Tìm kiếm
Hôm nay ngày : 26-08-2019
Tổng số tin : 221706

Nhìn lại căn cứ pháp lý của Dự án Nam An Khánh

Lượt xem: 798 - Ngày đăng : 25.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quảng Cáo!
 Mở bán đợt 1 chung cư An Bình City 232 Phạm Văn Đồng
 Mở bán đợt 1 chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
 Mở bán đợt 1 chung cư Chung cư Quảng An CĐT Tân Hoàng Minh
------------------------------------------------------------------------------------------------

6.000 cổ Ä‘ông của CTCP Đầu tÆ° phát triển Ä‘ô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico - mã SJS) Ä‘ang lo lắng trÆ°á»›c đề nghị tạm dừng triển khai Dá»± án Nam An Khánh của Thanh tra Chính phủ. Vậy Ä‘âu là những căn cứ pháp lý của dá»± án này, liệu đề nghị trên có cÆ¡ sở để thá»±c hiện?

 


 

Trong văn bản số 2821/TTCP-V.1 của Thanh tra Chính phủ gá»­i Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ có nêu: “Ngày 25/6/2004 Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ có Văn bản số 885/CP-CN giao Tổng công ty Sông Đà làm chủ đầu tÆ° thá»±c hiện Dá»± án Khu Ä‘ô thị má»›i Nam An Khánh, tuy nhiên, ngày 02/7/2006 Há»™i đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà có Nghị quyết số 152 TCT/HĐQT phê duyệt hợp đồng chuyển giao dá»± án, Tổng công ty Sông Đà và CTCP Đầu tÆ° phát triển Ä‘ô thị và Khu công nghiệp Sông Đà Ä‘ã ký hợp đồng chuyển nhượng dá»± án nêu trên (không có hạ tầng, không có báo cáo các cÆ¡ quan liên quan và phê duyệt của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ)….

Việc chuyển nhượng dá»± án vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ, trái vá»›i ná»™i dung của tờ trình số 45/TTr-BXD ngày 16/6/2004 của Bá»™ Xây dá»±ng và ý kiến chỉ đạo của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ tại văn bản số 885/CP-CN ngày 25/6/2004 …” .


Ngày 24/10, Sudico Ä‘ã Ä‘Æ°a ra những căn cứ pháp lý của Dá»± án Nam An Khánh. Cụ thể, Sudico tiêÌ€n thân laÌ€ doanh nghiêÌ£p nhaÌ€ nước trÆ°Ì£c thuôÌ£c Tổng công ty Sông ĐaÌ€ được chuyển đổi sang CTCP theo Quyết định số 946/QĐ-BXD  ngày 8/7/2003 của Bá»™ Xây dá»±ng. Tại thời Ä‘iểm cổ phần hóa, há»™i đồng xác định giá trị doanh nghiệp (bao gồm các Bá»™ Xây dá»±ng, Bá»™ Tài chính và Tổng công ty Sông Đà) Ä‘ã tính đầy đủ các lợi thế của các dá»± án hiện có và các dá»± án Ä‘ang là cÆ¡ há»™i đầu tÆ° vaÌ€o giá triÌ£ doanh nghiêÌ£p (Trong Ä‘ó có dÆ°Ì£ án khu Ä‘ô thiÌ£ mới Nam An Khánh) và được thể hiện đầy đủ, chi tiết tại Biên bản bàn giao taÌ€i sản ngày 31/7/2003 giữa Bá»™ Xây dá»±ng, Tổng công ty Sông Đà vaÌ€ Đại diện Công ty. Trên cÆ¡ sở đề nghị của Tổng công ty Sông Đà, ngày 9/7/2003 UBND tỉnh Hà Tây có văn bản số 2241/CV-UB-XDCB đồng ý giao Tổng công ty Sông Đà để giao Công ty Sudico làm chủ đầu tÆ° dá»± án Khu Ä‘ô thị Nam An Khánh.


NgaÌ€y 12/12/2005 BôÌ£ TÆ° pháp có văn bản số 3696/TP-PLDSKT gửi Công ty Sudico về việc chuyển giao làm chủ đầu tÆ° dá»± án khu Ä‘ô thị má»›i Nam An Khánh có ná»™i dung nêu rõ: “…sau khi có chủ trÆ°Æ¡ng của các cấp có thẩm quyền cho phép đầu tÆ° xây dá»±ng dá»± án khu Ä‘ô thị má»›i Nam An Khánh, Tổng công ty Sông Đà Ä‘ã giao cho Ä‘Æ¡n vị thành viên là Công ty Đầu tÆ° phát triển Ä‘ô thị và KCN Sông Đà (nay là Công ty Sudico sau khi cổ phần hóa) trá»±c tiếp tiến hành nghiên cứu lập dá»± án đầu tÆ° … Tuy nhiên, đến thời Ä‘iểm Ä‘ó, UBND tỉnh Hà Tây chÆ°a có quyết định giao đất chính thức cho Tổng công ty Sông Đà để thá»±c hiện dá»± án.


Hiện nay, pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về vấn đề mà Quý công ty quan tâm và cÅ©ng không có quy định nào cấm việc chủ đầu tÆ° là Tổng công ty chuyển giao cho doanh nghiệp là Ä‘Æ¡n vị thành viên của mình làm chủ đầu tÆ° dá»± án. Riêng pháp luật đất Ä‘ai có quy định về Ä‘iều kiện để chuyển nhượng quyền sá»­ dụng đất trong thá»±c hiện dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê (Ä‘iểm a khoản 2 Điều 110 Luật Đất Ä‘ai năm 2003, Điều 101 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hÆ°á»›ng dẫn thi hành Luật Đất Ä‘ai)… NhÆ° vậy, về mặt pháp lý, khi chÆ°a có quyết định giao đất chính thức để thá»±c hiện dá»± án thì Tổng công ty Sông Đà có thể giao cho Công ty Sudico được làm chủ đầu tÆ° dá»± án xây dá»±ng khu Ä‘ô thị má»›i Nam An Khánh…”.


NgaÌ€y 23/12/2005 Bá»™ Tài chính có văn bản số 16716/BTC-TCDN gửi Công ty SUDICO về việc xác định chủ đầu tÆ° khi chuyển sang công ty cổ phần, nôÌ£i dung nêu: “…Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nÆ°á»›c thành công ty cổ phần (thời Ä‘iểm Nghị định này có hiệu lá»±c khi doanh nghiệp thá»±c hiện cổ phần hóa) và Điều 8 Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 thì “…Công ty cổ phần được chủ Ä‘á»™ng sá»­ dụng toàn bá»™ tài sản, tiền vốn Ä‘ã cổ phần hóa để tổ chức sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền lợi, nghÄ©a vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nÆ°á»›c trÆ°á»›c khi cổ phần hóa và có các quyền, nghÄ©a vụ khác theo quy định của pháp luật…” NhÆ° vậy, theo quy định trên Ä‘ây thì CCTCP Đầu tÆ° phát triển Ä‘ô thị và khu công nghiệp Sông Đà được tiếp tục thừa kế thá»±c hiện nhiệm vụ chủ đầu tÆ° của hai dá»± án: Khu Ä‘ô thị Mỹ Đình-Má»… Trì và Khu Ä‘ô thị má»›i Nam An Khánh…”.


Sau khi có ý kiến của các bá»™ ngành liên quan. Ngày 22/12/2005, UBND tỉnh Hà Tây tiếp tục có văn bản số 5305 CV/UB-XDCB chấp thuận giao cho Công ty Sudico trá»±c tiếp làm chủ đầu tÆ° dá»± án Khu Ä‘ô thị má»›i Nam An Khánh, trong Ä‘ó nêu rõ: “UBND tỉnh Hà Tây đồng ý vá»›i đề nghị của Tổng công ty Sông Đà về việc giao cho CTCP Đầu tÆ° phát triển Đô thị và KCN Sông Đà trá»±c tiếp làm chủ đầu tÆ° dá»± án Khu Ä‘ô thị má»›i Nam An Khánh và được kế thừa mọi quyền lợi, nghÄ©a vụ, trách nhiệm từ Tổng công ty Sông Đà Ä‘ã và Ä‘ang thá»±c hiện trÆ°á»›c Ä‘ây”.


Ngày 4/4/2007, UBND tỉnh Hà Tây có quyết định số 563/QĐ-UBND về việc giao đất chính thức 1.818.410,4 m2 đất tạm giao tại Quyết định số 697/QĐ-UB ngày 30/6/2004 của UBND tỉnh và thu hồi bổ sung 57.665,9 m2 đất nông nghiệp thuá»™c xã An Khánh và An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Tây giao cho Công ty Sudico thá»±c hiện dá»± án xây dá»±ng Khu Ä‘ô thị má»›i Nam An Khánh.


Sudico cho rằng, việc Công ty Ä‘Æ°Æ¡Ì£c Tổng công ty Sông ĐaÌ€ giao laÌ€m chủ Ä‘âÌ€u tÆ° dÆ°Ì£ án Khu Ä‘ô thiÌ£ mới Nam An Khánh vaÌ€ tiếp tuÌ£c kế thÆ°Ì€a laÌ€m chủ Ä‘âÌ€u tÆ° dÆ°Ì£ án naÌ€y sau khi cổ phâÌ€n hóa laÌ€ hoaÌ€n toaÌ€n Ä‘úng theo các quy Ä‘iÌ£nh của pháp luâÌ£t và quy định hiện hành của Nhà nÆ°á»›c.


Về việc ký hợp đồng vá»›i Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Sông Đà vá»›i tÆ° cách là cổ Ä‘ông chi phối Ä‘ã đề nghị Công ty Sudico ký hợp đồng hợp tác đầu tÆ° dá»± án Nam An Khánh năm 2006 và Công ty Sudico Ä‘ã chấp thuận đề nghị này của Tổng công ty. Đây không phải là việc chuyển nhượng dá»± án giữa Tổng công ty Sông Đà và Công ty Sudico, bởi vì Công ty Sudico Ä‘ã làm chủ đầu tÆ° dá»± án trên cÆ¡ sở văn bản của UBND tỉnh Hà Tây. Lợi ích mà Tổng công ty Sông Đà nhận được thông qua việc ký hợp tác đầu tÆ° vá»›i Công ty Sudico là 155 tá»· đồng. Công ty Sudico Ä‘ã chuyển đủ số tiền cho Tổng công ty Sông Đà.


Sudico cho rằng, việc dùng biện pháp hành chính yêu cầu “tạm dừng hoạt Ä‘á»™ng các dá»± án đầu tÆ° Ä‘ang triển khai tại CTCP mà cổ Ä‘ông nhà nÆ°á»›c không nắm chi phối” không được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hay quy định hiện hành của Nhà nÆ°á»›c.

Những căn cứ Sudico Ä‘Æ°a ra có được chấp nhận hay không, PV sẽ tiếp tục thông tin tá»›i bạn đọc.

Theo Anh Việt
Đầu TÆ° Chứng Khoán.
Quản Lý Sàn
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Quân Dien thoai 0914.71.9889
Tư vấn bán chung cư Hà Nội
Tu van Mr. Điền Dien thoai 0904 983 989
Tu van Mr. Hải Dien thoai 0969 31 7989
Phản ánh - Khiếu nại
Tu van Hotline Dien thoai 0905 312 668
Dự án tiêu biểu
chung cư parkview residence Goldmark city chung cu hp landmark tower
DMCA
chungcunhadep.com value chungcunhadep.com Real PR
chungcunhadep.com Trust chungcunhadep.com Alexa/PageRank