Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 26-08-2019
Tổng số tin : 221706

Nhà ở và thị trường bất động sản

Lượt xem: 1680 - Ngày đăng : 25.11.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÍNH PHỦ                                                 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        _______                                                               Độc lập - Tá»± do - Hạnh phúc  

Số: 71/2010/NĐ-CP                                             _____________________________
                                                                                         
                                                                                   Hà Ná»™i, ngày 23 tháng 6 năm 2010  

 

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết và hÆ°á»›ng dẫn thi hành Luật Nhà ở
_________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật số 34/2009/QH12 về sá»­a đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất Ä‘ai ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 về sá»­a đổi, bổ sung má»™t số Điều của các Luật liên quan đến đầu tÆ° xây dá»±ng cÆ¡ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Bá»™ trưởng Bá»™ Xây dá»±ng,

 

NGHỊ ĐỊNH:

ChÆ°Æ¡ng I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hÆ°á»›ng dẫn thi hành má»™t số ná»™i dung về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý việc sá»­ dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nÆ°á»›c về nhà ở quy định tại Luật Nhà ở.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này được áp dụng đối vá»›i các đối tượng sau Ä‘ây:

1. Tổ chức, cá nhân trong nÆ°á»›c; người Việt Nam định cÆ° ở nÆ°á»›c ngoài; tổ chức, cá nhân nÆ°á»›c ngoài đầu tÆ° phát triển nhà ở tại Việt Nam;

2. Tổ chức, cá nhân sở hữu nhà ở, sá»­ dụng nhà ở và tham gia giao dịch về nhà ở tại Việt Nam;

3. CÆ¡ quan quản lý nhà nÆ°á»›c các cấp về lÄ©nh vá»±c nhà ở;

4. Tổ chức, cá nhân không thuá»™c diện quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này nhÆ°ng có các hoạt Ä‘á»™ng liên quan đến lÄ©nh vá»±c nhà ở.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dÆ°á»›i Ä‘ây được hiểu nhÆ° sau:

1. Nhà ở thÆ°Æ¡ng mại là nhà ở do tổ chức, cá nhân thuá»™c các thành phần kinh tế đầu tÆ° xây dá»±ng để bán, cho thuê theo nhu cầu và cÆ¡ chế thị trường;

2. Nhà ở xã há»™i là nhà ở do Nhà nÆ°á»›c hoặc tổ chức, cá nhân thuá»™c các thành phần kinh tế đầu tÆ° xây dá»±ng cho các đối tượng quy định tại Điều 53, Điều 54 của Luật Nhà ở và quy Ä‘iÌ£nh taÌ£i Nghị định này mua, thuê hoặc thuê mua theo cÆ¡ chế do Nhà nÆ°á»›c quy định;

3. Nhà ở công vụ là nhà ở do Nhà nÆ°á»›c đầu tÆ° xây dá»±ng cho các đối tượng quy định tại Điều 60 của Luật Nhà ở và quy Ä‘iÌ£nh taÌ£i Nghị định này thuê trong thời gian đảm nhiệm chức vuÌ£ theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này;

4. Nhà biêÌ£t thÆ°Ì£ tại Ä‘ô thị laÌ€ nhà ở riêng biệt (hoặc có nguồn gốc là nhà ở Ä‘ang được dùng vào mục Ä‘ích khác) có sân, vÆ°Æ¡Ì€n, hàng raÌ€o và lối ra vaÌ€o riêng biêÌ£t, có số tầng chính không quá ba tâÌ€ng (không kể tầng mái che câÌ€u thang, tâÌ€ng mái vaÌ€ tâÌ€ng hâÌ€m), có ít nhất ba mặt nhaÌ€ trông ra sân hoặc vÆ°Æ¡Ì€n, có diện tích xây dá»±ng không vượt quá 50% diện tích khuôn viên đất, được xác định là khu chức năng trong quy hoạch Ä‘ô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

5. Nhà chung cÆ° là nhà ở có từ hai tầng trở lên, có lối Ä‘i, cầu thang và hệ thống công trình hạ tầng sá»­ dụng chung cho nhiều há»™ gia Ä‘ình, cá nhân. Nhà chung cÆ° có phần diện tích thuá»™c sở hữu riêng của từng há»™ gia Ä‘ình, cá nhân, của chủ đầu tÆ° và phần diện tích thuá»™c sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà chung cÆ°;

6. Thuê mua nhà ở xã há»™i là việc người thuê mua nhà ở thanh toán trÆ°á»›c má»™t khoản tiền nhất định theo thỏa thuận trong hợp đồng, số tiền còn lại được tính thaÌ€nh tiền thuê nhà và người thuê mua phải trả hàng tháng hoặc trả theo định kỳ. Sau khi hết hạn thuê mua và người thuê mua Ä‘ã trả hết tiền thuê nhà thì được cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối vá»›i nhà ở Ä‘ó.

ChÆ°Æ¡ng II

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

Mục 1

Dá»° ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

Điều 4. Các loại dá»± án phát triển nhà ở

Dá»± án phát triển nhà ở bao gồm hai loại sau Ä‘ây:

1. Dá»± án phát triển nhà ở với muÌ£c Ä‘ích đầu tÆ° xây dá»±ng hệ thống hạ tầng kỹ thuâÌ£t, hạ tầng xã há»™i, Ä‘âÌ€u tÆ° xây dÆ°Ì£ng nhà ở và các công trình kiến trúc khác theo quy hoạch được duyệt (sau Ä‘ây goÌ£i chung laÌ€ dÆ°Ì£ án phát triển khu nhaÌ€ ở - dá»± án cấp I), trong Ä‘ó các công trình hạ tầng kỹ thuật do chủ đầu tÆ° cấp I thá»±c hiện đầu tÆ° xây dá»±ng; nhà ở và các công trình kiến trúc khác (dá»± án cấp II) do chủ đầu tÆ° cấp I  hoặc chủ đầu tÆ° cấp II  thá»±c hiện đầu tÆ° xây dá»±ng;

2. Dá»± án phát triển nhaÌ€ ở vá»›i mục Ä‘ích chỉ đầu tÆ° xây dá»±ng má»™t công trình nhà ở Ä‘á»™c lập hoặc má»™t cụm công trình nhà ở, kể cả công trình có mục Ä‘ích sá»­ dụng há»—n hợp làm nhà ở, văn phòng, trung tâm thÆ°Æ¡ng mại, dịch vụ (sau Ä‘ây gọi chung là công trình nhà ở có mục Ä‘ích sá»­ dụng há»—n hợp) trên đất Ä‘ã có hệ thống hạ tầng kỹ thuật (dá»± án cấp II trong dá»± án phát triển khu nhà ở quy định tại khoản 1 Điều này hoặc trong khu Ä‘ô thị má»›i) hoặc dá»± án phát triển nhà ở Ä‘á»™c lập trong khu Ä‘ô thị cải tạo (sau Ä‘ây goÌ£i chung laÌ€ dÆ°Ì£ án phát triển nhaÌ€ ở Ä‘ôÌ£c lâÌ£p).

Điều 5. Yêu cầu đối vá»›i dá»± án phát triển nhà ở

1. TrÆ°á»›c khi đầu tÆ° xây dá»±ng nhà ở (bao gồm cả nhà ở được xây dá»±ng trong khu Ä‘ô thị má»›i), chủ đầu tÆ° phải đề nghị cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền chấp thuận đầu tÆ° (trừ trường hợp phải đấu thầu lá»±a chọn chủ đầu tÆ° theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này), tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dá»± án phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. TrÆ°á»›c khi lập dá»± án phát triển nhà ở, chủ đầu tÆ° phải tổ chức lập và trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền nÆ¡i có dá»± án phát triển nhà ở phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dá»±ng tá»· lệ 1/500 theo quy định của pháp luật về quy hoaÌ£ch xây dá»±ng, trừ trường hợp nÆ¡i có dá»± án Ä‘ã có quy hoạch chi tiết xây dá»±ng tá»· lệ 1/500 được duyệt và chủ đầu tÆ° không có đề xuất Ä‘iều chỉnh hoặc trÆ°Æ¡Ì€ng hÆ¡Ì£p không phải lâÌ£p quy hoaÌ£ch chi tiết xây dá»±ng tá»· lệ 1/500 theo quy Ä‘iÌ£nh của pháp luâÌ£t vêÌ€ quy hoaÌ£ch xây dÆ°Ì£ng.

Trình tá»±, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dá»±ng tá»· lệ 1/500 được thá»±c hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dá»±ng và đồ án quy hoạch này phải được công bố công khai theo quy định tại Điều 81 của Nghị định này.

3. DÆ°Ì£ án phát triển nhà ở phải phuÌ€ hÆ¡Ì£p với quy hoạch sá»­ dụng đất, quy hoạch xây dá»±ng Ä‘ô thị, quy hoạch Ä‘iểm dân cÆ° nông thôn, thiết kế Ä‘ô thị, phù hợp vá»›i chÆ°Æ¡ng trình phát triển nhà ở trong từng giai Ä‘oạn của địa phÆ°Æ¡ng và Ä‘áp ứng các yêu cầu vêÌ€ phát triển nhà ở quy định tại Điều 24, Điều 25 và Điều 26 của Luật Nhà ở.

4. ViêÌ£c thiết kế nhà ở trong dá»± án phát triển nhà ở phải phuÌ€ hÆ¡Ì£p với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dá»±ng vaÌ€ tiêu chuẩn thiết kế nhà chung cÆ°, nhà ở riêng lẻ, nhà biệt thá»± quy định tại Luật Nhà ở và Nghị định này.

5. Đối vá»›i dÆ°Ì£ án phát triển khu nhà ở thì phải được xây dÆ°Ì£ng Ä‘ôÌ€ng bôÌ£ hêÌ£ thống haÌ£ tâÌ€ng kỹ thuâÌ£t và hệ thống hạ tầng xã há»™i; đối vá»›i dá»± án phát triển nhà ở Ä‘á»™c lập thì phải bảo đảm kết nối vá»›i hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vá»±c.

6. Ná»™i dung hồ sÆ¡ dá»± án phát triển nhà ở bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cÆ¡ sở được lập theo quy định tại Điều 6 của Nghị định này.

Điều 6. Ná»™i dung hồ sÆ¡ dá»± án phát triển nhà ở

1. Ná»™i dung hồ sÆ¡ dá»± án phát triển khu nhà ở bao gồm:

a) Phần thuyết minh của dá»± án:

- Tên dá»± án;

- Sá»± cần thiết và cÆ¡ sở pháp lý của dá»± án;

- Mục tiêu, hình thức đầu tÆ°; địa Ä‘iểm xây dá»±ng; quy mô dÆ°Ì£ án; nhu cầu sá»­ dụng đất; Ä‘iều kiện tá»± nhiên của khu vá»±c có dá»± án;

- Các giải pháp thá»±c hiện: phÆ°Æ¡ng án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cÆ° (nếu có); phÆ°Æ¡ng án sá»­ dụng công nghệ xây dá»±ng; quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dá»±ng áp dụng đối vá»›i dá»± án; Ä‘ánh giá tác Ä‘á»™ng môi trường; phÆ°Æ¡ng án phòng cháy, chữa cháy; các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật và đấu nối vá»›i hạ tầng kỹ thuật chung của khu vá»±c; khả năng sá»­ dụng hạ tầng xã há»™i của khu vá»±c;

- NÆ¡i Ä‘ể xe công côÌ£ng và nÆ¡i Ä‘ể xe cho các há»™ gia Ä‘ình, cá nhân sinh sống trong khu vá»±c dá»± án sau khi hoàn thành việc đầu tÆ° xây dá»±ng nhà ở (gồm xe đạp, xe cho người tàn tật, xe Ä‘á»™ng cÆ¡ hai bánh, xe ô tô);

- Khu vÆ°Ì£c Ä‘âÌ€u tÆ° xây dÆ°Ì£ng hệ thống haÌ£ tâÌ€ng xã hôÌ£i (nhaÌ€ trẻ, trÆ°Æ¡Ì€ng hoÌ£c, y tế,  diÌ£ch vuÌ£, thể thao, vui chÆ¡i, giải trí, công viên), trừ trường hợp khu vá»±c của dá»± án Ä‘ã có công trình hạ tầng xã há»™i;

- Diện tích đất dành để xây dá»±ng nhà ở xã há»™i (nếu có);

- Số lượng và tá»· lệ các loại nhà ở (bao gồm nhà biệt thá»±, nhà ở riêng lẻ, căn há»™ chung cÆ°), tổng diện tích sàn nhà ở; phÆ°Æ¡ng án tiêu thuÌ£ sản phẩm (số lượng nhà ở bán, cho thuê hoặc cho thuê mua);

- Các đề xuất về cÆ¡ chế áp dụng đối vá»›i dá»± án (về sá»­ dụng đất, tài chính và các cÆ¡ chế khác);

- Thời gian, tiến Ä‘á»™ thá»±c hiện dá»± án (tiến Ä‘á»™ theo từng giai Ä‘oạn) và hình thức quản lý dá»± án;

- Tổng mức đầu tÆ°, nguồn vốn, hình thức huy Ä‘á»™ng vốn, khả năng hoàn trả vốn, khả năng thu hồi vốn;

- Trách nhiệm của NhaÌ€ nước vêÌ€ việc Ä‘âÌ€u tÆ° xây dá»±ng công triÌ€nh haÌ£ tâÌ€ng kỹ thuâÌ£t ngoaÌ€i haÌ€ng raÌ€o vaÌ€ Ä‘i qua dÆ°Ì£ án;

- Các công triÌ€nh chuyển giao không bôÌ€i hoaÌ€n;

- PhÆ°Æ¡ng án tổ chức quản lý, khai thác vận hành dá»± án vaÌ€ các công triÌ€nh công ích trong dÆ°Ì£ án (mô hình tổ chức, hình thức quản lý vận hành, các loại phí dịch vụ).

b) Phần thiết kế cÆ¡ sở của dá»± án:

- Phần thuyết minh của thiết kế cÆ¡ sở: giá»›i thiệu tóm tắt về địa Ä‘iểm dÆ°Ì£ án; hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật của dá»± án, việc đấu nối vá»›i hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vá»±c; phÆ°Æ¡ng án bảo vệ môi trường; phÆ°Æ¡ng án phòng cháy, chữa cháy; phÆ°Æ¡ng án kiến trúc các công trình của dÆ°Ì£ án thaÌ€nh phâÌ€n giai Ä‘oaÌ£n Ä‘âÌ€u;

- Phần bản vẽ thiết kế cÆ¡ sở: bản vẽ tổng mặt bằng dá»± án, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ mặt bằng và các giải pháp kết cấu chịu lá»±c chính của các công trình thuá»™c dÆ°Ì£ án thaÌ€nh phâÌ€n giai Ä‘oaÌ£n Ä‘âÌ€u; bản vẽ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dá»± án kết nối vá»›i hạ tầng kỹ thuật chung của khu vá»±c.

2. Ná»™i dung hồ sÆ¡ dá»± án phát triển nhaÌ€ ở Ä‘ôÌ£c lâÌ£p bao gồm:

a) Phần thuyết minh của dá»± án gồm các ná»™i dung quy định tại Ä‘iểm a khoản 1 Điều này, trừ ná»™i dung yêu cầu NhaÌ€ nước Ä‘âÌ€u tÆ° xây dá»±ng công triÌ€nh haÌ£ tâÌ€ng kỹ thuâÌ£t ngoaÌ€i haÌ€ng raÌ€o vaÌ€ Ä‘i qua dÆ°Ì£ án và việc xác định các công triÌ€nh chuyển giao không bôÌ€i hoaÌ€n;

b) Phần thiết kế cÆ¡ sở của dá»± án Ä‘Æ°Æ¡Ì£c thÆ°Ì£c hiêÌ£n theo quy Ä‘iÌ£nh của pháp luâÌ£t vêÌ€ xây dÆ°Ì£ng.

3. Việc thẩm định thiết kế cÆ¡ sở của dÆ°Ì£ án phát triển nhaÌ€ ở quy Ä‘iÌ£nh taÌ£i khoản 1 và khoản 2 ĐiêÌ€u naÌ€y được thá»±c hiện theo quy định của pháp luật về xây dá»±ng.

Điều 7. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dá»± án, chấp thuận đầu tÆ° đối vá»›i dá»± án phát triển nhà ở

1. Đối vá»›i dá»± án phát triển nhà ở được đầu tÆ° xây dá»±ng bằng nguồn vốn ngân sách nhaÌ€ nước thiÌ€ thÆ°Ì£c hiêÌ£n theo quy Ä‘iÌ£nh sau Ä‘ây:

a) Trường hợp xây dá»±ng nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách địa phÆ°Æ¡ng thì chủ đầu tÆ° phải tổ chức lập dá»± án để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng (sau Ä‘ây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thẩm định và phê duyệt. Căn cứ vaÌ€o Ä‘iêÌ€u kiêÌ£n cuÌ£ thể của Ä‘iÌ£a phÆ°Æ¡ng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể uá»· quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quâÌ£n, huyêÌ£n, thiÌ£ xã, thaÌ€nh phố thuôÌ£c tỉnh (sau Ä‘ây goÌ£i chung laÌ€ Ủy ban nhân dân cấp huyện) thẩm định và phê duyệt dá»± án phát triển nhà ở có mức vốn đầu tÆ° dÆ°á»›i 30 tá»· đồng.

TrÆ°á»›c khi phê duyệt dá»± án phát triển nhà ở, Chủ tiÌ£ch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Chủ tiÌ£ch Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu được ủy quyền) có trách nhiệm tổ chức thẩm định dá»± án. Thời gian thẩm định và phê duyệt dá»± án phát triển nhà ở tối Ä‘a không quá 45 ngày, kể từ ngày cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền nhận được tờ trình của chủ đầu tÆ° kèm theo hồ sÆ¡ dá»± án.

Sở Xây dá»±ng làm đầu mối tiếp nhận hồ sÆ¡ và chủ trì, phối hợp vá»›i các cÆ¡ quan liên quan của địa phÆ°Æ¡ng tổ chức thẩm định dá»± án phát triển nhà ở để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được ủy quyền phê duyệt dá»± án phát triển nhà ở thì cÆ¡ quan có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện làm đầu mối tiếp nhận hồ sÆ¡ và chủ trì tổ chức thẩm định dá»± án;

b) Trường hợp xây dá»±ng nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách trung Æ°Æ¡ng thì Ä‘Æ¡n vị được giao làm chủ đầu tÆ° dá»± án có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nÆ¡i có dá»± án chấp thuận đầu tÆ° dá»± án phát triển nhà ở vá»›i các ná»™i dung quy định tại Ä‘iểm b khoản 2 Điều này trÆ°á»›c khi lập dá»± án, trừ trường hợp dá»± án do Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ quyết định đầu tÆ°.

Sau khi có văn bản chấp thuận đầu tÆ° của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chủ đầu tÆ° có trách nhiệm lập dá»± án để trình người quyết định đầu tÆ° tổ chức thẩm định và phê duyệt dá»± án. Thời gian Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận đầu tÆ° tối Ä‘a là 30 ngày, thời gian thẩm định, phê duyệt dá»± án tối Ä‘a là 45 ngày, kể từ ngày cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền nhận đủ hồ sÆ¡ theo quy định;

c) Ná»™i dung quyết định phê duyệt dá»± án phát triển nhà ở quy định tại Ä‘iểm a và Ä‘iểm b khoản này bao gồm:

- Tên dá»± án (dá»± án phát triển khu nhà ở hoặc dá»± án phát triển nhà ở Ä‘á»™c lập);

- Tên chủ đầu tÆ°; mục tiêu đầu tÆ°, hình thức đầu tÆ°;

- Địa Ä‘iểm dá»± án; quy mô dá»± án, diện tích và ranh giá»›i sá»­ dụng đất, quy mô dân số;

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật: đường giao thông, cấp Ä‘iện, cấp, thoát nÆ°á»›c, xá»­ lý rác thải, thông tin liên lạc, phòng, chống cháy, nổ; các công trình hạ tầng xã há»™i: nhà trẻ, trường học, y tế, dịch vụ, thể thao, vui chÆ¡i, giải trí, công viên (nếu có);

- Tá»· lệ và số lượng các loại nhà ở (bao gồm nhà biệt thá»±, nhà ở riêng lẻ, căn há»™ chung cÆ°); đối tượng được thuê và giá cho thuê nhà ở;

- Khu vá»±c để xe công côÌ£ng vaÌ€ để xe cho các há»™ gia Ä‘ình, cá nhân sinh sống trong khu vá»±c dá»± án sau khi hoàn thành việc đầu tÆ° xây dá»±ng nhaÌ€ ở;

- Tổng mức đầu tÆ° của dá»± án;

- Thời gian, tiến Ä‘á»™ thá»±c hiện dá»± án (tiến Ä‘á»™ thá»±c hiện theo từng giai Ä‘oạn);

- Quyền và nghÄ©a vụ chủ yếu của chủ đầu tÆ°;

- PhÆ°Æ¡ng án tổ chức quản lý vận hành, khai thác dá»± án, quản lý vận hành nhà chung cÆ° sau khi đầu tÆ° xây dá»±ng (mô hình tổ chức, hình thức quản lý, các loại phí dịch vụ).

2. Đối vá»›i dá»± án phát triển nhaÌ€ ở (trÆ°Ì€ dÆ°Ì£ án phát triển nhà ở của chủ Ä‘âÌ€u tÆ° cấp II) được đầu tÆ° xây dá»±ng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nÆ°á»›c (không phân biệt quy mô sá»­ dụng đất) thì thÆ°Ì£c hiêÌ£n theo quy Ä‘iÌ£nh sau Ä‘ây:

a) Chủ đầu tÆ° phải có tờ trình gá»­i Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để có văn bản chấp thuận đầu tÆ° dá»± án phát triển nhà ở; trong trường hợp dá»± án phát triển nhà ở có quy mô dÆ°á»›i 500 căn nhà (bao gồm nhà biệt thá»±, nhà ở riêng lẻ, căn há»™ chung cÆ°) thì chủ đầu tÆ° trình Ủy ban nhân dân cấp huyện để có văn bản chấp thuận đầu tÆ°, trừ trường hợp thuá»™c diện đấu thầu lá»±a chọn chủ đầu tÆ° quy định tại Điều 14 của Nghị định này;

b) Ná»™i dung văn bản chấp thuận đầu tÆ° dá»± án phát triển nhà ở quy định tại Ä‘iểm a khoản này và dá»± án phát triển nhà ở quy định tại Ä‘iểm b khoản 1 Điều này bao gồm:

- Tên dá»± án (dá»± án phát triển khu nhà ở hoặc dá»± án phát triển nhà ở Ä‘á»™c lập);

- Tên chủ đầu tÆ°, trừ trường hợp đấu thầu lá»±a chọn chủ đầu tÆ° quy định tại Điều 14 của Nghị định này;

- Mục tiêu và hình thức đầu tÆ°; địa Ä‘iểm và quy mô dá»± án; diện tích sá»­ dụng đất; quy mô dân số;

- Việc xây dá»±ng các công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình hạ tầng xã há»™i: nhà trẻ, trường học, y tế, dịch vụ, thể thao vui chÆ¡i, giải trí, công viên (nếu có);

- Tá»· lệ và số lượng các loại nhà ở (nhà biệt thá»±, nhà ở riêng lẻ, căn há»™ chung cÆ°); tổng diện tích sàn nhà ở;

- PhÆ°Æ¡ng án tiêu thụ sản phẩm: bán, cho thuê, cho thuê mua (nêu rõ diện tích, số lượng nhà ở được bán, được cho thuê hoặc cho thuê mua);

- Khu vá»±c Ä‘ể xe công côÌ£ng vaÌ€ Ä‘ể xe cho các há»™ gia Ä‘ình, cá nhân sinh sống trong khu vá»±c dá»± án sau khi hoàn thành việc đầu tÆ° xây dá»±ng nhaÌ€ ở;

- Diện tích đất dành Ä‘ể Ä‘âÌ€u tÆ° xây dÆ°Ì£ng nhaÌ€ ở xã hôÌ£i (nếu có);

- Trách nhiệm của chủ đầu tÆ° vaÌ€ trách nhiệm của chính quyền địa phÆ°Æ¡ng;

- Thời gian, tiến Ä‘á»™ thá»±c hiện dá»± án (tiến Ä‘á»™ thá»±c hiện theo từng giai Ä‘oạn);

Đối với dÆ°Ì£ án phát triển khu nhaÌ€ ở thiÌ€ phải có thêm các nôÌ£i dung: phÆ°Æ¡ng án baÌ€n giao các công triÌ€nh haÌ£ tâÌ€ng kỹ thuâÌ£t cho Ä‘iÌ£a phÆ°Æ¡ng sau khi kết thúc đầu tÆ° xây dá»±ng; trách nhiêÌ£m Ä‘âÌ€u tÆ° xây dÆ°Ì£ng các công triÌ€nh haÌ£ tâÌ€ng xã hôÌ£i (nếu do chính quyêÌ€n Ä‘iÌ£a phÆ°Æ¡ng Ä‘âÌ€u tÆ° xây dÆ°Ì£ng thiÌ€ phải nêu rõ thÆ¡Ì€i haÌ£n chính quyền phải hoaÌ€n thaÌ€nh viêÌ£c xây dÆ°Ì£ng, nếu quá thÆ¡Ì€i haÌ£n naÌ€y thiÌ€ chủ Ä‘âÌ€u tÆ° Ä‘Æ°Æ¡Ì£c thÆ°Ì£c hiêÌ£n xây dÆ°Ì£ng hoặc kêu goÌ£i các chủ Ä‘âÌ€u tÆ° khác tham gia xây dÆ°Ì£ng các công triÌ€nh haÌ£ tâÌ€ng xã hôÌ£i);

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra và có văn bản chấp thuận đầu tÆ° trong thời hạn tối Ä‘a là 30 ngày, kể từ này nhận được tờ trình của chủ đầu tÆ° kèm theo hồ sÆ¡ dá»± án;

d) Sau khi có văn bản chấp thuận đầu tÆ°, chủ đầu tÆ° có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dá»± án phát triển nhaÌ€ ở theo ná»™i dung văn bản chấp thuận đầu tÆ°, quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

3. Trường hợp dá»± án phát triển nhà ở (không phân biệt nguồn vốn đầu tÆ° và quy mô sá»­ dụng đất) có tổng số nhà ở từ 2.500 căn trở lên (bao gồm nhà biệt thá»±, nhà ở riêng lẻ, căn há»™ chung cÆ°, kể cả khu Ä‘ô thị má»›i và công trình nhà ở có mục Ä‘ích sá»­ dụng há»—n hợp) thì chủ đầu tÆ° có trách nhiệm lập tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét để trình Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ chấp thuận chủ trÆ°Æ¡ng đầu tÆ° dá»± án phát triển nhà ở (dá»± án phát triển khu nhà ở hoặc dá»± án phát triển nhà ở Ä‘á»™c lập) trÆ°á»›c khi lập, thẩm định và phê duyệt dá»± án.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của chủ đầu tÆ°, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra và có văn bản lấy ý kiến của Bá»™ Xây dá»±ng, Bá»™ Tài nguyên và Môi trường, Bá»™ Kế hoạch và Đầu tÆ° và Bá»™ Tài chính về má»™t số ná»™i dung: quy hoạch sá»­ dụng đất, quy hoạch xây dá»±ng, thời gian, tiến Ä‘á»™ thá»±c hiện dá»± án, tá»· lệ các loại nhà ở, năng lá»±c của chủ đầu tÆ° và các vấn đề có liên quan thuá»™c trách nhiệm quản lý nhà nÆ°á»›c của các Bá»™ này trÆ°á»›c khi trình Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ. Thời gian lấy ý kiến của các Bá»™ quy định tại khoản này tối Ä‘a là 20 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của chủ đầu tÆ°, các Bá»™ có trách nhiệm trả lời ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn quy định tại khoản này.

Hồ sÆ¡ trình Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ bao gồm: tờ trình của chủ đầu tÆ° đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ chấp thuận chủ trÆ°Æ¡ng đầu tÆ°, tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ xin chấp thuận chủ trÆ°Æ¡ng đầu tÆ° dá»± án phát triển khu nhà ở (hoặc dá»± án phát triển nhà ở Ä‘á»™c lập) thể hiện các ná»™i dung nhÆ° quy định tại Ä‘iểm b khoản 2 Điều này, đồ án quy hoạch xây dá»±ng tá»· lệ 1/2000 Ä‘ã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và ý kiến góp ý của các Bá»™ quy định tại khoản này.

Trong thời hạn tối Ä‘a 10 ngày, sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ, Ủy ban nhân cấp tỉnh có văn bản thông báo để chủ đầu tÆ° tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dá»± án phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dá»±ng và Nghị định này; trường hợp dá»± án phát triển nhà ở sá»­ dụng vốn ngân sách nhà nÆ°á»›c thì chủ đầu tÆ° tổ chức lập dá»± án để trình cÆ¡ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trong trường hợp dá»± án phát triển nhà ở do Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ quyết định đầu tÆ° thì Bá»™ Xây dá»±ng chủ trì tổ chức thẩm định và trình Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ phê duyệt.

4. Trường hợp dÆ°Ì£ án phát triển nhaÌ€ ở Ä‘ã được phê duyệt maÌ€ chủ Ä‘âÌ€u tÆ° có Ä‘êÌ€ nghị thay đổi má»™t trong các ná»™i dung: mục tiêu đầu tÆ°; quy mô dá»± án; diện tích sá»­ dụng đất; số lượng nhà ở; tiến Ä‘á»™ thá»±c hiện dá»± án thì chủ đầu tÆ° phải có văn bản đề nghị cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này có văn bản chấp thuận bổ sung ná»™i dung dá»± án trước khi thÆ°Ì£c hiêÌ£n xây dÆ°Ì£ng; nếu dá»± án có tổng số nhà ở từ 2.500 căn trở lên (bao gồm nhà biệt thá»±, nhà ở riêng lẻ, căn há»™ chung cÆ°, kể cả khu Ä‘ô thị má»›i và công trình nhà ở có mục Ä‘ích sá»­ dụng há»—n hợp) thì chủ đầu tÆ° phải đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và có tờ trình xin ý kiến chấp thuận bổ sung ná»™i dung dá»± án phát triển nhà ở của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ (dá»± án phát triển khu nhà ở hoặc  dá»± án phát triển nhà ở Ä‘á»™c lập). Thời gian ra văn bản chấp thuận bổ sung là 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tÆ° hoặc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

BôÌ£ Xây dÆ°Ì£ng quy định các mẫu: tÆ¡Ì€ triÌ€nh của chủ đầu tÆ° Ä‘êÌ€ nghiÌ£ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận đầu tÆ° quy định tại khoản 2 Điều này; tờ trình của chủ đầu tÆ° đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ chấp thuận chủ trÆ°Æ¡ng đầu tÆ° và tờ trình xin chấp thuận chủ trÆ°Æ¡ng đầu tÆ° dá»± án phát triển nhà ở của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ quy định tại khoản 3 Điều này; mẫu Quyết Ä‘iÌ£nh phê duyêÌ£t dÆ°Ì£ án, mẫu văn bản chấp thuận đầu tÆ° quy Ä‘iÌ£nh taÌ£i khoản 1 và  khoản 2 ĐiêÌ€u naÌ€y và hÆ°á»›ng dẫn việc thá»±c hiện các quy định tại Điều này.

Điều 8. Thá»±c hiện dá»± án phát triển nhà ở

1. Chủ Ä‘âÌ€u tÆ° dÆ°Ì£ án phát triển nhaÌ€ ở phải tuân thủ các quy định của Luật Nhà ở, Nghị định này và quy định của pháp luật về xây dá»±ng khi thá»±c hiện đầu tÆ° xây dá»±ng nhaÌ€ ở.

2. Chủ đầu tÆ° dÆ°Ì£ án phát triển nhaÌ€ ở phải xin Giấy phép xây dá»±ng trước khi khởi công xây dÆ°Ì£ng nhaÌ€ ở và các công trình kiến trúc khác của dá»± án, trừ trường hợp được miá»…n Giấy phép xây dá»±ng theo quy Ä‘iÌ£nh của pháp luâÌ£t vêÌ€ xây dá»±ng.

3. Đối với dÆ°Ì£ án phát triển khu nhaÌ€ ở thiÌ€ chủ Ä‘âÌ€u tÆ° phải xây dÆ°Ì£ng Ä‘ôÌ€ng bôÌ£ hêÌ£ thống haÌ£ tâÌ€ng kỹ thuâÌ£t theo nôÌ£i dung dÆ°Ì£ án Ä‘ã Ä‘Æ°Æ¡Ì£c phê duyêÌ£t. Trong trÆ°Æ¡Ì€ng hÆ¡Ì£p phải xây dÆ°Ì£ng các công triÌ€nh haÌ£ tâÌ€ng xã hôÌ£i theo quyết Ä‘iÌ£nh phê duyêÌ£t dÆ°Ì£ án hoặc theo văn bản chấp thuận đầu tÆ° của cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyêÌ€n thiÌ€ chủ đầu tÆ° phải thÆ°Ì£c hiêÌ£n theo Ä‘úng nôÌ£i dung vaÌ€ tiến Ä‘ôÌ£ dÆ°Ì£ án Ä‘ã Ä‘Æ°Æ¡Ì£c phê duyêÌ£t hoặc Ä‘Æ°Æ¡Ì£c chấp thuận đầu tÆ°.

4. Chủ đầu tÆ° cấp I của dá»± án phát triển khu nhà ở được quyền chuyển nhượng quyền sá»­ dụng đất có hạ tầng kỹ thuật cho chủ đầu tÆ° cấp II để xây dá»±ng nhà ở sau khi Ä‘ã có các công trình hạ tầng kỹ thuật tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i ná»™i dung, tiến Ä‘á»™ của dá»± án và phải tuân thủ ná»™i dung dá»± án Ä‘ã được phê duyệt, ná»™i dung chấp thuận đầu tÆ° của cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền. Chủ đầu tÆ° cấp I có trách nhiêÌ£m quản lý hêÌ£ thống haÌ£ tâÌ€ng kỹ thuâÌ£t của dá»± án phát triển khu nhà ở khi chÆ°a baÌ€n giao cho chính quyêÌ€n Ä‘iÌ£a phÆ°Æ¡ng, thÆ°Ì£c hiêÌ£n cung cấp Ä‘iêÌ£n, nước Ä‘ể chủ Ä‘âÌ€u tÆ° cấp II xây dÆ°Ì£ng nhaÌ€ ở và tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy hoạch, kiến trúc, ná»™i dung đầu tÆ° mà cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền Ä‘ã cho phép và tiến Ä‘á»™ xây dá»±ng các công trình kỹ thuật trong phạm vi dá»± án của chủ đầu tÆ° cấp II.

5. Chủ đầu tÆ° cấp II không phải đề nghị cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền chấp thuận đầu tÆ° nhÆ°ng phải thá»±c hiện xây dá»±ng nhà ở và các công trình kiến trúc khác theo ná»™i dung hợp đồng chuyển nhÆ°Æ¡Ì£ng quyền sá»­ dụng đất ký vá»›i chủ đầu tÆ° cấp I, tuân thủ quy hoạch, kiến trúc, tiến Ä‘á»™ của dá»± án Ä‘ã được phê duyệt và ná»™i dung đầu tÆ° mà cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền Ä‘ã cho phép đối vá»›i chủ đầu tÆ° cấp I.

Trường hợp chủ đầu tÆ° cấp II có hành vi vi phạm về quy hoạch, trật tá»± xây dá»±ng, ná»™i dung đầu tÆ° trong quá trình thá»±c hiện xây dá»±ng nhà ở và các công trình kiến trúc khác thì chủ đầu tÆ° cấp I có quyền yêu cầu chủ đầu tÆ°  cấp II tạm dừng việc xây dá»±ng và báo cáo vá»›i cÆ¡ quan có thẩm quyền để xá»­ lý các hành vi vi phạm này.

Điều 9. Huy Ä‘á»™ng vốn để đầu tÆ° xây dá»±ng nhà ở

1. Trường hợp chủ đầu tÆ° dá»± án phát triển khu nhà ở, dá»± án khu Ä‘ô thị má»›i (chủ đầu tÆ° cấp I) có nhu cầu huy Ä‘á»™ng vốn để đầu tÆ° xây dá»±ng hạ tầng kỹ thuật đối vá»›i phần diện tích xây dá»±ng nhà ở và đầu tÆ° xây dá»±ng nhà ở trong khu nhà ở, khu Ä‘ô thị Ä‘ó thì chỉ được huy Ä‘á»™ng vốn theo các hình thức sau Ä‘ây:

a) Ký hợp đồng vay vốn của các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tÆ° hoặc phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật để huy Ä‘á»™ng số vốn còn thiếu cho đầu tÆ° xây dá»±ng nhà ở; bên cho vay vốn hoặc bên mua trái phiếu không được quyền Æ°u tiên mua hoặc Æ°u tiên đăng ký mua nhà ở;

b) Ký hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tÆ° vá»›i chủ đầu tÆ° cấp II nhằm mục Ä‘ích chuyển nhượng quyền sá»­ dụng đất có hạ tầng kỹ thuật cho chủ đầu tÆ° cấp II;

c) Ký hợp đồng, văn bản góp vốn hoặc hợp đồng, văn bản hợp tác đầu tÆ° vá»›i tổ chức, cá nhân để đầu tÆ° xây dá»±ng nhà ở và bên tham gia góp vốn hoặc bên tham gia hợp tác đầu tÆ° chỉ được phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc cổ phiếu) hoặc được phân chia sản phẩm là nhà ở trên cÆ¡ sở tá»· lệ vốn góp theo thoả thuận; trong trường hợp các bên thỏa thuận phân chia sản phẩm là nhà ở thì chủ đầu tÆ° chỉ được phân chia cho các đối tượng thuá»™c diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở và phải tuân thủ quy định về số lượng nhà ở được phân chia nêu tại Ä‘iểm d khoản 3 Điều này;

d) Ký hợp đồng hợp tác kinh doanh vá»›i doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản Ä‘ể đầu tÆ° xây dá»±ng nhà ở và bên tham gia hợp tác kinh doanh chỉ được phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc cổ phiếu) hoặc được phân chia sản phẩm là nhà ở theo thoả thuận; trong trường hợp các bên thỏa thuận phân chia sản phẩm là nhà ở thì phải tuân thủ quy định về số lượng nhà ở được phân chia nêu tại Ä‘iểm d khoản 3 Điều này;

Ä‘) Huy Ä‘á»™ng vốn từ tiền mua nhà ứng trÆ°á»›c của các đối tượng được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở thông qua hình thức ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tÆ°Æ¡ng lai.

2. Trường hợp chủ đầu tÆ° dá»± án phát triển nhà ở Ä‘á»™c lập (kể cả chủ đầu tÆ° cấp II trong dá»± án phát triển khu nhà ở, khu Ä‘ô thị má»›i, công trình nhà ở có mục Ä‘ích sá»­ dụng há»—n hợp) có nhu cầu huy Ä‘á»™ng vốn để đầu tÆ° xây dá»±ng nhà ở thì chỉ được huy Ä‘á»™ng vốn theo các hình thức quy định tại các Ä‘iểm a, c, d và Ä‘iểm Ä‘ khoản 1 Điều này.

3. Các chủ đầu tÆ° quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này khi thá»±c hiện huy Ä‘ôÌ£ng vốn để xây dá»±ng nhà ở phải tuân thủ các Ä‘iều kiện sau Ä‘ây:

a) Đối vá»›i trường hợp quy định tại Ä‘iểm b khoản 1 Điều này thì chủ đầu tÆ° chỉ được ký hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tÆ° vá»›i chủ đầu tÆ° cấp II sau khi Ä‘ã giải phóng mặt bằng của dá»± án và Ä‘ã thá»±c hiện khởi công xây dá»±ng công trình hạ tầng kỹ thuật của dá»± án. Sau khi Ä‘ã có các công trình hạ tầng kỹ thuật tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i ná»™i dung và tiến Ä‘á»™ của dá»± án thì chủ đầu tÆ° cấp I được ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sá»­ dụng đất cho chủ đầu tÆ° cấp II.

Trong trường hợp chủ đầu tÆ° cấp II có nhu cầu huy Ä‘á»™ng vốn để xây dá»±ng nhà ở trên diện tích

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank