Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 20-08-2019
Tổng số tin : 221706

Văn bản luật ngành xây dựng

Lượt xem: 1173 - Ngày đăng : 25.11.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

NGHỊ ĐỊNH

 

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 112/2006/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 9 NÄ‚M 2006  
VỀ SỬA ĐỔI, Bá»” SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2005/NĐ-CP 
VỀ QUẢN LÝ Dá»° ÁN ĐẦU TƯ XÂY Dá»°NG CÔNG TRÌNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dá»±ng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Bá»™ trưởng Bá»™ Xây dá»±ng,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Sá»­a đổi, bổ sung má»™t số Ä‘iều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình nhÆ° sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:

"1. Đối vá»›i các dá»± án sá»­ dụng vốn ngân sách nhà nÆ°á»›c thì chủ đầu tÆ° xây dá»±ng công trình do người quyết định đầu tÆ° quyết định trÆ°á»›c khi lập dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình phù hợp vá»›i quy định của Luật Ngân sách nhà nÆ°á»›c.

a) Đối vá»›i dá»± án do Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ quyết định đầu tÆ° thì chủ đầu tÆ° là má»™t trong các cÆ¡ quan, tổ chức sau: Bá»™, cÆ¡ quan ngang Bá»™, cÆ¡ quan thuá»™c Chính phủ, cÆ¡ quan khác ở Trung Æ°Æ¡ng (gọi chung là cÆ¡ quan cấp Bá»™), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và doanh nghiệp nhà nÆ°á»›c.

b) Đối vá»›i dá»± án do Bá»™ trưởng, Thủ trưởng cÆ¡ quan cấp Bá»™, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tÆ° thì chủ đầu tÆ° là Ä‘Æ¡n vị quản lý, sá»­ dụng công trình.

Trường hợp chÆ°a xác định được Ä‘Æ¡n vị quản lý, sá»­ dụng công trình hoặc Ä‘Æ¡n vị quản lý, sá»­ dụng công trình không đủ Ä‘iều kiện làm chủ đầu tÆ° thì người quyết định đầu tÆ° lá»±a chọn Ä‘Æ¡n vị có đủ Ä‘iều kiện làm chủ đầu tÆ°. Trong trường hợp Ä‘Æ¡n vị quản lý, sá»­ dụng công trình không đủ Ä‘iều kiện làm chủ đầu tÆ°, người quyết định đầu tÆ° giao nhiệm vụ cho Ä‘Æ¡n vị sẽ quản lý, sá»­ dụng công trình có trách nhiệm cá»­ người tham gia vá»›i chủ đầu tÆ° để quản lý đầu tÆ° xây dá»±ng công trình và tiếp nhận quản lý, sá»­ dụng khi công trình hoàn thành."

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau:

1. Đối vá»›i các dá»± án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 66/2006/QH11 của Quốc há»™i thì chủ đầu tÆ° phải lập Báo cáo đầu tÆ° trình Chính phủ xem xét để trình Quốc há»™i thông qua chủ trÆ°Æ¡ng và cho phép đầu tÆ°. Đối vá»›i các dá»± án khác, chủ đầu tÆ° không phải lập Báo cáo đầu tÆ°.

Đối vá»›i dá»± án nhóm A không có trong quy hoạch ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tÆ° phải báo cáo Bá»™ quản lý ngành để xem xét, bổ sung quy hoạch theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch trÆ°á»›c khi lập dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình.
Vị trí, quy mô xây dá»±ng công trình phải phù hợp vá»›i quy hoạch xây dá»±ng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nếu chÆ°a có trong quy hoạch xây dá»±ng thì phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận."

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

"Điều 7. Ná»™i dung thiết kế cÆ¡ sở của dá»± án

1. Ná»™i dung thiết kế cÆ¡ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ, bảo đảm thể hiện được các phÆ°Æ¡ng án thiết kế, là căn cứ để xác định tổng mức đầu tÆ° và triển khai các bÆ°á»›c thiết kế tiếp theo.

2. Phần thuyết minh thiết kế cÆ¡ sở bao gồm các ná»™i dung:

a) Đặc Ä‘iểm tổng mặt bằng; phÆ°Æ¡ng án tuyến công trình đối vá»›i công trình xây dá»±ng theo tuyến; phÆ°Æ¡ng án kiến trúc đối vá»›i công trình có yêu cầu kiến trúc; phÆ°Æ¡ng án và sÆ¡ đồ công nghệ đối vá»›i công trình có yêu cầu công nghệ;

b) Kết cấu chịu lá»±c chính của công trình; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường; hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình, sá»± kết nối vá»›i các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào;

c) Mô tả đặc Ä‘iểm tải trọng và các tác Ä‘á»™ng đối vá»›i công trình;

d) Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng.

3. Phần bản vẽ thiết kế cÆ¡ sở được thể hiện vá»›i các kích thÆ°á»›c chủ yếu, bao gồm:

a) Bản vẽ tổng mặt bằng, phÆ°Æ¡ng án tuyến công trình đối vá»›i công trình xây dá»±ng theo tuyến;

b) Bản vẽ thể hiện phÆ°Æ¡ng án kiến trúc đối vá»›i công trình có yêu cầu kiến trúc;

c) SÆ¡ đồ công nghệ đối vá»›i công trình có yêu cầu công nghệ;

d) Bản vẽ thể hiện kết cấu chịu lá»±c chính của công trình; bản vẽ hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình."

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

"Điều 8. Hồ sÆ¡ trình phê duyệt dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình

Hồ sÆ¡ trình phê duyệt dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình bao gồm:

1. Tờ trình phê duyệt dá»± án theo mẫu tại Phụ lục số 2 kèm theo Nghị định này;

2. Dá»± án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cÆ¡ sở;

3. Các văn bản thẩm định của cÆ¡ quan có thẩm quyền;

4. Văn bản cho phép đầu tÆ° đối vá»›i dá»± án quan trọng quốc gia; văn bản chấp thuận bổ sung quy hoạch đối vá»›i dá»± án nhóm A chÆ°a có trong quy hoạch ngành."

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

"Điều 9. Thẩm quyền thẩm định dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình

1. Người quyết định đầu tÆ° có trách nhiệm tổ chức thẩm định dá»± án trÆ°á»›c khi phê duyệt. Đầu mối thẩm định dá»± án là Ä‘Æ¡n vị chuyên môn trá»±c thuá»™c người quyết định đầu tÆ°. Đơn vị đầu mối thẩm định dá»± án có trách nhiệm gá»­i hồ sÆ¡ dá»± án lấy ý kiến thẩm định thiết kế cÆ¡ sở của cÆ¡ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 6 Điều này và lấy ý kiến các cÆ¡ quan liên quan để thẩm định dá»± án.

2. Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ thành lập Há»™i đồng thẩm định nhà nÆ°á»›c về các dá»± án đầu tÆ° để tổ chức thẩm định dá»± án do Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ quyết định đầu tÆ° và dá»± án khác nếu thấy cần thiết.

3. Đối vá»›i dá»± án sá»­ dụng vốn ngân sách nhà nÆ°á»›c:

a) CÆ¡ quan cấp Bá»™ tổ chức thẩm định dá»± án do mình quyết định đầu tÆ°. Đầu mối tổ chức thẩm định dá»± án là Ä‘Æ¡n vị chuyên môn trá»±c thuá»™c người quyết định đầu tÆ°;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định dá»± án do mình quyết định đầu tÆ°. Sở Kế hoạch và Đầu tÆ° là đầu mối tổ chức thẩm định dá»± án.

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thẩm định dá»± án do mình quyết định đầu tÆ°. Đầu mối thẩm định dá»± án là Ä‘Æ¡n vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trá»±c thuá»™c người quyết định đầu tÆ°.

4. Đối vá»›i dá»± án khác thì người quyết định đầu tÆ° tá»± tổ chức thẩm định dá»± án.

5. Đối vá»›i dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình đặc thù thì việc thẩm định dá»± án thá»±c hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ.

6. Thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở:

a) Đối vá»›i dá»± án quan trọng quốc gia và dá»± án nhóm A, không phân biệt nguồn vốn, việc thẩm định thiết kế cÆ¡ sở được thá»±c hiện nhÆ° sau:

Bá»™ Công nghiệp tổ chức thẩm định thiết kế cÆ¡ sở các công trình thuá»™c dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy Ä‘iện, đường dây tải Ä‘iện, trạm biến áp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, chế tạo máy, luyện kim và các công trình công nghiệp chuyên ngành;

Bá»™ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định thiết kế cÆ¡ sở các công trình thuá»™c dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình thuá»· lợi, Ä‘ê Ä‘iều;

Bá»™ Giao thông vận tải tổ chức thẩm định thiết kế cÆ¡ sở các công trình thuá»™c dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình giao thông;

Bá»™ Xây dá»±ng tổ chức thẩm định thiết kế cÆ¡ sở các công trình thuá»™c dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dá»±ng, hạ tầng kỹ thuật Ä‘ô thị và các dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình khác do Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ yêu cầu.

Riêng đối vá»›i dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng má»™t công trình dân dụng dÆ°á»›i 20 tầng thì Sở Xây dá»±ng tổ chức thẩm định thiết kế cÆ¡ sở.

Đối vá»›i dá»± án bao gồm nhiều loại công trình khác nhau thì Bá»™ chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cÆ¡ sở là má»™t trong các Bá»™ nêu trên có chức năng quản lý loại công trình quyết định tính chất, mục tiêu của dá»± án. Bá»™ chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cÆ¡ sở có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các Bá»™, ngành quản lý công trình chuyên ngành và cÆ¡ quan liên quan để thẩm định thiết kế cÆ¡ sở.

b) Đối vá»›i các dá»± án nhóm B, C, không phân biệt nguồn vốn, trừ các dá»± án nhóm B, C quy định tại Ä‘iểm c, Ä‘iểm d khoản này, việc thẩm định thiết kế cÆ¡ sở được thá»±c hiện nhÆ° sau:

Sở Công nghiệp tổ chức thẩm định thiết kế cÆ¡ sở các công trình thuá»™c dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy Ä‘iện, đường dây tải Ä‘iện, trạm biến áp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, chế tạo máy, luyện kim và các công trình công nghiệp chuyên ngành;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định thiết kế cÆ¡ sở các công trình thuá»™c dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình thuá»· lợi, Ä‘ê Ä‘iều;

Sở Giao thông vận tải tổ chức thẩm định thiết kế cÆ¡ sở các công trình thuá»™c dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình giao thông;

Sở Xây dá»±ng tổ chức thẩm định thiết kế cÆ¡ sở các công trình thuá»™c dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dá»±ng và các dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu.

Riêng dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình hạ tầng kỹ thuật Ä‘ô thị thì Sở Xây dá»±ng hoặc Sở Giao thông công chính hoặc Sở Giao thông vận tải tổ chức thẩm định thiết kế cÆ¡ sở phù hợp vá»›i chức năng, nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Đối vá»›i dá»± án bao gồm nhiều loại công trình khác nhau thì Sở chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cÆ¡ sở là má»™t trong các Sở nêu trên có chức năng quản lý loại công trình quyết định tính chất, mục tiêu của dá»± án. Sở chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cÆ¡ sở có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các Sở quản lý công trình chuyên ngành và cÆ¡ quan liên quan để thẩm định thiết kế cÆ¡ sở.

c) Đối vá»›i các dá»± án nhóm B, C do Bá»™ Công nghiệp, Bá»™ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bá»™ Giao thông vận tải, Bá»™ Xây dá»±ng, các tập Ä‘oàn kinh tế và Tổng công ty nhà nÆ°á»›c đầu tÆ° thuá»™c chuyên ngành do mình quản lý thì các Bá»™, doanh nghiệp này tá»± tổ chức thẩm định thiết kế cÆ¡ sở sau khi có ý kiến của địa phÆ°Æ¡ng về quy hoạch xây dá»±ng và bảo vệ môi trường.

d) Đối vá»›i các dá»± án nhóm B, C có công trình xây dá»±ng theo tuyến qua nhiều địa phÆ°Æ¡ng thì Bá»™ được quy định tại Ä‘iểm a khoản này tổ chức thẩm định thiết kế cÆ¡ sở và có trách nhiệm lấy ý kiến của địa phÆ°Æ¡ng nÆ¡i có công trình xây dá»±ng về quy hoạch xây dá»±ng và bảo vệ môi trường.

7. CÆ¡ quan tổ chức thẩm định thiết kế cÆ¡ sở có trách nhiệm gá»­i kết quả thẩm định thiết kế cÆ¡ sở tá»›i Ä‘Æ¡n vị đầu mối thẩm định dá»± án. Thời gian thẩm định thiết kế cÆ¡ sở không quá 30 ngày làm việc đối vá»›i dá»± án quan trọng quốc gia, 20 ngày làm việc đối vá»›i dá»± án nhóm A, 15 ngày làm việc đối vá»›i dá»± án nhóm B và 10 ngày làm việc vá»›i dá»± án nhóm C, kể từ ngày nhận đủ hồ sÆ¡ hợp lệ."

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

"Điều 10. Ná»™i dung thẩm định dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình

1. Ná»™i dung thẩm định dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình của người quyết định đầu tÆ°:

a) Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dá»± án, bao gồm: sá»± cần thiết đầu tÆ°; các yếu tố đầu vào của dá»± án; quy mô, công suất, công nghệ, thời gian, tiến Ä‘á»™ thá»±c hiện dá»± án; phân tích tài chính, hiệu quả kinh tế - xã há»™i của dá»± án;

b) Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dá»± án, bao gồm: sá»± phù hợp vá»›i quy hoạch; nhu cầu sá»­ dụng đất, tài nguyên (nếu có); khả năng giải phóng mặt bằng, khả năng huy Ä‘á»™ng vốn Ä‘áp ứng tiến Ä‘á»™ của dá»± án; kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tÆ°; kết quả thẩm định thiết kế cÆ¡ sở; khả năng hoàn trả vốn vay; giải pháp phòng, chống cháy nổ; các yếu tố ảnh hưởng đến dá»± án nhÆ° quốc phòng, an ninh, môi trường trên cÆ¡ sở ý kiến bằng văn bản của các cÆ¡ quan liên quan và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Ná»™i dung thẩm định thiết kế cÆ¡ sở của cÆ¡ quan có thẩm quyền:

a) Sá»± phù hợp của thiết kế cÆ¡ sở vá»›i quy hoạch xây dá»±ng; sá»± kết nối vá»›i các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào;

b) Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dá»±ng, môi trường, phòng chống cháy nổ;

c) Điều kiện năng lá»±c hoạt Ä‘á»™ng xây dá»±ng của tổ chức tÆ° vấn, năng lá»±c hành nghề của cá nhân lập thiết kế cÆ¡ sở theo quy định."

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 Điều 12 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

"1. Khi đầu tÆ° xây dá»±ng các công trình sau Ä‘ây, chủ đầu tÆ° không phải lập dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình mà chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dá»±ng công trình để trình người quyết định đầu tÆ° phê duyệt:

a) Công trình xây dá»±ng cho mục Ä‘ích tôn giáo;

c) Các công trình xây dá»±ng má»›i, cải tạo, sá»­a chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tÆ° dÆ°á»›i 7 tá»· đồng, phù hợp vá»›i quy hoạch phát triển kinh tế- xã há»™i, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dá»±ng; trừ trường hợp người quyết định đầu tÆ°  thấy cần thiết và yêu cầu phải lập dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình."

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

"4. Chủ đầu tÆ° có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công để người quyết định đầu tÆ° phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật."

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 như sau:

"1. Dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình được Ä‘iều chỉnh khi có má»™t trong các trường hợp sau Ä‘ây:

a) Bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhÆ° Ä‘á»™ng đất, bão, lÅ©, lụt, sóng thần; địch họa hoặc các sá»± kiện bất khả kháng khác;

b) Xuất hiện các yếu tố Ä‘em lại hiệu quả cao hÆ¡n cho dá»± án;

c) Khi quy hoạch xây dá»±ng thay đổi trá»±c tiếp ảnh hưởng đến địa Ä‘iểm, quy mô, tính chất, mục tiêu của dá»± án."

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 17 như sau:

"1. TrÆ°á»›c khi khởi công xây dá»±ng công trình, chủ đầu tÆ° phải có giấy phép xây dá»±ng, kể cả công trình Ä‘ã được cÆ¡ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cÆ¡ sở, trừ trường hợp xây dá»±ng các công trình sau Ä‘ây:

a) Công trình thuá»™c bí mật Nhà nÆ°á»›c, công trình xây dá»±ng theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm phục vụ xây dá»±ng công trình chính;

b) Công trình xây dá»±ng theo tuyến không Ä‘i qua Ä‘ô thị nhÆ°ng phù hợp vá»›i quy hoạch xây dá»±ng được duyệt, công trình thuá»™c dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng Ä‘ã được cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền phê duyệt;

c) Công trình xây dá»±ng thuá»™c dá»± án khu Ä‘ô thị, khu công nghiệp, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dá»±ng tá»· lệ 1/500 Ä‘ã được cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền phê duyệt;

d) Các công trình sá»­a chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lá»±c và an toàn của công trình;

Ä‘) Công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô nhỏ thuá»™c các xã vùng sâu, vùng xa;

e) Nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa không thuá»™c Ä‘ô thị, không thuá»™c Ä‘iểm dân cÆ° tập trung; nhà ở riêng lẻ tại các Ä‘iểm dân cÆ° nông thôn chÆ°a có quy hoạch xây dá»±ng được duyệt."

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 như sau:

"3. Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng Ä‘iển hình; mặt bằng móng của công trình; sÆ¡ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sÆ¡ đồ hệ thống và Ä‘iểm đấu nối kỹ thuật cấp Ä‘iện, cấp nÆ°á»›c, thoát nÆ°á»›c; ảnh chụp hiện trạng (đối vá»›i công trình sá»­a chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dá»±ng).

Đối vá»›i công trình Ä‘ã được cÆ¡ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cÆ¡ sở thì chủ đầu tÆ° ná»™p kết quả thẩm định thiết kế cÆ¡ sở thay cho các tài liệu nêu tại khoản này."

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 35 như sau:

"Điều 35. Các hình thức quản lý dá»± án

1. Người quyết định đầu tÆ° quyết định hình thức quản lý dá»± án theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Xây dá»±ng.

2. Trường hợp chủ đầu tÆ° trá»±c tiếp quản lý dá»± án thì chủ đầu tÆ° thành lập Ban quản lý dá»± án để giúp chủ đầu tÆ° làm đầu mối quản lý dá»± án. Ban quản lý dá»± án phải có năng lá»±c tổ chức thá»±c hiện nhiệm vụ quản lý dá»± án theo yêu cầu của chủ đầu tÆ°. Ban quản lý dá»± án có thể thuê tÆ° vấn quản lý, giám sát má»™t số phần việc mà Ban quản lý dá»± án không có đủ Ä‘iều kiện, năng lá»±c để thá»±c hiện nhÆ°ng phải được sá»± đồng ý của chủ đầu tÆ°.
Đối vá»›i dá»± án có quy mô nhỏ, Ä‘Æ¡n giản có tổng mức đầu tÆ° dÆ°á»›i 1 tá»· đồng thì chủ đầu tÆ° có thể không lập Ban quản lý dá»± án mà sá»­ dụng bá»™ máy chuyên môn của mình để quản lý, Ä‘iều hành dá»± án hoặc thuê người có chuyên môn, kinh nghiệm để giúp quản lý thá»±c hiện dá»± án.

3. Trường hợp chủ đầu tÆ° thuê tổ chức tÆ° vấn quản lý Ä‘iều hành dá»± án thì tổ chức tÆ° vấn Ä‘ó phải có đủ Ä‘iều kiện năng lá»±c tổ chức quản lý phù hợp vá»›i quy mô, tính chất của dá»± án. Trách nhiệm, quyền hạn của tÆ° vấn quản lý dá»± án được thá»±c hiện theo hợp đồng thoả thuận giữa hai bên. TÆ° vấn quản lý dá»± án được thuê tổ chức, cá nhân tÆ° vấn tham gia quản lý nhÆ°ng phải được chủ đầu tÆ° chấp thuận và phù hợp vá»›i hợp đồng Ä‘ã ký vá»›i chủ đầu tÆ°. Khi áp dụng hình thức thuê tÆ° vấn quản lý dá»± án, chủ đầu tÆ° vẫn phải sá»­ dụng các Ä‘Æ¡n vị chuyên môn thuá»™c bá»™ máy của mình hoặc chỉ định đầu mối để kiểm tra, theo dõi việc thá»±c hiện hợp đồng của tÆ° vấn quản lý dá»± án. "

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau:

"Điều 36. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tÆ° và Ban quản lý dá»± án trong trường hợp chủ đầu tÆ° thành lập Ban quản lý dá»± án

1. Chủ đầu tÆ° thá»±c hiện nhiệm vụ, quyền hạn kể từ giai Ä‘oạn chuẩn bị dá»± án, thá»±c hiện dá»± án đến khi nghiệm thu bàn giao Ä‘Æ°a công trình vào khai thác sá»­ dụng đảm bảo tính hiệu quả, tính khả thi của dá»± án và tuân thủ các quy định của pháp luật. Chủ đầu tÆ° có trách nhiệm thành lập Ban quản lý dá»± án để giúp chủ đầu tÆ° quản lý thá»±c hiện dá»± án. Việc giao nhiệm vụ và uá»· quyền cho Ban quản lý dá»± án phải được thể hiện trong quyết định thành lập Ban quản lý dá»± án. Chủ đầu tÆ° có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thá»±c hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dá»± án.

2. Ban quản lý dá»± án thá»±c hiện  nhiệm vụ do chủ đầu tÆ° giao và quyền hạn do chủ đầu tÆ° uá»· quyền. Ban quản lý dá»± án chịu trách nhiệm trÆ°á»›c chủ đầu tÆ° và pháp luật theo nhiệm vụ được giao và quyền hạn được uá»· quyền."

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 37 như sau:

"Điều 37. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tÆ° và tÆ° vấn quản lý dá»± án trong trường hợp chủ đầu tÆ° thuê tÆ° vấn quản lý dá»± án

1. Chủ đầu tÆ° thá»±c hiện nhiệm vụ, quyền hạn kể từ giai Ä‘oạn chuẩn bị dá»± án, thá»±c hiện dá»± án đến khi nghiệm thu bàn giao Ä‘Æ°a công trình vào khai thác sá»­ dụng đảm bảo tính hiệu quả, tính khả thi của dá»± án và tuân thủ các quy định của pháp luật. Chủ đầu tÆ° có trách nhiệm lá»±a chọn và ký hợp đồng vá»›i tổ chức tÆ° vấn quản lý dá»± án có đủ Ä‘iều kiện năng lá»±c tổ chức quản lý để giúp chủ đầu tÆ° quản lý thá»±c hiện dá»± án. Chủ đầu tÆ° có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc thá»±c hiện hợp đồng của tÆ° vấn quản lý dá»± án.

2. TÆ° vấn quản lý dá»± án thá»±c hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thoả thuận trong hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tÆ° và tÆ° vấn quản lý dá»± án. TÆ° vấn quản lý dá»± án chịu trách nhiệm trÆ°á»›c pháp luật và chủ đầu tÆ° về việc thá»±c hiện các cam kết trong hợp đồng."

14. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 5 Điều 43 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

"2. Vốn đầu tÆ° được quyết toán là toàn bá»™ chi phí hợp pháp Ä‘ã thá»±c hiện cho đầu tÆ° xây dá»±ng công trình và Ä‘Æ°a dá»± án vào khai thác, sá»­ dụng. Chi phí hợp pháp là chi phí được thá»±c hiện trong phạm vi thiết kế, dá»± toán Ä‘ã được phê duyệt kể cả phần Ä‘iều chỉnh, bổ sung hoặc là chi phí được thá»±c hiện Ä‘úng vá»›i hợp đồng Ä‘ã ký kết, phù hợp vá»›i các quy định của pháp luật. Đối vá»›i các dá»± án sá»­ dụng vốn ngân sách nhà nÆ°á»›c thì vốn đầu tÆ° được quyết toán phải nằm trong giá»›i hạn tổng mức đầu tÆ° được cấp có thẩm quyền phê duyệt."

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau:

"5. Chủ đầu tÆ° chịu trách nhiệm lập hồ sÆ¡ quyết toán vốn đầu tÆ° dá»± án hoàn thành để trình người có thẩm quyền phê duyệt chậm nhất là 12 tháng đối vá»›i các dá»± án quan trọng quốc gia và dá»± án nhóm A; 9 tháng đối vá»›i các dá»± án nhóm B; 6 tháng đối vá»›i các dá»± án nhóm C kể từ khi công trình hoàn thành, Ä‘Æ°a vào khai thác, sá»­ dụng. Sau sáu tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán dá»± án hoàn thành, chủ đầu tÆ° có trách nhiệm giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dá»± án tại cÆ¡ quan thanh toán, cho vay vốn đầu tÆ°."

15. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 46 như sau:

"1. Tuỳ theo quy mô, tính chất và yêu cầu về thời gian thá»±c hiện dá»± án, chủ đầu tÆ° ký hợp đồng vá»›i má»™t hoặc nhiều nhà thầu chính. Nhà thầu chính có thể ký hợp đồng để thá»±c hiện công việc vá»›i má»™t hoặc nhiều thầu phụ nhÆ°ng phải được chủ đầu tÆ° chấp thuận trong hợp đồng ký kết vá»›i chủ đầu tÆ° và phù hợp vá»›i quy định của pháp luật về đấu thầu."

16. Thay thế Phụ lục số 1 về phân loại dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình ban hành kèm theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình bằng Phụ lục về phân loại dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 2. Hủy bỏ các Điều: 24, 25, 26, 27, 28 và 29 về lá»±a chọn nhà thầu trong hoạt Ä‘á»™ng xây dá»±ng của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình.

Điều 3. Xá»­ lý chuyển tiếp

1. Các dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình Ä‘ã được phê duyệt trÆ°á»›c ngày Nghị định này có hiệu lá»±c nhÆ°ng chÆ°a triển khai thá»±c hiện hoặc Ä‘ang thá»±c hiện dở dang thì không phải làm thủ tục phê duyệt lại dá»± án, các công việc tiếp theo được thá»±c hiện theo quy định tại Nghị định này.

2. Các dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng công trình chÆ°a được phê duyệt thì thá»±c hiện theo quy định tại Nghị định này.

Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank