công việc lập đề án phân loại Ä‘ô thị

1. Việc lập đề án phân loại Ä‘ô thị bao gồm các công việc chủ yếu sau:

a) Khảo sát, thu thập, mua tài liệu, số liệu, bản đồ các loại phục vụ việc lập đề án phân loại Ä‘ô thị;

b) Lập đề án phân loại Ä‘ô thị.

2. Ná»™i dung công việc lập đề án phân loại Ä‘ô thị theo hÆ°á»›ng dẫn tại Thông tÆ° số 34/2009/NĐ-CP ngày 30/9/2009 của Bá»™ Xây dá»±ng quy định chi tiết má»™t số ná»™i dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại Ä‘ô thị.

Điều 4. Xác định dá»± toán chi phí lập đề án phân loại Ä‘ô thị

1. Dá»± toán chi phí lập đề án phân loại Ä‘ô thị bao gồm:

a) Chi phí khảo sát, thu thập, mua tài liệu, số liệu, bản đồ các loại phục vụ việc lập đề án phân loại Ä‘ô thị;

b) Chi phí lập đề án phân loại Ä‘ô thị;

c) Chi phí tổ chức các há»™i thảo, há»™i nghị có liên quan trong quá trình lập đề án phân loại Ä‘ô thị;

d) Chi phí vật tÆ°, văn phòng phẩm, khấu hao máy móc thiết bị, các khoản mục chi phí khác (nếu có) phục vụ việc lập đề án phân loại Ä‘ô thị;

Ä‘) Chi phí dá»±ng video hoặc Ä‘Ä©a hình về tình hình phát triển Ä‘ô thị đề nghị xếp loại;

e) Chi phí quản lý, lợi nhuận và các khoản thuế phải ná»™p (trường hợp thuê tổ chức tÆ° vấn lập đề án phân loại Ä‘ô thị).

2. Trường hợp thuê tổ chức tÆ° vấn lập đề án phân loại Ä‘ô thị thì tổ chức tÆ° vấn có trách nhiệm lập dá»± toán chi phí nhÆ°ng tối Ä‘a không quá 20% của chi phí lập đồ án quy hoạch chung cho loại Ä‘ô thị tÆ°Æ¡ng ứng. Chi tiết cách xác định dá»± toán chi phí lập đề án phân loại Ä‘ô thị trong phụ lục kèm theo Thông tÆ° này. Nếu chi phí Ä‘i lại phục vụ việc lập đề án phân loại Ä‘ô thị tại các Ä‘ô thị không đủ (trường hợp thuê tÆ° vấn) thì được bổ sung chi phí này theo chi phí thá»±c tế.

3. Trường hợp cÆ¡ quan quản lý nhà nÆ°á»›c thá»±c hiện việc lập đề án phân loại Ä‘ô thị thì chi phí được xác định bằng dá»± toán; trong Ä‘ó bao gồm chi thu thập số liệu, chi phí để chi trả thù lao cho các chuyên gia của cÆ¡ quan quản lý nhà nÆ°á»›c thá»±c hiện lập đề án theo chế Ä‘á»™ kiêm nhiệm; chi phí há»™i họp.

Điều 5. Xác định chi phí thẩm định đề án phân loại Ä‘ô thị

1. Dá»± toán chi phí thẩm định đề án phân loại Ä‘ô thị bao gồm chi phí để chi trả thù lao cho các chuyên gia của các cÆ¡ quan quản lý các cấp tham gia thẩm định đề án; chi phí văn phòng phẩm; chi phí há»™i họp và má»™t số khoản chi phí khác (nếu có) phục vụ công tác thẩm định đề án.

2. Chi phí thẩm định bằng 5% của chi phí lập đề án phân loại Ä‘ô thị tÆ°Æ¡ng ứng.

ChÆ°Æ¡ng III

QUẢN LÝ CHI PHÍ LẬP VÀ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI ÄÔ THỊ

Điều 6. Quản lý chi phí lập đề án phân loại Ä‘ô thị

1. Uá»· ban nhân dân các cấp có trách nhiệm lập kế hoạch vốn cho công tác lập đề án phân loại Ä‘ô thị trong địa giá»›i do mình quản lý theo quy định hiện hành. Vốn để thá»±c hiện các công việc nói trên được sá»­ dụng từ nguồn vốn ngân sách của địa phÆ°Æ¡ng.

2. Chi phí thuê tÆ° vấn lập đề án phân loại Ä‘ô thị được quản lý thông qua hợp đồng tÆ° vấn lập đề án phân loại Ä‘ô thị. Hợp đồng tÆ° vấn lập đề án phân loại Ä‘ô thị được xác định trên cÆ¡ sở kết quả lá»±a chọn nhà thầu tÆ° vấn, Ä‘àm phán, ký kết hợp đồng giữa cÆ¡ quan quản lý việc lập đề án vá»›i nhà thầu tÆ° vấn lập đề án phân loại Ä‘ô thị. Ná»™i dung hợp đồng tÆ° vấn lập đề án phân loại Ä‘ô thị phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp đồng có liên quan; trong Ä‘ó cần phải làm rõ quy định về giá của hợp đồng, số lần tạm ứng, thanh toán hợp đồng và sản phẩm cần phải hoàn thành.

3. CÆ¡ quan quản lý việc lập đề án phân loại Ä‘ô thị chịu trách nhiệm quản lý chi phí lập đề án phân loại Ä‘ô thị theo các quy định có liên quan.

Điều 7. Quản lý chi phí thẩm định đề án phân loại Ä‘ô thị

1. Chi phí thẩm định đề án phân loại Ä‘ô thị được quản lý theo dá»± toán chi phí được duyệt.

2. Việc thanh toán chi phí thẩm định đề án phân loại Ä‘ô thị dá»±a trên cÆ¡ sở ná»™i dung công việc thẩm định đề án và dá»± toán chi phí được duyệt.

Điều 8. Thẩm quyền phê duyệt dá»± toán chi phí

1. Đối vá»›i Ä‘ô thị loại đặc biệt, Ä‘ô thị loại I, Ä‘ô thị loại II và Ä‘ô thị có tính chất đặc thù: Uá»· ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt dá»± toán chi phí lập và thẩm định đề án phân loại Ä‘ô thị.

2. Đối vá»›i các Ä‘ô thị còn lại: Uá»· ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dá»± toán chi phí lập và thẩm định đề án phân loại Ä‘ô thị.

ChÆ°Æ¡ng IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Xá»­ lý chuyển tiếp

1. Những công việc lập đề án phân loại Ä‘ô thị Ä‘ã thá»±c hiện theo hợp đồng trÆ°á»›c thời Ä‘iểm có hiệu lá»±c của Thông tÆ° này thì thá»±c hiện theo hợp đồng Ä‘ã ký kết.

2. Trường hợp công việc lập đề án phân loại Ä‘ô thị Ä‘ang Ä‘àm phán, chÆ°a ký kết hợp đồng lập đề án phân loại Ä‘ô thị thì áp dụng theo các quy định tại Thông tÆ° này để xác định và quản lý chi phí.

Điều 10. Hiệu lá»±c thi hành

1. Thông tÆ° này có hiệu lá»±c từ ngày 07/02/2011.

2. Trong quá trình thá»±c hiện, nếu có vÆ°á»›ng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân gá»­i ý kiến về Bá»™ Xây dá»±ng để nghiên cứu giải quyết.

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank